Čo znamená robotika pre malé a stredné podniky?

V roku 2013 vydala organizácia euRobotics dokument mapujúci zameranie robotiky v Európe pre roky 2014-2020. Jedným z cieľov tohto dokumentu je analýza dosahu robotiky na malé a stredné podniky (MSP). Zintenzívnenie nasadenie robotov v MSP má za cieľ zvýšiť ich výstup a efektivitu práce. Konečným efektom je zvýšená konkurencieschopnosť, pretože len automatizáciou a robotizáciou je možné preraziť na trhy, ktoré sú z hľadiska ceny manuálnej práce v podstate pre MSP nedostupné. Keďže Európa bude súťažiť nielen s ekonomikami s nízkou cenou práce, ale aj s ekonomikami s vysokým stupňom automatizácie, vedúce postavanie v oblasti robotických technológií je kľúčovým faktorom nielen pre veľké podniky. Práve MSP sú často nositeľmi množstva inovatívnych riešení. A tie im zas pomáhajú ekonomicky napredovať, zvyšovať produkciu, kvalitu výrobkov atď. Toľko k teórii.

V praxi väčšina MSP považuje robotiku za technológiu mimo ich dosah, či už ekonomický alebo technologický. Ďalšími dôvodmi odmietnutia robotiky v MSP býva veľkosť pracovného priestoru robota, nutnosť špecializovaného personálu, alebo dlhá návratnosť investície. S nástupom nových technológií je však robotika oveľa dostupnejšia aj pre MSP. Ak sa podrobnejšie pozrieme na robotizované pracoviská, zistíme:

  1. Roboty je možné uviesť rýchlo do prevádzky. V súčasnosti existujú robotické zariadenia, ktoré je možné oživiť aj v rámci jedného dňa. Najmä pri vytváraní „štandardných“ aplikácií typu „pick-and-place“ je možné oživiť takéto pracovisko aj za niekoľko desiatok minút.
  2. Robot sa dá jednoducho programovať. Väčšina výrobcov robotov už dnes ponúka intuitívne rozhrania, pomocou ktorých zvládne robot programovať aj človek bez potrebného zaškolenia. Samozrejme, istá technická znalosť a logické uvažovanie takéhoto pracovníka sa predpokladá.
  3. Robot môže byť kolaboratívny a bezpečný. V súčasnosti existujú roboty, ktoré nepotrebujú rozsiahle priestory pre ich prevádzku. Takéto roboty sú síce stále drahšie od tých štandardných, avšak bezpečne pracujú v prostredí s človekom bez štandardných bezpečnostných prvkov (skenery, laserové závory, klietky a pod.).
  4. Súčasné roboty sú pružné a viacúčelové stroje. Nasadenie robotov v MSP bolo limitované aj nízkou kvantitou sérií výrobkov a potrebou rýchleho prestavania na inú výrobu. Súčasné stroje je oveľa jednoduchšie prestaviť na inú výrobu, presunúť na iné miesto a pod.
  5. Nasadiť robot sa už naozaj oplatí. Aj keď nie všetka namáhavá, monotónna a únavná práca v MSP je nahraditeľná robotom, už aj pre tieto podniky existuje vysoká ekonomická návratnosť dobre navrhnutých robotizovaných pracovísk. Aktuálne sa požaduje návratnosť takýchto investícií do jedného roka, avšak existujú aplikácie, kde je aj nižšia ako 200 dní. 

Navyše, súčasná robotika s týmito aspektmi stále ponúka dlhodobo rozvíjaný štandard – väčšiu zhodu výrobkov s dizajnovou špecifikáciou, lepšiu kvalitu výrobkov, vytvorenie atraktívnejších povolaní, nahradenie práce, ktorú nik nechce vykonávať (v kontexte s rastúcou cenou práce), vytvorenie väčšieho kapitálu v podniku a pod. Napriek tomu, že väčšina MSP sa takéhoto kroku bojí, príklady zo sveta, ale aj zo Slovenska ukazujú, že robotiky sa báť netreba.

Robotika je priam žiadaná a nutná. A preto sa príďte porozprávať o možnostiach nasadenia robotov do Vášho podniku na konferenciu Robotika vo výrobnej praxi malých a stredných podnikov.