Ochrana osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ,,GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktoré sa na nás vzťahujú ako aj ďalšími predpismi. Dodržiavame prijaté bezpečnostné opatrenia a pri spracúvaní osobných údajov postupujeme primerane podľa medzinárodných noriem a štandardov bezpečnosti.

1. PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Časopis ATP Journal a internetové stránky www.atpjournal.sk, www.eautomatizacia.sk, vydáva spoločnosť HMH s.r.o. so sídlom Tavarikova osada 39, 841 02 Bratislava, IČO 31 356 273. Tel.: +421 2 32 332 101, vydavatelstvo@hmh.sk  (ďalej len Prevádzkovateľ).

2. ZÁKONNÝ DOVOD A ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Účelom spracúvania osobných údajov, ktoré dobrovoľne poskytnete vyplnením formulára na www.atpjournal.sk/registracia (v rozsahu Titul, Meno, Priezvisko, Kontaktná adresa a E-mailová adresa) alebo prostredníctvom súťažného formulára na www.atpjournal.sk/sutaz  (v rozsahu Meno, Priezvisko, E-mailová adresa) je:

• bezplatné zasielanie odborného časopisu ATP Journal na zadanú poštovú adresu

• zasielanie marketingových oslovení týkajúcich sa predmetu činnosti Prevádzkovateľa alebo jeho obchodných partnerov

• vykonávanie marketingových prieskumov súvisiacich s činnosťou Prevádzkovateľa

• zasielanie výhier v čitateľskej súťaži v zmysle pravidiel súťaže uverejnených na www.atpjournal.sk

Zo strany Prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

3. PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyplnením registračného formulára udeľujete Prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov uvedených v tomto formulári, a to na dobu neurčitú. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že spracúvané osobné údaje použije len na vyššie uvedené účely.

4. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje budú poskytované tretím stranám a sprostredkovateľom v zmysle zákona GDPR, t. j. subjektom spolupracujúcim s Prevádzkovateľom, ktorými sú zasielateľské spoločnosti a správca registračného systému. Aktuálne zoznam týchto subjektov je nasledovný:

1. L.K. Permanent, spol. s r.o., Bratislava

2. ui42, s.r.o., Bratislava Prevádzkovateľ neodovzdá osobné údaje do krajiny mimo EU alebo medzinárodnej organizácii.

5. UKONČENIE REGISTRÁCIE, ODVOLANIE SÚHLASU A VÝMAZ ÚDAJOV DOTKNUTEJ OSOBY

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je dobrovoľný a je možné kedykoľvek odvolať a to písomnou formou zaslanou na adresu sídla Prevádzkovateľa (uvedená v bode 1) alebo prihlásením sa do svojho účtu na www.atpjournal.sk/prihlasenie. V prípade odvolania predmetného súhlasu je Prevádzkovateľ povinný poskytnuté osobné údaje bez zbytočného odkladu zlikvidovať a nebude Vám bezplatne zasielať odborný časopis ATP Journal, ani žiadne iné marketingové oznámenia.

6. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

V zmysle GDPR máte právo:

• na prístup k svojím osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

• na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,

• na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,

• vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,

• odvolať súhlas so spracovaním podľa bodu 3,

• podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

7. ZMENA PODMIENOK SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie, ktoré sme Vám povinní v súvislosti so spracovaním osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Túto zmenu bezodkladne oznámime všeobecným oznámením na www.atpjournal.sk a osobitným oznámením prostredníctvom E-mailu.