Ochrana osobných údajov

1.Prevádzkovateľ

Časopis ATP Journal prislúchajúce internetové stránky www.atpjournal.sk, www.eautomatizacia.sk, vydáva spoločnosť HMH s.r.o. so sídlom Tavarikova osada 39, IČO 31 356 273 (ďalej len Prevádzkovateľ).

2. Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov (v rozsahu Titul, Meno, Priezvisko, Kontaktná adresa a E-mailová adresa) je bezplatné zasielanie odborného časopisu ATP Journal na zadanú poštovú adresu a zasielania marketingových oslovení týkajúcich sa služieb ponúkaných Prevádzkovateľom alebo jeho obchodnými partnermi a na vykonávanie marketingových prieskumov Prevádzkovateľom. Registrácia dotknutých osôb prebieha na stránke www.atpjournal.sk/registracia.

3. Podmienky spracúvania osobných údajov

Vyplnením registračného formulára udeľujete prevádzkovateľovi s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov uvedených v tomto formulári, a to na dobu neurčitú. 
Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je dobrovoľný a je možné kedykoľvek odvolať a to písomnou formou zaslanou na sídlo Prevádzkovateľa alebo prihlásením sa do svojho účtu na stránke prislúchajúceho časopisu (www.atpjournal.sk/profil). V prípade odvolania predmetného súhlasu je prevádzkovateľ povinný poskytnuté osobné údaje bez zbytočného odkladu zlikvidovať a nebude Vám bezplatne zasielať odborný časopis ATP Journal, ani žiadne iné marketingové oznámenia. 
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že spracúvané osobné údaje použije len na vyššie uvedené účely. Osobné údaje budú poskytované tretím stranám a sprostredkovateľom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú zasielateľské spoločnosti, tlačiarenské spoločnosti, a pod. Aktuálne zoznam týchto subjektov je nasledovný:
L.K. Permanent, spol. s r.o.

4. Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov má najmä nasledovné práva: právo na základe písomnej žiadosti požadovať potvrdenie, či osobné údaje dotknutej osoby sú alebo nie sú spracúvané prevádzkovateľom, právo na informácie o spracúvaní svojich osobných údajov, vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie a zoznam spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, právo na opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania skončil alebo ak došlo k porušeniu zákona, právo na blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti a o práve na základe písomnej žiadosti namietať u prevádzkovateľa voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré nie je v súlade s udeleným súhlasom.

5. Ukončenie registrácie a likvidácia údajov dotknutej osoby

Svoje členstvo a zároveň súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek zrušiť, a to na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo po prihlásení do svojho profilu na stránke prislúchajúceho časopisu. Tým nie je dotknuté právo dotknutej osoby na opakovanú registráciu.