Jubilejná 50. konferencia elektrotechnikov Slovenska

Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska a Slovenská komora stavebných inžinierov organizujú za podpory generálneho partnera spoločnosti OBO Bettermann, s. r. o., jubilejnú 50. konferenciu, ktorá sa uskutoční v dňoch 27. – 28. marca 2019 v bratislavskom hoteli Družba.
Jubilejná 50. konferencia elektrotechnikov Slovenska

Konferencia, ktorej odborným garantom je Ing. Vladimír Vránsky, prezident SEZ-KES, sa koná pod záštitou Národného inšpektorátu práce SR. Podujatie je určené pre široké spektrum odborníkov, najmä z radov pracovníkov vo vývoji, výrobe, v montáži elektrických zariadení a energetike, pre projektantov a revíznych technikov elektro, pracovníkov v prevádzke a údržbe elektrických zariadení, správcov elektrických zariadení (správcov majetku), ako aj učiteľov odborných predmetov elektro na SOŠ, SPŠ, VŠ.

V programe budú dominovať aktuálne témy dnešnej elektrotechniky, z ktorých vyberáme:

Tibor PELIKÁN, lektor prvej pomoci
Poskytnutie prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom

Ing. Karol KOLADA, Deltes, spol. s r. o., Bratislava
Projektovanie v elektrotechnike

doc. Ing. Ivan BOJNA, PhD., STU FEI v Bratislave
Aktuálne informácie z oblasti technickej normalizáciea právnych predpisov v elektrotechnike

Ing. Michal HORŇAK, Národný inšpektorát práce
Výkon odborných úloh na elektrických zariadeniachv zmysle právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP

Ing. Daniel LAKO, LOGITEX, s. r. o., Púchov
Jednoduché využitie fotovoltiky v domácnostiach

Ing. Milan DANIŠ, VUKI, a. s., Bratislava
Nové parametre hodnotenia káblov z hľadiska požiarneho nebezpečenstva, požiadavky a vlastnosti káblov s reakciou na oheň

Ing. Ján MERAVÝ, LIGHTNING – služby elektro, Trenčín
Vybrané tragické prípady úrazov od elektrických zariadení s rozborom ich príčin z praxe súdneho znalca

Súčasťou konferencie bude aj workshop na tému praktická realizácia prestupov a protipožiarnych upchávok OBO Bettermann, ako aj sprievodná výstava viacerých popredných výrobcov a dodávateľov z oblasti elektrotechniky a elektrických inštalácií.

Na konferenciu sa treba prihlásiť najneskôr do 20. 3. 2019. Bližšie informácie a prihlášku nájdete na nižšie uvedenej adrese.

www.sez-kes.sk