Prípad tretí: Obranné argumenty pre revízneho technika

Medzi vianočnými sviatkami prišiel do zahraničnej spoločnosti vykonávať revíziu rozvodne VN revízny technik vyhradených technických zariadení elektrických. Ako to v tomto období býva, niektorí údržbári mali dovolenku, a preto nebolo nikoho, kto by sprevádzal revízneho technika pri práci zo strany prevádzkovateľa. Odbilo sa to tým, že v minulosti revízny technik už takúto revíziu u nich vykonával, takže zariadenie rozvodne vysokého napätia dobre pozná. Navyše bolo dohodnuté, že toho dňa sa nebudú vykonávať vypínania VN častí. Predmetom revízie toho dňa bola len odborná prehliadka zariadení VN a meranie prechodových odporov uzemnenia. Tak ako to bolo dohodnuté, revízny technik vykonával poväčšine v káblovom priestore okrem prehliadky aj merania. V priestore rozvodne sa nachádzal voľne stojaci suchý transformátor VN/NN 400 kVA, umiestnený v oceľovoplechovej skrini. Táto skriňa bola uzavretá a zabezpečená pred otvorením elektronickou ochranou, ktorá aktivuje príslušný vypínač VN umiestnený v skriňovom rozvádzači, ktorý vypne prívod VN do transformátora. Na skrini rozvádzača sa však nikde nenachádzal nápis, že je zabezpečený elektronickou ochranou. Revízny technik už takmer končil s prácou, keď si všimol, že uzáver dverí skrine transformátora nezapadá do otvoru v hornom ráme transformátora. Zaprel sa rukami a uzáver vtlačil do príslušného otvoru. Pritom však došlo k aktivácii ochrany a nastalo vypnutie príslušného VN vypínača. Revízny technik sa ešte snažil zalarmovať pracovníkov údržby, ale tých už zabezpečil dispečing vo vlastnej spoločnosti. Nastali určité zmätky a obnovená dodávka elektriny bola až cca o 1,5 hodiny. Prevádzka v spoločnosti bola nepretržitá, a tak spoločnosť vyčíslila vzniknutú škodu pre výpadok elektrickej energie na cca 1 000 000 korún. Túto sumu mal podľa spoločnosti zaplatiť vinník, teda revízny technik, ktorý vykonával revíziu VN časti rozvodne a spôsobil svojím konaním vypnutie príslušného vypínača VN. Keďže nedošlo medzi oboma stranami k dohode, spoločnosť uplatnila svoju požiadavku na súde.

Rozbor

Z tohto prípadu je zrejmé, aké je nebezpečné pracovať sám bez sprievodu v cudzom prostredí, a to aj vtedy, keď je nám známe. Vznikne tvrdenie proti tvrdeniu, ktoré sa, hlavne na súde, ťažko obhajuje a dokazuje. Pod váhou argumentov bolo dokázané, že revízny technik nepotreboval otvárať dvere do skrine transformátora, lebo z revíznej správy bolo zrejmé, že meranie zemného prechodového odporu vykonal pri danom transformátore v jeho káblovom priestore. Zavážil aj fakt, že na skrini transformátora nebol nikde nápis, že je chránený elektronickou ochranou.

Prípad štvrtý: Sabotáž na elektrickej inštalácii v obytnom dome

V jednom z väčších miest na Slovensku došlo v jednom z bytových domov, ktorý bol čerstvo zateplený a po rekonštrukcii elektrickej inštalácie v spoločných priestoroch, k sabotáži v dvoch rozvodných elektromerových skriniach RE1 a RE2 umiestnených na chodbe. Nezistený páchateľ sa nevedno ako dostal do spoločných priestorov v bytovom dome, kde v dvoch elektromerových rozvádzačoch a v jednej elektroinštalačnej škatuli na chodbe odstránil („vycvakal“) všetky nulovacie vodiče PEN, resp. ochranné vodiče PE. Poškodené a odcudzené vodiče žltozelenej farby plnili dôležitú funkciu z hľadiska bezpečnosti a ochrany života a zdravia. Nezistený páchateľ vykonal nebezpečnú činnosť tým, že odstránil prakticky všetky ochranné zelenožlté vodiče a týmto činom vystavil obyvateľov obytného domu veľkému nebezpečenstvu z hľadiska možného zásahu elektrickým prúdom, ako aj vzniku požiaru obytného objektu.

Rozbor

Čo k tomuto prípadu dodať? Ľudská zloba niekedy nemá konca. Viacerí obyvatelia si kládli otázky: „Prečo? Čo tým páchateľ sledoval? Uvedomil si vôbec, čo mohol svojou zvrátenosťou spôsobiť?“ Bolo len veľkým šťastím, že včasným zásahom spoločnosti, ktorá vykonala rekonštrukciu, nedošlo k zásahu elektrického prúdu obyvateľov bytového domu.

Byty, v ktorých ešte nebola vykonaná rekonštrukcia elektrickej inštalácie, mali sústavu TN-C, čo znamená, že spoločný žltozelený vodič slúži súčasne ako pracovný aj ochranný vodič a pri jeho prerušení na pripojenom elektrickom spotrebiči v zásuvke 230 V sa objaví na jeho neživej kovovej časti napäťový potenciál, ktorý môže dosahovať až plnú výšku fázového napätia (230 V). Stav prerušenia žltozeleného vodiča PEN v sústave TN-C vždy znamená priame nebezpečenstvo a ohrozenie života a zdravia človeka, ktorý sa takéhoto spotrebiča dotkne alebo chytí do ruky. Súčasne vzniklo v predmetnom objekte aj nebezpečenstvo z hľadiska požiarnej bezpečnosti.

V bytoch, ktoré už sú po rekonštrukcii a majú sústavu TN-S, je samostatný pracovný neutrálny vodič (N) bledomodrej farby a samostatný ochranný vodič (PE) zelenožltej farby. Pri prerušení ochranného vodiča PE za vývodmi z rozvádzača by nastalo nepriame ohrozenie života a zdravia človeka a nebezpečenstvo by vzniklo len vtedy, keby mal elektrický spotrebič poruchu a na jeho kovovej časti by sa objavil napäťový potenciál (až plné fázové napätie 230 V), ktorý by vzápätí ohrozil človeka, keby sa ho dotkol. Keby nastalo prerušenie vodiča PE (PEN) pred vývodmi z rozbočovacieho mostíka – PE v rozvádzači, situácia, ktorá by tým nastala, by bola rovnako nebezpečná ako pri prerušení vodiča PEN v sústave TN-C. Ak by v byte bola trojfázová prípojka (čo v tomto prípade, našťastie, nebolo), mohlo vzniknúť pri zapojení spotrebičov v rôznych fázach napätie na svorkách pripojených spotrebičov až 400 V!

Prípad piaty: Načo sú súdni znalci, keď platia trhové zákony?

Prišla ponuka zo Slovenskej televízie z relácie Občan za dverami posúdiť súčasný stav bleskozvodného zariadenia na obytnom dome v jednom z našich veľkých miest. Predmetný objekt tvorí murovaný päťposchodový obytný dom so štyrmi vchodmi, ktorý je po zateplení fasády vrátane strechy a rekonštrukcie bleskozvodu za nemalú sumu viac ako 600 000 €. Tieto práce zabezpečil a riadil správca predmetného objektu – nemenovaná spoločnosť. Práce začala firma AB v auguste 2010. V decembri 2010, aj keď ešte neboli práce dokončené, firma AB dostala za ne plne vyplatenú sumu viac ako 600 000 €. Koncom decembra bola firma AB vyškrtnutá zo živnostenského registra. V zápise z decembra 2010 o prevzatí predmetného obytného domu po zateplení neboli uvedené žiadne nedostatky a stavba bola prevzatá bez chýb. Na predmetnom objekte sa pôvodne nachádzala bleskozvodná ochrana tvorená mrežovou sústavou s pomocnými zachytávačmi a ôsmimi zvodmi. Po rekonštrukcii bol na anténny stožiar na výťahovej šachte druhého vchodu umiestnený aktívny zachytávač s dvomi skrytými zvodmi ústiacimi na jednu stranu budovy. Na anténnom stožiari sa nachádzalo niekoľko terestrických antén, ktoré boli síce už nefunkčné, ale do každého bytu viedol do účastníckej zásuvky ich prívod!

Na rekonštrukciu bleskozvodnej sústavy nebola vypracovaná žiadna projektová dokumentácia, dňa 4. 11. 2010 bol predložený protokol o funkčnom odskúšaní aktívneho zachytávača vydaný jeho dovozcom, čo v žiadnom prípade nenahrádza správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodného zariadenia na predmetnom objekte. Keďže nedostatky na bleskozvode boli zjavné, dňa 5. 1. 2012 požiadalo 24 podpísaných vlastníkov z predmetného obytného domu o odborné stanovisko k zrekonštruovanej bleskozvodnej sústave príslušný inšpektorát práce, ktorý vydal 3. 2. 2012 záznam o výsledku inšpekcie práce so záverom: „V kontrolovanom subjekte neboli zistené žiadne nedostatky.“ Správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodu, ktorá neobsahovala žiadne informácie o nedostatkoch, vydal 20. 1. 2012 revízny technik YX! Zrejme k tomuto dátumu bola vypracovaná dodatočne aj technická dokumentácia bleskozvodného zariadenia.

Dňa 15. 2. 2012 podali obyvatelia obytného domu na príslušný inšpektorát práce žiadosť na opätovné posúdenie stavu bleskozvodnej sústavy, ku ktorej priložili aj fotodokumentáciu súčasného stavu. V odpovedi inšpektorátu práce zo dňa 19. 3. 2012 sa konštatovalo, že v zápise o prevzatí Odstránenie systémových nedostatkov a zateplenie obytnej budovy medzi správcom XY a zhotoviteľom AB zo dňa 8. 12. 2010 neboli uvedené žiadne nedostatky a stavba bola prevzatá bez chýb.

Na základe požiadania redaktorky STV Bratislava prišli dňa 11. 5. 2012 do predmetného obytného domu znalec s revíznym technikom VTZE, aby vykonali meranie zemného prechodového odporu a posúdili stav bleskozvodnej ochrany. Na základe výsledku vykonanej prehliadky a merania konštatovali, že stav bleskozvodnej ochrany predmetného objektu nie je v súlade s platnými technickými predpismi a normami STN. Uvedené zistenia sa odvysielali v STV v máji 2012 v relácii Občan za dverami.

V októbri 2012 jeden zo zástupcov bytov v predmetnom objekte osobne zdemontoval antény a poodstrihával na stožiari prívodné káble.

Dňa 29. 5. 2013 si jeden z nájomníkov v zastúpení obyvateľov predmetného domu objednal vypracovanie znaleckého posudku na súčasný stav bleskozvodného zariadenia. Dňa 6. 6. 2013 prišli do predmetného objektu dvaja znalci a vykonali obhliadku spojenú s meraním. Záver posudku zo dňa 9. 12. 2013 znie: „Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že inštalované bleskozvodné zariadenie na objekte obytnej budovy nespĺňa podmienky bezpečnej ochrany objektu pred zásahom blesku. Bleskozvodné zariadenie má závažné nedostatky vyžadujúce neodkladné riešenie na odvrátenie súčasného stavu. V takomto stave by mohlo ohroziť zdravie, životy a majetok užívateľov!“

STV odvysielala v júni 2014 reláciu Občan za dverami, v ktorej sa právny zástupca správcu predmetného objektu spoločnosti XY vyjadril, že znalecký posudok bol vypracovaný podľa inej normy, čím vedome klamal, lebo znalecký posudok bol posudzovaný podľa vtedy platnej normy STN 34 1391. Ďalej konštatoval, že revízny technik a spracovateľ projektu sa vyjadrili jednoznačne k znaleckému posudku, že aktívny bleskozvod je absolútne v poriadku.

Poznámka znalca: To sme dopadli, keď sa k znaleckému posudku vyjadruje človek, ktorý nemá základné znalosti a vedomosti o danej problematike ochrany objektov pred zásahom blesku. Takýto projektant, ktorý dodatočne vypracoval projekt, dal si ho schváliť človekom, ktorý je predajcom aktívnych zachytávačov a nemá ani základné elektrotechnické vzdelanie!

Rozbor

Čo k tomuto prípadu dodať? V znaleckom posudku sú uvedené závažné pochybenia na predmetnom objekte, a to:

a) podľa miery rizika mal byť predmetný objekt zaradený do LPS triedy II a nie do LPS triedy III,

b) ochranný priestor aktívneho zachytávača určený podľa národnej normy STN 34 1391 nezodpovedá medzinárodnému štandardu STN EN 62305-3,

c) počet zvodov dva síce vyhovuje norme STN 34 1390, ale zvody musia byť zvedené do dvoch strán, nie do jednej, ako je to v súčasnosti,

d) zdemontovanie terestrických antén nijako neznížilo riziko zavlečenia bleskového prúdu do jednotlivých bytov, pretože v nosnej tyči sa stále nachádzajú vodiče idúce do jednotlivých bytov,

e) zvody sa na niekoľkých miestach priamo dotýkajú horľavej časti krytiny strechy,

f) zvody k uzemňovaču sú po skúšobnú svorku kryté vodičom AlMgSI v trieštivej rúrke z PVC,

g) škatuľa z PVC, v ktorej sa nachádza skúšobná svorka, nie na tento účel vhodná,

h) zvody od skúšobnej svorky k uzemňovaču sú kryté vodičom AlMgSI s priemerom 8 mm, nevhodným do zeme,

i) namerané odpory odporu uzemnenia č. 1 a č. 2 sú vysoké (nad 10 Ω),

j) namerané hodnoty odporu uzemnenia vo východiskovej revíznej správe zo dňa 21. 1. 2012 sú podozrivo nízke (pod 10 Ω), celkový odpor (do 5 Ω) uzemnenia je nezmysel,

k) na objekte sa nachádzajú ešte dva pôvodné zvody č. 1 a č. 5 pochybne upevnené o oplechovanú atiku.

Záver

V predložených piatich prípadoch som sa pokúsil ukázať, kde sa naša spoločnosť v súčasnosti nachádza. Bol by som rád, keby ste si z nich zobrali ponaučenie pre svoju prax.

Literatúra

[1] Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[2] Zákon č. 154/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z.

[3] Vyhláška č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

[4] Fotodokumentácia znalca

[5] Podklady z predmetného objektu potrebné na vypracovanie znaleckého posudku

[6] Znalecký posudok č. 10/2013 dvoch znalcov zo Slovenska

[7] Znalecký posudok ZP 37/7/2013 znalca z Prahy

[8] STN EN 62305 (súbor 1 až 4) Ochrana pred bleskom

[9] STN 34 1391 Ochrana pred bleskom. Aktívne bleskozvody

[10] Záznam z STV Občan za dverami z mája 2012 a z júna 2014