Poznatky z revízií elektrických inštalácií z pohľadu súdneho znalca (1)

Ako sa to začína? Treba si napr. urobiť alebo prerobiť elektrickú inštaláciu v rodinnom dome alebo v byte. Zákazník zvažuje, ako si vybrať firmu, ktorá kvalitne vykoná prácu tak, aby bol objekt spôsobilý bezpečnej prevádzky, dá na ňu garanciu a navyše bude aj lacná. Nie vždy sa však pošťastí takúto firmu nájsť. Osloví sa jedna firma, druhá, tretia, porovnávajú sa ponuky. Obyčajne sa vyberie tá najlacnejšia. A spravidla sa to končí nespokojnosťou zákazníka. Firma sa bráni, že čo by zákazník za takú nízku cenu chcel. Pre Slováka však nebýva žiadnym problémom pustiť sa aj sám do takejto činnosti. Veď na tom predsa nič takého nie je. Niečo si prečíta na internete, niečo odkuká a urobí si to sám, pričom sa šetria euríčka. Výsledok takto vykonaného diela však nemusí byť a často ani nie je v súlade s bezpečnostnými a požiarnymi predpismi. Staré dobré ľudové porekadlo hovorí: Keď niečo robíš, rob to s rozumom a srdcom. K tomu nie je čo dodať, snáď len to, že pre elektrotechnikov to treba doplniť, navyše podľa určitých zásad a platných predpisov. V súčasnom období to platí mnohokrát. Na to, že po vykonaní diela by mal bezpečný stav elektrickej inštalácie posúdiť revízny technik, sa akosi zabúda. Na čo aj, však to funguje. Zasa by bolo „zbytočné“ vyhadzovanie peniažkov.

Reformy v našom hospodárstve zapríčinili, že vo všeobecnosti, keď sa ide niečo robiť, v prvom rade je cena a potom všetko ostatné. Následkom toho je, že sa to potom aj tak poriadne preplatí. Nechcem zachádzať do extrémov, že elektrické inštalácie si robia sami domáci majstri, ktorí o tom nemajú základné vedomosti a výsledkom je dielo, ktoré „čaká“ už len na hasičov alebo v lepšom prípade na rýchly lekársky zásah pre jeho obsluhu. Zhrnúť to možno tak, že elektrickú inštaláciu vie urobiť prakticky každý, ale urobiť dobrú elektrickú inštaláciu, to je problém aj pre mnohých elektrotechnikov.

Zameriam sa na elektrotechnikov. Tých môžeme v súčasnosti rozdeliť v podstate do troch skupín. Na projektantov elektrických zariadení (ktorých na Slovensku už legislatíva nepozná), elektroinštalatérov a revíznych technikov vyhradených technických zariadení elektrických. Keď sa ide robiť nejaká nová elektrická inštalácia alebo sa ide vykonávať rekonštrukcia jestvujúcej elektrickej inštalácie, malo by sa začať od projektanta. Ten by mal mať potrebné znalosti, aby ich dal na základe požiadaviek zákazníka, investora a pod. do súladu s platnými predpismi a normami s cieľom zabezpečiť bezpečnosť prevádzky elektrickej inštalácie na požadovanej úrovni. Na základe vypracovanej technickej dokumentácie potom elektroinštalatér vykoná jej realizáciu. Na scénu nastupuje revízny technik, ktorý vykoná prvú odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrickej inštalácie (východiskovú revíziu), po ktorej vydá písomný doklad, tzv. správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrickej inštalácie. Ak ide v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z. o vyhradené technické zariadenie elektrickej skupiny A s vysokou mierou ohrozenia, musí byť technická dokumentácia osvedčená oprávnenou právnickou osobou.

Takto by to malo byť. No skutočnosť býva často iná. Projektant (v súčasnosti často aj osoba bez elektrotechnického vzdelania a elektrotechnickej spôsobilosti) vypracuje len „ideový návrh“ potrebný pre stavebné konanie a po vydaní stavebného povolenia sa už začína šetriť a vykonávací projekt technickej dokumentácie sa obchádza. Do hry vstupujú elektroinštalatéri, ktorí dokážu na základe „ideového návrhu“ zrealizovať elektrickú inštaláciu v predmetnom objekte. V mnohých prípadoch sa im to aj podarí a pokiaľ montážna firma zabezpečí aj zakreslenie skutočného vyhotovenia elektrickej inštalácie, zdalo by sa, že je všetko v poriadku. No v rámci šetrenia sa zoberú na realizáciu elektrickej inštalácie elektroinštalatéri, ktorí sú „lacní“ alebo „lacnejší“ a po realizácii nastávajú pre investora ťažkosti. Revízny technik skonštatuje, že takéto dielo nie je v súlade s platnými predpismi a normami STN. Nuž čo, tak sa hľadá „revízny technik“, ktorý to odobrí. Som presvedčený, že bohužiaľ máte takéto skúsenosti aj vy. Takže správa je na svete. V niektorých prípadoch je „revízny technik“ taký „vyťažený“, že správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške vypracuje aj na „diaľku“ bez toho, aby sa na predmetné miesto osobne dostavil.

No pozor, sme členmi Európskej únie a o takéto služby Európa záujem nemá ani mať nebude. Treba si to uvedomiť, a to čím skôr. Je potrebné, aby sme sa nad týmto zamysleli, a to všetci. Treba začať tým, že nie cena bude prioritná, ale kvalita. Takto je to na celom svete. A ako preukážeme kvalitu? Jednoducho. Referenciami. V zahraničí platí nepísané pravidlo, že keď chce ísť firma so svojimi službami na trh, poskytne zákazníkovi písomný doklad – referencie z posledného obdobia (čo robila), a to s adresami aj telefónnymi číslami. Zákazník v zahraničí je určite bohatší ako našinec, ale firmu si preverí zatelefonovaním zákazníkom a otázkou, ako firma vyhotovila prácu, v akej kvalite a či bol klient spokojný. Je to jednoduché. Kedy treba robiť odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS) elektrickej inštalácie?

Nová elektrická inštalácia

Ide o novo vytvorené dielo. Prvým predpokladom je vypracovaný kvalitný technický projekt, podľa ktorého sa bude postupovať pri realizácii. Revízny technik musí mať k dispozícii výkresovú časť skutočného vyhotovenia elektrickej inštalácie. Veď na jej základe porovnáva skutočnosť a preukazuje odbornou prehliadkou a odbornou skúškou jej stav. Treba pripomenúť, že elektroinštalačná firma musí po vykonanej montáži preukázať jej bezpečný stav východiskovou OPaOS. Výhovorky typu, že nemáme revízneho technika alebo načo to chcete, keď vám svietidlá svietia a zásuvky fungujú, neobstoja. Na zriadenie elektrickej inštalácie sa musia používať vhodné materiály a prvky. Práce musia byť vykonávané na požadovanej odbornej úrovni pracovníkmi so zodpovedajúcou kvalifikáciou a príslušnou odbornou spôsobilosťou. Pri výbere realizačnej firmy sa často vychádza z najnižšej ponúknutej ceny. Potom sa stane, že firma, ktorá skladá počítače, vyhrá súťaž na montáž elektrickej inštalácie a bleskozvodov, hoci to nikdy nerobila. Preto sú také dôležité referencie, aby takáto firma ukázala, či niečo podobné už robila.

Rekonštrukcia elektrickej inštalácie

Ide o zmenu vlastností pôvodnej inštalácie, ktorá vyžaduje technickú dokumentáciu a v mnohých prípadoch aj stavebné konanie. Do tejto kategórie patrí aj zmena inštalácie z TN-C na TN-C-S alebo TN-S. Každá takáto zmena vyžaduje vypracovanie príslušnej technickej dokumentácie. Vykonávať odbornú technickú prehliadku a odbornú skúšku bez vypracovanej dokumentácie a výkresov skutočného vyhotovenia nie je potom v súlade s platnými predpismi. Revízny technik si akosi neuvedomuje, že v prípade vzniknutej udalosti bude medzi prvými, kto ponesie zodpovednosť.

Podobne ako pri novej elektrickej inštalácii, aj po jej rekonštrukcii sa nesmú v správe o OPaOS objaviť žiadne nedostatky a rozpory s príslušnými technickými predpismi a normami. Správa môže byť vydaná až po ich odstránení.

Oprava elektrickej inštalácie

Ide o výmenu jednotlivých častí elektrickej inštalácie za identické prvky bez rozšírenia jednotlivých okruhov. Výmena sa robí metódou kus za kus, napríklad výmena ističa, stýkača, zásuvky 230 V za dvojzásuvku a pod. V takomto prípade sa nemusí vyžadovať vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky na elektrickej inštalácii a stačí, keď elektroinštalatér, ktorý takúto výmenu vykonal, preskúšal bezpečný stav takéhoto zariadenia. Na takomto zariadení stačí vykonávať pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky v pravidelných predpísaných termínoch.

Práca na elektrickej inštalácii

Ide o práce pri vzniknutej poruche na elektrickom zariadení a elektrickej inštalácii. Medzi práce na elektrickej inštalácii patrí aj vykonávanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky (revízie). Patria sem aj všetky úkony na zaistenie pracoviska a zásady merania prenosnými meracími prístrojmi v súlade s normou STN 34 3100: 2001. V prípadoch spojených s odstraňovaním vzniknutej poruchy sa musí zvážiť charakter takejto poruchy a posúdiť, či treba vykonať OPaOS alebo len preukázať bezpečný stav odskúšaním.

Údržba elektrickej inštalácie

Ide o všetky druhy prác spojených s opravou, čistením a odstraňovaním chýb a porúch na zaistenie dobrého technického stavu a bezpečnosti zariadení elektrickej inštalácie. V takýchto prípadoch sa vlastne odstraňujú vzniknuté nedostatky zistené pri pravidelných OPaOS (revíziách). Pri takejto práci je tiež dôležité zvážiť charakter daného nedostatku a posúdiť, či treba vykonať OPaOS alebo len preukázať bezpečný stav odskúšaním.

Obsluha elektrickej inštalácie

Ide o úkony spojené s prevádzkou elektrickej inštalácie, ako je napríklad spínanie, ovládanie, riadenie, monitorovanie a regulovanie elektrických zariadení, čítanie údajov z trvalo nainštalovaných prístrojov, výmena závitových a prístrojových poistiek a žiaroviek či prehliadka elektrických zariadení. V takýchto prípadoch treba postupovať podľa návodov a manuálov výrobcov jednotlivých zariadení. Návody na obsluhu, prevádzku a údržbu elektrického zariadenia musia byť trvale dostupnými dokladmi na pracovisku, a to v úradnom jazyku danej krajiny, kde sa elektrické zariadenie nachádza.

Zaistenie pracoviska na prácu

Ide o súbor opatrení súvisiacich s bezpečnosťou pracujúcich v súlade s normou STN 34 3100: 2001. Nedodržiavanie a obchádzanie bezpečnostných predpisov sa takmer vždy končí udalosťou, úrazom, niekedy aj smrťou. Často sa možno stretnúť so situáciou, že sprevádzajúci elektrikár napríklad revízneho technika po prevádzke zbadá otvorený rozvádzač, v ktorom je vo vypnutom stave niekoľko ističov. Bez problémov zastaví a vypnuté ističe zapne. Prečo to urobil? Veď na druhej strane môže na elektrickom zariadení pracovať jeho kolega a v prípade smrteľného zásahu elektrinou bude ťažko vysvetľovať jeho vdove, že mu nechcel ublížiť. A že si mal pracovisko patrične zaistiť, no z nejakej príčiny tak neurobil, takže nešťastie môže byť na svete. Na to treba neustále pamätať.