Často sa možno stretnúť s tým, že vypracovaná správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške (OPaOS) neobsahuje vymedzenie rozsahu revízie, teda čo bolo obsahom revízie a čo nie. V prípade vzniknutej udalosti sa to môže posudzovať ako nedbalostný trestný čin.

Pri vykonávaní revízie sa často stáva, že niektoré priestory nie sú prístupné kontrole a meraniu. Takéto priestory treba v revíznej správe uviesť, inak v prípade, že by elektrická inštalácia v nich bola príčinou úrazu, niesol by zodpovednosť za to revízny technik. Tu treba pripomenúť prípad, keď revízny technik na Slovensku vykonával periodickú revíziu elektrickej inštalácie zahraničnej spoločnosti, ktorej konateľom bol cudzí štátny príslušník. Po príchode do jeho kancelárie mu vysvetlil príčinu návštevy, že vykonáva v danom objekte OPaOS a že pozrie a zmeria elektrickú inštaláciu v jeho miestnosti. Na to zahraničný konateľ reagoval, že on má všetko v najlepšom poriadku a že nemusí nič kontrolovať. Po chvíli sa revízny technik vrátil do kancelárie a zopakoval účel svojej návštevy. Bol však nekompromisne z kancelárie vykázaný. Čo v takomto prípade robiť? Napísať do revíznej správy, že uvedený priestor nebol prístupný odbornej prehliadke a odbornej skúške.

V danom objekte došlo k udalosti. Elektrická inštalácia bola príčinou vážneho úrazu. V objekte neboli vykonávané periodické OPaOS už najmenej 15 rokov. Konateľ sa spojil s revíznym technikom a požadoval od neho, aby mu za posledné obdobie napísal fingované revízne správy, za čo ho dobre ocení. Tu treba poznamenať, že ak sa v prípade vyšetrovania na také niečo príde, revízny technik sa vystavuje trestnému stíhaniu.

Často sa stáva, že v organizácii sa nevykonáva povinné pravidelné školenie podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na získanie § 20 (poučený pracovník). V prípade úrazu či udalosti sa to vykoná dodatočne s antedatovaním termínu. Ak sa to zistí, bude mať problémy vedúci organizácie.

Pri prvej (východiskovej) OPaOS neboli revíznemu technikovi predložené potrebné doklady od rozvádzačov (EU – vyhlásenie o zhode, protokol o kusových skúškach, návod na montáž, prevádzku a údržbu rozvádzača). V prípade vzniku udalosti berie na seba časť zodpovednosti revízny technik.

V elektrickej inštalácii boli použité špeciálne neštandardné prvky. Revízny technik si pri vypracúvaní východiskovej OPaOS nevyžiadal požadované doklady (atesty a pod.). V prípade vzniku udalosti bude braný na zodpovednosť.

Revízny technik pri periodických OPaOS používa vo vypracovanej správe termín „závady“. Podľa vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z. z. by sa mal používať termín „nedostatky a rozpory“ s uvedením predpisu alebo článku v príslušnej norme.

Pri revízii nebol revíznemu technikovi predložený protokol o určení vonkajších vplyvov v danom objekte. Revízny technik si ho pre potreby vypracovania správy o OPaOS určil sám. Ak ide o zložité technologické zariadenie alebo priestory s nebezpečenstvom výbuchu, v prípade vzniknutej udalosti bude braný na zodpovednosť.

Pri vykonávaní periodickej OPaOS elektrickej inštalácie sa vo vypracovanej správe o OPaOS revízny technik nevyjadril, či boli odstránené nedostatky uvedené v predchádzajúcej správe o OPaOS. Túto povinnosť mu ukladá vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.

Pri vykonávaní periodickej OPaOS sa vyskytli nedostatky, ktoré priamo ohrozujú zdravie pracovníkov. Revízny technik si ich poznačil vo svojich poznámkach a uvedie ich vo vydanej písomnej správe o OPaOS. Ak medzi tým dôjde na zariadení k udalosti, bude revízny technik braný na zodpovednosť.

Počas revízie pri meraní uzemnenia revízny technik rozpojil uzemnenie v trafostanici počas prevádzky, čím ohrozil svoje zdravie a bezpečnosť prevádzky! Revízny technik musí dodržať v takomto prípade postup uvedený podľa normy STN 34 3100 čl. 127 až 129.

Revízny technik pri revízii (meraní izolačného odporu) zničil drahý lekársky prístroj. V takomto prípade nesie plnú zodpovednosť za vzniknutú škodu. Je vhodné, aby sa dal poistiť na zodpovednosť za škodu pri výkone odbornej činnosti.

Počas OPaOS pri meraní izolačných odporov v elektrickej inštalácii, v ktorej boli zabudované prepäťové ochrany SPD3, revízny technik v písomnej správe uviedol, že nameral hodnoty izolačného odporu v M? pri skúšobnom napätí 500 V. Išlo tu o pochybenie zo strany revízneho technika, lebo takéto hodnoty pri skúšobnom napätí 500 V namerať nemohol. V prípadoch, keď sú pevne zabudované prepäťové ochrany SPD3 v zásuvkách 230 V, pri meraní izolačných odporov sa volí skúšobné napätie len 100 V.

Počas OPaOS revízny technik nevykonal odskúšanie funkčnosti tlačidiel núdzového zastavenia a núdzového vypnutia v prevádzke a neuviedol to ani v správe o OPaOS. V prípade vzniku udalosti nesie revízny technik plnú zodpovednosť za vzniknutú škodu.

Počas vykonávania OPaOS revízny technik ponechal v prevádzke bez výhrady inštalované zásuvky 230 V Shucko. V prípade úrazu nesie revízny technik plnú zodpovednosť. Zásuvky Shucko sa u nás používať nesmú!

Počas revízie predlžovacieho prívodu revízny technik ponechal v prevádzke predlžovaciu šnúru bez pripojenia ochranného vodiča! Niekedy v predlžovacích šnúrach inštalovaný vypínač nevypína fázový vodič (L), ale vodič neutrálny (N). Je na revíznom technikovi, aby tieto nedostatky zistil a takýto výrobok vyradil z používania, v opačnom prípade nesie plnú zodpovednosť za prípadný úraz spojený s používaním takéhoto výrobku.

V správe o OPaOS revízny technik ponechal v prevádzke bez výhrady skutočnosť, že krytie v rozvádzači nezodpovedá IP2X, ale IP00. Do rozvádzača majú prístup aj poučené osoby s § 20. V prípade úrazu nesie revízny technik plnú zodpovednosť za takýto stav.

Pri OPaOS revízny technik ponechal v prevádzke bez výhrady inštalované zásuvky 230 V bez predradeného prúdového chrániča, ktoré sa nachádzajú vo verejne prístupných priestoroch. V prípade úrazu zaň nesie revízny technik zodpovednosť.

Počas OPaOS ponechal revízny technik bez výhrady zásuvku 230 V inštalovanú v umývacom priestore. V prípade vzniku udalosti za to nesie revízny technik zodpovednosť.

Pri OPaOS revízny technik ponechal v prevádzke v miestnosti inštalované zásuvky 400 V, ktoré nemajú rovnaké poradie fáz. V prípade udalosti bude revízny technik braný na zodpovednosť.

Pri OPaOS ponechal revízny technik objekt s nebezpečenstvom požiaru bez predradeného prúdového chrániča s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom 300 mA. V prípade vzniknutej udalosti bude revízny technik braný na zodpovednosť.

Pri OPaOS revízny technik nekonštatoval, že v rozvádzači je nesprávne umiestnená a nesprávne zapojená prepäťová ochrana. Pri vzniknutej udalosti to bude musieť obhájiť.

Pri vykonávaní OPaOS si revízny technik nevšimol, že použité prechodky a nezaslepené otvory v rozvádzači spôsobujú zmenu krytia, čím umožňujú do rozvodného zariadenia vstup nežiaducej fauny.

Pri periodickej OPaOS revízny technik ponechal v prevádzke objekt bytu bez ochranného pospájania v bytovom jadre. Vodiče pospájania poškodili pracovníci bytového družstva pri výmene vodomerov na teplú a studenú vodu. V prípade vzniknutej udalosti ponesie zodpovednosť revízny technik.

V správe o OPaOS revízny technik nameral impedanciu vypínacej slučky na tri desatinné miesta pri použití meracieho prístroja QU 130, kde najmenší diel na stupnici predstavuje hodnotu 0,5 ?!

Toto sú len vybrané nedostatky, ktoré môžu znepríjemniť život revíznemu technikovi, keď ich pri svojej práci opomenul. Uvedené skutočnosti si treba uvedomiť, nakoľko následky môžu byť pre revízneho technika v prípade vzniknutej udalosti na danom zariadení veľmi nepríjemné. Znova treba pripomenúť, ako je v súčasnosti revízny technik ľahko zraniteľný.