Na inovácie vo firmách bude možné využiť viaceré granty

Podnikatelia, ktorí budú mať záujem o financovanie inovácií vo svojich firmách prostredníctvom dotácií, budú mať čoskoro možnosť podať si žiadosť o poskytnutie zdrojov z eurofondov. Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v rámci Operačného programu Výskum a Inovácie plánuje v priebehu júla vyhlásiť výzvy na podporu priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja.

Oprávnenými žiadateľmi budú mikro, malé a stredné podniky (MSP). Veľké podniky podľa predbežných informácií budú musieť aspoň jednu hlavnú aktivitu projektu realizovať prostredníctvom partnera z radov MSP.

Rezort hospodárstva avizoval, že celková výška príspevkov by mala presiahnuť 200 miliónov eur. Osobitne budú vyhlásené výzvy pre Bratislavský samosprávny kraj (BSK), druhá výzva bude určená pre ostatné územné celky.

Percentuálna miera podpory sa líši podľa veľkosti podniku a závisí aj od toho, v ktorom kraji sídli. „Objem poskytnutých peňazí ovplyvňuje aj zameranie projektu a to, či si žiadateľ prizve k jeho realizácii aj nezávislých partnerov,“ uviedol grantový poradca a zakladateľ portálu GrantExpert.sk Tamás Szőke.

Granty sú určené na vývoj hmotných aj nehmotných produktov. Výstupom môže byť napríklad prototyp zariadenia či výrobku, rôzne štúdie, alebo technická výkresová dokumentácia. Ďalej bude možné financovať napríklad oceniteľné práva alebo vyvinutý softvér. V rámci inovačnej časti projektu musí dôjsť k zabezpečeniu následného zhodnotenia produktu a jeho zavedenia do výrobného procesu. Predmetom inovácie môže byť aj samotný výrobný proces.

Slovenská inovačná a energetická agentúra už pripravuje výzvy aj na podporu energetických auditov pre malé a stredné podniky. Firmy, ktoré už takýto audit majú hotový, budú môcť žiadať aj o prostriedky napríklad na zatepľovanie existujúcich budov alebo výstavbu a rekonštrukciu rozvodov energie.

Bližšie informácie o výzvach

www.GrantExpert.sk