Všade sa šetrí, čo je až nezdravé a dostáva sa to do štádia, keď niečo za prehnane zníženú cenu už nemožno vykonať. Niekedy majú na tom svoj podiel aj zákazníci, ktorí sa snažia stoj čo stoj znížiť cenu za dielo čo najviac. V celom svete sa pri výbere firmy uplatňujú referencie, len u nás to akosi nefunguje. A tak u nás bežia nezmyselné súťaže, elektronické aukcie a výberové konania, kde sú dopredu už známi víťazi a pod. Potom má nedokonalá a povrchne vykonaná práca často dohru až na súde, čo však býva zdĺhavé a neprináša to okrem stresov nič dobré. Ďalej sa pokúsim objasniť niekoľko prípadov zo svojej praxe. Rozbor týchto prípadov vám napovie, kde sa asi stala chyba a čo jej mohlo predchádzať.

Prípad prvý: Európske fondy versus diletanti

Možnosť čerpať európske fondy sa objavila aj v jednej z našich obcí. Vyskytla sa možnosť financovať cez európske fondy verejné osvetlenie v obci. Bola vypracovaná technická dokumentácia rekonštrukcie verejného osvetlenia s použitím moderných LED svietidiel. Hľadal sa dodávateľ, ktorý mal byť vybraný výberovým konaním. Do výberového konania sa prihlásilo hneď niekoľko spoločností, ktoré sa predbiehali navzájom a postupne znižovali ceny za dielo. Ako inak, bola vybratá spoločnosť, ktorá to bola schopná vykonať za najnižšiu cenu. Keďže išlo o zavedenú spoločnosť na trhu, výber dopadol celkom hladko. Zástupcovia vybranej spoločnosti pri podrobnom prezretí predloženej projektovej dokumentácie zistili, že projekt neobsahuje ochranu pred atmosférickým zásahom verejného osvetlenia a prepätím. Keďže išlo o dielo nachádzajúce sa v extraviláne obce, išlo o značný nedostatok vo vypracovanom projekte. Došlo to až tak ďaleko, že vybratá firma dostala nôž na krk, že keď bude trvať na svojom stanovisku, dostane to iná spoločnosť, ktorá nebude mať takéto námietky k vypracovanému projektu. A tak vybratá spoločnosť začala vykonávať požadované dielo, ktoré dokončila cca za necelé tri mesiace. Dielo bolo odovzdané bez nedostatkov so všetkými požadovanými dokladmi. Dodávateľská spoločnosť pri odovzdávaní diela upozornila ústne starostu obce, že by bolo vhodné dať vyhotovené dielo aj poistiť, čo sa však nestalo. Zhruba viac ako po pol roku v letnom období došlo v obci v podvečerných hodinách, v čase, keď ešte osvetlenie nebolo zapnuté, k silnej búrke spojenej s intenzívnou bleskovou činnosťou, v dôsledku ktorej zostalo verejné osvetlenie po jeho aktivovaní nefunkčné.

Rozbor

Vypracovaná projektová dokumentácia neobsahovala ochranu verejného osvetlenia pred zásahom blesku a prepätím, hoci dielo sa nachádzalo v extraviláne obce. Dosť často sa stáva, že projekt treba vypracovať na poslednú chvíľu, takže projektant naň nemá dostatok času. Potom sa niečo opomenie, ako to bolo v našom prípade. Zarážajúce je, že projekt neobsahoval určenie miery rizika, ktorá sa vyžaduje podľa normy STN EN 62305-2. Projekt preberali isto pracovníci, ktorí nemajú poňatia, čo má taký projekt obsahovať. A tak sa rýchlo riešilo výberové konanie a ukázali sa dôsledky. Príroda si svoje zákony ctí a kto ich nedodržiava, toho aj kruto trestá. Škoda na diele po búrke bola značná, predstavovala sumu viac ako 150 000 €.

Slabou útechou je, že v projekte boli použité LED svietidlá umiestnené na oceľových pozinkovaných výložníkoch na konci s osadenými svetelnými zdrojmi, ktoré tvoria svietidlá typu ELUM 2 triedy ochrany II v krytí IP66, každé s príkonom 78 W. Svietidlo obsahovalo panel so svetelnými LED zdrojmi PHILIPS 48 a predradník PHILIPS XITANIUM, v ktorom bola ako jeho súčasť zabudovaná od výrobcu prepäťová ochrana 4 kV pre triedu ochrany II. Keďže v konkrétnom prípade išlo o svietidlo, spotrebič triedy ochrany II s dvojitou izoláciou, ochranný vodič ani pospájanie na ňom nebolo potrebné. Atmosférické prepätie v čase búrky bolo také vysoké, že ani zabudovaná prepäťová ochrana na 4 kV nestačila ochrániť elektronické prvky v svietidle, preto došlo k ich poškodeniu.

Vo vypracovanej projektovej dokumentácii nebola žiadna zmienka o ochrane zariadenia pred zásahom blesku a prepätím, čo nikto nenapadol. Pani príroda si to však vyriešila po svojom.

Prípad druhý: Výber diela bez referencií

V jednej obci na Slovensku vznikla potreba vykonať rekonštrukciu elektrickej inštalácie na objekte rodinného domu s výmenou siete TN-C s pôvodnými hliníkovými vodičmi za sieť TN-S s medenými vodičmi. Oslovená projektantská firma vypracovala projekt, v ktorom použila ako hlavný ochranný prístroj prúdový chránič s menovitým vypínacím rozdielovým prúdom 30 mA. Takéto riešenie nie je obvyklé a nerobí sa z dôvodu, že pri prípadnom vybavení prúdového chrániča dôjde k výpadku elektriny v rodinnom dome, čím okrem iného môže dôjsť k znehodnoteniu potravín uložených v chladničke alebo v mrazničke.

Firma, ktorá vykonávala rekonštrukciu elektrickej inštalácie, použila ako hlavný ochranný prístroj prúdový chránič, no nevedela ho zapojiť, teda tam bol len osadený bez zapojenia (v elektrickej inštalácii bol niekde spojený neutrálny vodič s ochranným vodičom, preto prúdový chránič nemohol fungovať). Elektrická inštalácia v predmetnom rodinnom dome nebola vykonaná v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou a nebola ani vydaná technická dokumentácia skutočného vyhotovenia elektrickej inštalácie! Zarážajúce na tom je to, že elektromontážna firma nevydala východiskovú správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrickej inštalácie, protokol o kusovej skúške rozvádzačov, vyhlásenie EÚ o zhode a pod. Nepreukázala teda bezpečný stav svojho vykonaného diela. Argument, že táto firma nemá vo svojich radoch revízneho technika, nijako neobstojí, preukázať bezpečný stav elektrickej inštalácie po vyhotovení je jej povinnosťou!

Cca za šesť rokov sa mali manželia bývajúci vtedy v zahraničí presťahovať na Slovensko do rekonštruovaného bytu. Pre stavebné konanie bolo treba doložiť vypracovanú východiskovú správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrickej inštalácie. V zlatých stránkach si našli revízneho technika, ktorého požiadali o vykonanie prvej odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrickej inštalácie. Revízny technik do rodinného domu skutočne aj prišiel, vykonal odbornú prehliadku a odbornú skúšku a nasledujúci deň priniesol vypracovanú písomnú správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrickej inštalácie, v ktorej bol zaznamenaný hlavný prúdový chránič, a to aj s nameranými hodnotami, hoci nebol zapojený! Keďže dostal od majiteľky domu za rýchle vypracovanie navyše aj „sprepitné“, oznámil jej, že nemajú zapojený prúdový chránič v rozvádzači RMS a podujal sa spolu s prítomným kolegom, že to aj hneď spolu spravia. Práce vykonávali pod napätím, pričom trikrát pri skrate „vyhodili“ hlavný istič 25 A v elektromerovom rozvádzači RE v oplotení objektu. V tom čase bola u manželov v rodinnom dome návšteva, ktorá s nimi sedela v kuchyni. Keď im „vypadla“ elektrina, manželia oznámili návšteve, že majú v dome „majstrov“, ktorí pracujú na oprave elektrickej inštalácie. Ich rozhovor prebiehal v kuchyni ďalej, keď bolo počuť hlasné prsknutie, následkom čoho sa začal zo sporáka Whirlpool a z varnej dosky šíriť zápach po spálenine. Zavolali ihneď „majstrov“, aby im ukázali, čo spôsobili. Tí prezreli prívod do sporáka a skonštatovali, že detegovaná chyba F04 na displeji sporáka vyžaduje zásah autorizovaného servisného technika z fy Whirlpool. Že by to boli spôsobili oni, to dôrazne odmietli. Po chvíli opustili rodinný dom bez zapojenia prúdového chrániča. Po odchode „majstrov“ manželia zistili, že okrem nefunkčného elektrického sporáka Whirlpool, typ FSSM6 a varnej dosky došlo pri zásahu k znefunkčneniu aj ďalších spotrebičov, a to dvoch senzorových svietidiel, dvoch nočných lámp so senzorom a rádioprijímač. Celková škoda na poškodených spotrebičoch predstavovala cca 400,- €. Na upozornenie, čo spôsobili, nereagovali ani vtedy, keď im bolo oznámené, že to bude postúpené na súd.

Rozbor

Na tomto prípade je hneď viacero pochybení. Nešťastné riešenie vo vypracovanom projekte bolo použiť ako hlavný ochranný prvok prúdový chránič s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom 30 mA. Ako hlavný ochranný prístroj sa musí v drevodomoch, stolárskych dielňach a priestoroch s horľavými materiálmi použiť prúdový chránič, a to s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom 300 mA.

Ďalšie hrubé pochybenie bolo zo strany elektroinštalačnej firmy, ktorá nepredložila potrebné doklady, ako sú protokoly o kusovej skúške rozvádzačov, vyhlásenie EÚ o zhode, výrobné štítky na rozvádzače a pod. Elektroinštalačná firma je povinná po ukončených prácach na elektrickej inštalácii deklarovať bezpečný stav elektrickej inštalácie vydaním správy o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške.

Privolaný revízny technik nepožadoval doklady, ako sú výkresy skutočného vyhotovenia elektrickej inštalácie od rodinného domu, protokoly o kusových skúškach, vyhlásenie EÚ o zhode, výrobné štítky na rozvádzače a pod. Ani to neuviedol v predloženej správe. Svojím konštatovaním, že elektrické zariadenie je schopné bezpečnej prevádzky, uviedol zákazníka do omylu; tvrdil, že je všetko v poriadku, hoci prúdový chránič nebol zapojený (a nie je dodnes zapojený), napriek tomu má revízny technik v predloženej správe namerané jeho hodnoty. Poškodené elektrické spotrebiče v predmetnom dome boli následkom prerušenia vodiča N s PE (na pracovných vodičoch sa objavilo namiesto napätia 230 V napätie 400 V), čo je preukázateľné manipuláciou v rozvádzači pod napätím. Revízny technik sa bránil, že svojím konaním nespôsobil nič, čo by mohlo viesť k poškodeniu elektrických spotrebičov. Na súde bol však usvedčený a vzniknutú škodu musel uhradiť. Keď sa k tomu prirátali súdne trovy, náklady právnikov a pod., vzniknutá škoda sa predražila viac ako päťnásobne.

V januárovom vydaní ATP Journalu uvedieme ďalšie prípady priamo z praxe.