Menej je niekedy viac

Pred istým časom som mal možnosť sledovať diskusiu, ktorá sa tak trochu snažila dať odpoveď na otázku, či je pre výrobnú firmu vhodnejšie prevádzkovať na svojich zariadeniach automatizáciu od jedného výrobcu, alebo od viacerých.

ázory boli rôzne a tak ako vždy predtým, aj výsledok tejto debaty bol nerozhodný. Z veľkej časti aj preto, že univerzálna odpoveď asi neexistuje. V praxi sa však pomerne často (najmä v prípade väčších firiem) môžeme stretnúť s faktom, že pri nákupe sofistikovanejšieho výrobného zariadenia si koncový používateľ priamo predpisuje požadované prvky od riadiaceho systému cez sústavy pohonov až po posledné tlačidlo v poli, pričom špecifikácia sa často nekončí len pri konkrétnom výrobcovi, ale predpisuje priamo konkrétny typ.

Dôvody takéhoto „obmedzovania“ dodávateľov sú zrejmé a najmä v prípade firiem s nepretržitou prevádzkou pochopiteľné. Potreba udržať výrobné zariadenia v prevádzke si vyžaduje mať v zálohe nemálo náhradných dielov či už vo vlastných, alebo napríklad v konsignačných skladoch dodávateľov. V každom prípade sú to hodnoty, ktoré blokujú značné finančné prostriedky. Z tohto hľadiska sa teda javí vhodné buď sa obmedzovať len na jedného výrobcu, alebo aspoň maximálne unifikovať použité komponenty tak, aby sa skladové zásoby a viazané finančné prostriedky minimalizovali. Podstatne silnejší tlak na unifikáciu výrobcu je však v oblasti riadiacich systémov. Tu už nejde len o hmotné zdroje, ale v podstatne väčšom meradle aj o kvalifikovanú ľudskú silu. Už len vyškolenie vlastných pracovníkov údržby na základnú diagnostiku a nákup servisných diagnostických nástrojov stojí solídne finančné prostriedky a najmä čas.

Čas potrebný na absorbovanie základných znalostí na školeniach a podstatne viac času na získanie nevyhnutných praktických skúseností. V záujme objektivity treba povedať, že skúsený technik so skúsenosťami s riadiacimi systémami od jedného výrobcu si podstatne ľahšie poradí aj s prechodom na alternatívny systém. Otázkou však je, koľko takýchto technikov máme k dispozícii a koľko ich času a našich finančných prostriedkov sme ochotní obetovať. Vari najväčším rizikom všeobecne pri orientácii len na jedného výrobcu je prílišná viazanosť a závislosť. Tu pomôže len jediné: zvoliť si potrebnú kvalitu, spoľahlivosť, solídnosť v prístupe k zákazníkom a dobré servisné zázemie.