Spoločnosť Balluff je zástupcom priemyselných podnikov na Slovensku známa ako dodávateľ širokej škály produktov v niekoľkých úrovniach automatizačnej pyramídy. No slovenská pobočka Balluff má už na svojom konte aj viacero zaujímavých projektov, v ktorých vystupovala ako systémový integrátor, t. j. dodávateľ kompletného riešenia. Ktoré aktivity z hľadiska realizácie projektov ponúkate svojim zákazníkom?

Na Slovensku sa dlhé roky okrem predaja, technickej podpory a servisu našich produktov venujeme aj návrhom a integrácii inovatívnych riešení tak, aby sme boli pre našich zákazníkov nielen dodávateľom, ale partnerom. Na základe požiadaviek alebo vyvolanej idey vylepšiť proces urobíme podrobnú technickú obhliadku, navrhneme riešenie a vypracujeme ponuku. Integráciu riešime z pohľadu zákazníka tzv. na kľúč – vypracovanie projektu, inštalácia, programovanie, uvedenie do prevádzky, spracovanie dokumentácie a odovzdanie, a to všetko s vlastným inžinieringom doplneným v prípade väčšieho počtu projektov aj externými službami. Zákazníci vysoko hodnotia tieto integračné aktivity a obracajú sa na nás nielen z tradičných technických oddelení, ale aj z oddelení technológie, logistiky, kvality, výroby.

Portfólio produktov, ktoré má Balluff vo svojej ponuke, dokáže pokryť širokú škálu rôznych aplikácií. Mohli by ste spomenúť niektoré projekty zo Slovenska, ktoré ste v poslednom období realizovali ako systémový integrátor a ktoré boli pre zákazníkov prínosné?

Naše portfólio plne pokrýva automatizáciu na úrovni prevádzky od snímania, merania, RFID a Vision identifikácie, konektivity až po sieťové a HMI komponenty a príslušenstvo. Doplnením riadiaceho systému tak dokážeme vytvoriť kompletné riešenie. Zaujímavým riešením bol v poslednom čase unikátny projekt integrácie Tool ID Správa obrábacieho náradia s Condition monitoringom stroja a Prístupovým konceptom do obrábacieho stroja s CNC riadiacim systémom Sinumerik 840D. Zavedením Tool ID Správa náradia sa obrábacie náradie vybaví RFID čipom a stroj RFID hardvérom a príslušným softvérovým prepojením. Bezkontaktný prenos geometrických a životnostných dát z RFID čipu náradia priamo do tabuľky nástrojov v systéme pri zakladaní do stroja a sledovanie životnosti náradia aj po vyložení sú benefity pre používateľa, ktoré sa významne prenesú do zníženia firemných nákladov na náradie, prestojov a poškodení stroja v dôsledku lámania náradia a havárie stroja pri ručnom zadávaní dát. V časti projektu Condition monitoring sme vybavili stroj rôznymi snímačmi vibrácií motorov, teploty či hladiny a cez rozhranie v PLC sme tieto údaje v pravidelnom takte posielali nadradenému systému na analýzu stavu procesu. Integrácia Prístupového konceptu s cieľom zabrániť neoprávneným manipuláciám so strojom a parametrami bola už len logickým vyústením. V súčasnosti sa každý pracovník prihlási svojím RFID identifikátorom, uvoľnia sa mu len zodpovedajúce úrovne obsluhy a parametrov a integrovaný záznam umožňuje spätné dohľadanie prístupov. Medzi našich zákazníkov patria nielen významní výrobcovia a dodávatelia z oblasti automobilového priemyslu, ale napr. aj spoločnosti z potravinárskeho priemyslu. Aplikácií, ktoré sme realizovali a ktoré priniesli našim zákazníkom veľmi zaujímavé benefity, je široká paleta, od využívania RFID prístupového konceptu do obrábacích či kaliacich strojov cez kamerové kontroly procesov, ako správne upnutie a osadenie rôznych komponentov, správne nanesenie lepidla, uloženie matíc až po výrobu prezentačných a školiacich prípravkov a demo zariadení. Zákazník môže našu kompetentnosť najlepšie otestovať priamo na riešení svojich úloh, sme otvorení nielen štandardným projektom, ale aj novým výzvam spojeným s konceptmi Priemyslu 4.0.

Údržbe strojných a technologických zariadení sa v priemyselných podnikoch venuje veľká pozornosť. Málokto však asi vie, že Balluff prináša riešenia aj na sledovanie stavu a plánovanie údržby v oblasti foriem, nástrojov, prípravkov či náradia. Mohli by ste bližšie predstaviť filozofiu a koncepciu týchto prístupov?

Zákazníci sa na nás začali obracať s požiadavkami, či by sme nevedeli sledovať životnosť náradia na základe počtu cyklov a času nasadenia a na základe následného upozornenia naplánovať a vykonať potrebné aktivity tak, aby náradie bolo preventívne udržiavané a v požadovanej kvalite k dispozícii pri procese. Typickým náradím sú lisovacie a vstrekolisové formy, ale postupne sme rozšírili okruh na akékoľvek náradie, ktoré má byť pravidelne v závislosti od životnosti udržiavané, ako napr. kováčske a meracie náradie, vymeniteľné elektrovretená na obrábacích strojoch, ale v konečnom dôsledku každý pravidelne udržiavaný stroj alebo zariadenie je vhodný adept. Na základe týchto požiadaviek sme vyvinuli univerzálny HW a SW koncept Správa náradia, plánovanie a vykonanie údržby, ktorý sme aj úspešne integrovali. Univerzálnosť spočíva v možnosti nasadenia systému na akékoľvek zariadenie. Používateľ získa profesionálny sieťový softvérový nástroj s veľmi priateľským používateľským rozhraním, na čom mi ako človeku z praxe veľmi záleží. Tento nástroj možno prepojiť aj na podnikový informačný systém. Okrem toho je softvér prepojený z hardvérovou časťou, ktorá je osadená na stroji, zbiera požadované údaje a posiela ich po sieti do aplikácie. Nasadením Správy náradia používateľ totálne prechádza na profesionálny preventívny systém plánovania a vykonávania údržby, čo je vždy neporovnateľne lacnejšie ako operatívna údržba v spojení s výpadkom zariadenia. Neplánované výpadky náradia sa rovnajú neplánovaným prestojom.

Aké parametre a informácie možno vďaka Tool ID Správe náradia získavať? Možno používateľsky nastaviť výber týchto parametrov a frekvenciu ich zberu?

Aplikácia upozorňuje v prednastavených limitoch na blížiace sa ukončenie životnosti náradia s nutnosťou naplánovania údržby. Po naplánovaní časového okna na údržbu, samozrejme s ohľadom na produkčné potreby, sa údržba dozvie, kedy je pre nich náradie k dispozícii. Fyzicky si preberie náradie a začne vykonávať pre dané náradie predpísané aktivity zadefinované v karte náradia. V karte náradia môže byť aj fotodokumentácia, výkresy, návody, príp. iné údaje tak, aby údržba bola vykonaná poctivo a čo najkvalitnejšie, nakoľko meno pracovníka figuruje v karte údržby. Do karty údržby môže pracovník vkladať operatívne zistenia, texty, fotky kvôli neskorším analýzam. Okrem iného má používateľ k dispozícií aktuálne informácie o náradí, archív údržby, rôzne štatistické pohľady na lepšiu analýzu napr. opakovaných porúch. Všetky tieto údaje, intervaly, činnosti sú používateľskými parametrami a prináležia používateľovi.

Na inštaláciu potrebných zariadení, zber a spracovanie údajov zo snímačov je potrebná príslušná infraštruktúra. Čo všetko by firma musela zabezpečiť (po technickej a personálnej stránke), aby sa takýto koncept sledovania stavu a údržby uviedol do života najmä v existujúcich prevádzkach?

V zásade toho nie je veľa, čo musí firma urobiť. Tento systém je nezávislý od riadiaceho systému stroja a môže byť aj nezávislý od IT infraštruktúry firmy, aj keď spravidla firma umožní aspoň využitie káblovej siete. Záleží na dohode. Čo spravidla leží na pleciach používateľa, je mechanická montáž RFID čipov na náradie, ale aj to je vecou dohody. Všetko ostatné zrealizujeme na kľúč. Stroj vybavíme potrebnou hardvérovou časťou – snímačmi, RFID a PLC riadiacou jednotkou, aby sme v stroji identifikovali náradie osadené RFID čipmi a generovali výrobné údaje do softvérovej aplikácie. Jej funkcionalitu vždy odkomunikujeme a na 100 % prispôsobíme potrebám používateľa. Niekedy si nasadenie systému vyžaduje aj prispôsobenie procesov, ale smerom k zjednodušeniu to ide spravidla ľahko.

Aká býva návratnosť investície do systémov na sledovanie stavu foriem, nástrojov či náradia a aké prínosy nasadenie takéhoto systému prináša aj za hranicami oddelenia údržby?

Tu je veľmi dôležité, aby používateľ poznal, resp. dokázal nákladovo kvantifikovať súčasný proces. Pokiaľ dnes neviete, čo vás proces stojí, aj investícia za 100 € bude príliš drahá. Preto sa snažíme formou konzultácie pomôcť kvantifikovať proces, aby používateľ videl, koľko by mohol šetriť a za aký čas sa investícia vráti. Návratnosť a úspory závisia od charakteru výroby, ale aj od veľkosti projektu a množstva strojov a náradia. Čím väčší počet, tým vyššia úspora a rýchlejšia návratnosť. Napríklad pri Správe obrábacieho náradia sa orientačná úspora môže pohybovať aj okolo 20 – 25 % s návratnosťou investície jeden až dva roky.

To, že sa štvrtá priemyselná revolúcia už začala, dokazujú nielen čoraz častejšie konferencie a workshopy na túto tému, ale hlavne nasadzovanie riešení a technológií v súlade s koncepciou Priemyslu 4.0. Stretávate sa u svojich zákazníkov s požiadavkami smerujúcimi k „digitalizácii“ ich procesov? Ktoré produkty a riešenia Balluff by ste vyzdvihli ako ťažiskové práve pre koncepciu Priemyslu 4.0?

Digitalizácia procesov je dnes neprehliadnuteľná skutočnosť a dopyt vnímame hlavne zo strany konečných používateľov, kde vznikajú špeciálne oddelenia venujúce sa tejto problematike. Naše produktové portfólio Snímanie, Vision systémy, RFID a Networking konektivita sú základom aj riešenia v logistike, kde v poslednej dobe veľmi aktívne komunikujeme so zákazníkmi digitalizáciu procesov napr. ohľadom sledovania materiálu, kde navrhujeme tzv. RFID alebo kamerové brány, cez ktoré prechádza materiál a brána skenuje RFID čipy alebo kamera 2D kódy umiestnené na materiáli s prepojením na podnikový systém.

Mohli by ste spomenúť tri technologické trendy, ktoré budú podľa vás neprehliadnuteľné a dôležité pre výrobné a spracovateľské podniky či výrobcov strojov v nasledujúcich rokoch?

V každej oblasti pôsobenia sú rôzne technologické trendy a výrobné požiadavky. Trendom je určite rýchla, flexibilná a hlavne zákaznícky personalizovaná výroba, pričom nie je jednoduché, aby na linke išli za sebou výrobky a aby bol každý výrobok úplne zákaznícky personalizovaný a nie len v niekoľkých modifikáciách. Na to potrebujete, aby bola technológia flexibilne a automaticky prestaviteľná už od začiatočnej úrovne automatizácie, ktorou je senzorika. Trendom je komunikácia s perifériami nielen na binárnej úrovni, ale aj na protokolárnej úrovni, kde sa v posledných rokoch stala štandardom komunikácia IO-Link. Tá umožňuje automatické prestavenie parametrov podľa typu produktu a tým už zmienenú flexibilitu. IO-Link poskytuje aj nevídané diagnostické možnosti, čo významne skracuje čas opravy a tým zvyšuje produktivitu. Tých trendov je podstatne viac, ale to je téma na rozsiahlejšiu diskusiu.

Ďakujeme za rozhovor.

Balluff Slovakia, s.r.o.
Tel.: 02/6720 0061
info@balluff.sk
www.balluff.sk