Analýza trhu - Priemysel 4.0
Praktický sprievodca priemyselnou robotikou

Trh si žiada otvorené štandardy a zjednotené prostredie protokolov

Vzájomná prepojiteľnosť v čoraz väčšom rozsahu a nastupujúca digitalizácia sú pôvodcami zásadných zmien v priemyselnej výrobe. Množstvo asociácií a organizácií pracuje na zvládnutí týchto výziev a vyťažení potenciálu, ktoré tieto zmeny prinášajú. V nasledujúcom rozhovore sa Dr. Richard Soley, výkonný riaditeľ združenia IIC (Industrial Internet Consortium) a Sebastian Sachse, manažér pre otvorené automatizačné technológie v spoločnosti B+R, zamýšľajú nad úlohou vývojových testovacích prípravkov a či IIC obstojí v konkurencii takých iniciatív, ako je Priemysel 4.0.
Trh si žiada otvorené štandardy a zjednotené prostredie protokolov

Pán Soley, IIC získava čoraz väčšiu pozornosť na celom svete. Môžete nám v stručnosti predstaviť, čomu sa konzorcium venuje?

R. Soley: IIC je celosvetovo pôsobiaca organizácia podporovaná svojimi členmi, v rámci ktorej firmy spájajú svoje sily pri riešení výziev spojených s internetom vecí. V jednotlivých pracovných skupinách definujú jej členovia spôsob, ako vyvíjať a prezentovať technológie, ktoré budú potrebné na nasadenie internetu vecí. Nie sme normotvornou organizáciou, ale spolupracujeme s mnohými takýmito organizáciami po celom svete. Členskú základňu tvorí približne 300 spoločností – medzi nimi sú IT spoločnosti, výrobcovia, výskumné inštitúcie, univerzity, výrobcovia mikroprocesorov a výrobcovia a dodávatelia automatizácie, ako je napr. B&R. Takže je to veľká rôznorodosť.

S. Sachse: Táto rôznorodosť je však dobrým príkladom toho, o čom internet vecí je: spojovacím článkom medzi automatizáciou – alebo prevádzkovými technológiami, ako sa to zvykne častejšie v tomto kontexte označovať – a informačnými technológiami.

IIC má vážnu konkurenciu v ďalších iniciatívach, ako je napr. dianie v rámci Priemyslu 4.0, ktorý dominuje najmä v nemecky hovoriacej časti Európy. V čom je vaše konzorcium iné?

R. Soley: Z môjho pohľadu nejde o rivalitu či súťaživosť. Práve naopak – spolupracujeme čoraz užšie s rôznymi ďalšími iniciatívami, a to nielen s Priemyslom 4.0, ale aj ďalšími, ktoré sú v kurze najmä v Číne, Japonsku, Rusku a Indii. Počet podpísaných spoluprác kontinuálne rastie.

S. Sachse: Z nášho pohľadu to, čo IIC robí v rámci spolupráce s Priemyslom 4.0, je, že títo dvaja pracujú na rôznych úrovniach. Priemysel 4.0 operuje na veľmi abstraktnej úrovni a je sústredený na priemyselnú výrobu. Na druhej strane IIC sa koncentruje na ťažiskové prvky referenčných architektúr a vývojových testovacích prípravkov. To sú dva veľmi dôležité a vzájomne sa dopĺňajúce aspekty a to je aj dôvod, prečo je B&R aktívna v obidvoch organizáciách.

Aký pokrok sa dosiahol v týchto testovacích prípravkoch?

R. Soley: Poďme najprv o krok do minulosti; skôr ako sme iniciovali skúšobne, najprv sme zadefinovali referenčnú architektúru. Tá určila základné veci, napr. ako dostať údaje z prevádzky do cloudu. Následne to naši členovia implementovali do testovacích prípravkov, v rámci ktorých sa komponenty od rôznych výrobcov – zvyčajne prototypy – spoja a vytvoria konkrétne riešenie odzrkadľujúce referenčnú štruktúru. Na základe tohto konceptu má IIC v súčasnosti široké spektrum rámcov, ktoré pomáhajú riešiť výzvy v IoT a prinášajú na daný problém nový pohľad. Aj keď rámec bezpečnosti a vzájomnej prepojiteľnosti je stále technickou úlohou, obchodná stratégia a rámec inovácií sú z iného súdka. Testovacie prípravky pomáhajú zhromažďovať požiadavky na nové normy a najlepšie skúsenosti s cieľom integrácie IoT do mnohých oblastí, ako je napr. zdravotná starostlivosť, financie, energetika, ťažba, výroba a iné.

S. Sachse: Testovacie vývojové prípravky sú pre nás čoraz hodnotnejšie. Ešte pred tým, ako sme skončili vývoj nového výrobku, mohli sme vidieť, či to bude v novom prostredí pracovať podľa našich plánov. Ako sme sa mohli presvedčiť z návštev u našich zákazníkov, testovacie prípravky sa veľmi približujú k reálnym aplikáciám. Najmä pokiaľ ide o aplikáciu internetu vecí, prinášajú tieto formy spolupráce relevantné poznatky, ktoré sú pre našich zákazníkov pridanou hodnotou. Prinášajú IoT z oblasti abstraktnej teórie a premenia ho na praktické aplikácie.

Neznamená to teda, že odhalíte konkurenčné tajomstvo?

R. Soley: Samozrejme áno. Ešte pred pár rokmi by bolo takéto niečo nemysliteľné. Avšak IoT posúva veci smerom na hor do bodu, kde veľa spoločností prehodnocuje spôsob myslenia. Jedna vec je však istá: trh si žiada otvorené štandardy a jednotné prostredie protokolov. To je jediný spôsob, ako efektívne nastaviť a riadiť tieto čoraz zložitejšie veľké siete.

S. Sachse: Či už to nazveme Priemysel 4.0, IIoT alebo inteligentná továreň – vytvoriť pokročilé výrobné systémy bude možné len vtedy, ak všetky tieto komponenty vo výrobnej linke budú schopné komunikovať v jednotnej sieti. Práve táto realizácia spojila konkurenčné firmy, ktoré sedia za jedným stolom a hľadajú technickú špecifikáciu nevyhnutnej technologickej platformy. Títo výrobcovia si samozrejme svoje odlišnosti zachovajú, ale budú hovoriť rovnakou rečou. OPC UA TSN sa stala jednotným štandardom na trhu. Úspech zákazníka sa v budúcnosti bude merať na základe znalostí získaných z údajov. To je dôvod, prečo čoraz viac inovácií automatizačných technológií prichádza stále odtiaľ.

Môžete podrobnejšie opísať, ako testovacie prípravky pracujú?

R. Soley: V súčasnosti máme vytvorených celkom 26 testovacích prípravkov zameraných na aplikácie od zdravotníckych technológií až po dopravu a logistiku. Pre oblasť priemyselnej výroby je asi najzaujímavejší testovací prípravok označený TSN. TSN je skratkou pre časovo-závislé siete (Time-Sensitive Networking) a je rozšírením normy IEEE 802.1 týkajúcej sa ethernetu. Náš testovací prípravok navyše obsahuje rôzne funkcie reálneho času. Uvedená norma sa blíži ku koncu fázy špecifikácie, avšak počas celého procesu členské firmy nášho konzorcia už testovali kompatibilitu pilotných imple­mentácií na zdieľanom experimentálnom nastavení. Vzhľadom na to, že OPC UA sa stala de facto jedným zo štandardov na súčasnom trhu pre priemyselnú IoT komunikáciu, zabudovali sme ju do nášho testovacieho prípravku spolu s ďalšími technológiami, ako je DDS a MQTT. Vďaka tomu už boli prvé produkty s OPC UA TSN testované v simulovanom priemyselnom prostredí.
Prinieslo toto testovanie už aj nejaké relevantné výsledky?

S. Sachse: Výsledky sú mimoriadne sľubné. Spolu s viacerými partnermi tohto testovacieho prípravku a ďalšími známymi spoločnosťami z oblasti automatizácie a IT sme už na minuloročnom SPIS IPC Drives ponúkli produkty s OPC UA TSN. Regulátor od B&R vybavený technológiou OPC UA TSN je k dispozícii od tohto roku. Rýchlosť, s akou sa nám podarilo preniesť nápad od rysovacej dosky na trh, je perfektným príkladom dramatického zrýchlenia cyklu inovácie, o ktorom tak často počúvame práve v súvislosti s IIoT.

R. Soley: Je to tiež dokonalý príklad toho, ako IIC plní svoje deklarované záväzky a ciele. Podarilo sa nám spojiť skupinu rôznorodých spoločností podporujúcich vznik nového štandardu a skrátiť tak čas potrebný na presun novej technológie z fázy konceptu do reálnej výroby.

Zdroj: The market demands open standards and a uniform protocol landscape. B&R automation. [online]. Publikované 2017. Citované 4. 9. 2017. Dostupné na: https://www.br-automation.com/en/products/mobile-automation/mobile-automation/mapp-technology/additional-information-about-mapp-technology/web-meets-automation/opc-ua/tsn-and-pubsub/the-market-demands-open-standards-and-a-uniform-protocol-landscape/.

www.br-automation.sk