1994

 • vznikla na pôde EF STU myšlienka založiť odborný časopis v slovenskom jazyku. Podujal sa na to vydavateľ HMH, s.r.o, spoluzakladateľmi sú PPA Controll, a. s., Katedra automatizovaných systémov riadenia FEI STU, Katedra automatizácie FEI STU, Katedra automatizácie ChtF STU, v máji 1994 vychádza 1. číslo, 40 strán, čb tlač vnútra

1994 – 96

 • vychádza ako dvojmesačník, náklad 500 ks

1997

 • nový dizajn časopisu, zmena periodicity – vychádza ako mesačník, farebné vnútro, 52 – 60 strán, 600 čitateľov

1998

 • AT&P journal prvýkrát na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu (MSV) v Nitre

1999 

 • AT&P journal – oficiálny mediálny partner veľtrhu MSV v Nitre, vlastný stánok

2000

 • AT&P journal na internete (www.atpjournal.sk)

2001

 • redakcia AT&P journalu organizuje 1. odborný seminár, oficiálny mediálny partner veľtrhu Racioenergia, vlastný stánok na veľtrhu, účasť AT&P journalu na výstavách Ampér (ČR), Pragoregula (ČR), MSV Nitra, MSV Brno (ČR), mediálny partner týchto veľtrhov, redakcia prevádzkuje internetovú stránku www.e-automatizacia.sk
 • vychádza 1. číslo špecializovanej prílohy AT&P journal PLUS s publikovanými recenzovanými vedeckými príspevkami

2002

 • AT&P journal odoberajú registrovaní čitatelia bezplatne, obsah časopisu sa uvádza aj v anglickom jazyku, redakcia prezentuje časopis vo vlastnom stánku na veľtrhu Elosys v Trenčíne

2003

 • vychádza 100. číslo AT&P journalu, redakcia sa sťahuje do nových priestorov; AT&P journal on-line na webe

2004

 • nový dizajn
 • titulná strana bez celostranových reklám, nové rubriky, 88 – 128 strán, 1800 registrovaných čitateľov, vychádza 5. číslo AT&P journalu PLUS na CD nosiči

2005

 • vychádzajú ďalšie dve čísla AT&P journalu PLUS na CD nosiči, redakcia organizuje ďalšie 3 odborné semináre, z toho jeden ako sprievodnú akciu Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre, časopis sa rozšíril o tzv. ONLINE príspevky, kde sa v tlačenej verzii publikujú len ich abstrakty z článkov, celé články sú prístupné na internete

2006

 • elektronický formát časopisu AT&P journal sa rozširuje o tzv. i a k. Pod i sa nachádzajú ďalšie informácie k danej tematike článku a pod k sa nachádzajú katalógy súvisiace s článkom
 • redakcia AT&P journalu organizuje odborný seminár, vychádzajú ďalšie dve čísla AT&P journalu PLUS na CD nosiči

2007

 • nový dizajn časopisu – nová grafická úprava, nové písmo, zmena papiera, nové rubriky
 • prvýkrát sa uverejňujú názory odborníkov na dianie v oblasti priemyselnej automatizácii
 • prvýkrát vychádza monografia na CD nosiči
 • vychádzajú dve nové čísla AT&P jornalu PLUS na CD nosiči - elektronický formát časopisu AT&P journal sa rozširuje o tzv. „s“. Ide o voľne stiahnuteľný softvér, ktorý je pripojený ku každému článku, v ktorom je spomenutý softvérový produkt.

2008

 • vychádza 15. ročník AT&P journalu
 • sú vydané dve nové čísla AT&P journalu PLUS na CD nosiči

2009

 • nová rubrika „Chceli ste vedieť“ prináša odpovede na otázky čitateľov. V rubrike sú spracované témy vo forme odborných článkov a námetov na riešenia konkrétnych zadaní od čitateľov
 • sú vydané prehľadové štúdie, ktoré informujú o využívaní vybraných produktových skupín v priemyselných podnikoch na Slovensku a poukazujú na trendy v danej produktovej oblasti alebo v konkrétnom riešení
 • vychádzajú dve nové čísla recenzovaného periodika AT&P journal PLUS v pdf verzii
 • Československá sekcia IEEE – Partnerská organizácia AT&P journalu

2010

 • podpísanie Memoranda o spolupráci s International Society of automation (ISA) a Manufacturing Enterprise Solutions Association (MESA)
 • významná investícia do projektu nových web2.0 stránok

2011

 • vydávanie odborného dvojmesačníka iDB Journal o automatizácii v domoch a budovách

2012

 • mediálne partnerstvá s najvýznamnejšími odbornými podujatiami v SR a ČR

2013

 • nové sídlo vydavateľstva

2014

 • zorganizovanie vlastnej odbornej konferencie ATP Journal

2015

 • dohoda o spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu SR a s Národným centrom robotiky

2016

 • pod hlavičkou Know-how inštitútu realizácia odborného vzdelávania formou školení a prvej analýzy priemyslu na tému Priemysel 4.0 rozšírenie partnerských organizácií o Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska, Slovenskú komoru stavebných inžinierov, Zväz elektrotechnického priemyslu.

2017

 • zorganizovanie medzinárodnej konferencie "Robotika vo výrobnej praxi malých a stredných podnikov" v spolupráci s ai magazine.

2018

 • multimediálnosť časopisu obohatená o realizáciu reportážnych videí z prevádzok, podujatí.

2019

 • zorganizovanie 2. ročníka medzinárodnej konferencie "Robotika vo výrobnej praxi malých a stredných podnikov" v spolupráci s ai magazine.

2020

 • spustenie nových web stránok

2021

 • výrazný posun v aktivitách na soc. sieťach
 • výroba vlastných videoformátov

2022

 • prvý podcast "Máme zmysel pre priemysel"