Literatúra


Predstavenie zaujímavých domácich a zahraničných odborných titulov z automatizácie, údržby, manažmentu výroby a pod.; vybrané firemné publikácie a vysokoškolské skriptá.

TOYOTA Illustrated Encyclopedia of Lean Management

14.8.2018
TOYOTA Illustrated Encyclopedia of Lean Management

Vyjadrenia odborníkov ku knihe: „Vášnivá a motivujúca,“ Sheridan College, Kanada. „Iný spôsob nazerania na našu existenciu na planéte,“ Dr. David Suzuki, propagátor vedy a aktivista v oblasti ochrany životného prostredia, Kanada. „Dobre pochopiteľné,“ Ealing, Hammersmith and West London College, Anglicko. „Dynamické,“ BTL Worldwide, Dubai. „Úplne iné,“ Tyco International, USA. „Svieže myslenie,“ Kempinski Resorts, Švajčiarsko

Measurement Technology for Process Automation, 1st Edition

14.8.2018
Measurement Technology for Process Automation, 1st Edition

Takmer každé priemyselné odvetvie, ktoré využíva kvapaliny a plyny v akejkoľvek forme, má potrebu merať prietok, teplotu a tlak. Predložená publikácia je praktickou príručkou, ako správne a presne merať a ako správne používať prevádzkové meracie prístroje pri riadení procesov vo výrobnom priemysle (potravinárskom, nápojovom, chemickom, farmaceutickom, ropnom, vodárenskom), pri spracovaní odpadovej vody, v energetike a pod. V dôsledku vysokých cien vstupných surovín a čoraz väčšieho množstva predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany životného prostredia je čoraz väčšia potreba čo najpresnejšieho merania. Kniha obsahuje množstvo praktických príkladov z rôznych oblastí priemyslu. Hovorí o tom, ako dodržiavať normy a nariadenia týkajúce sa bezpečnosti v spojení s meracími prístrojmi a metódami, a vysvetľuje, ako tieto nariadenia súvisia so zákonnými kontrolnými mechanizmami. Cieľom publikácie je pomôcť výrobnému a spracovateľskému priemyslu znížiť riziká vysokých nákladov na ľudí a zariadenia a porúch zariadení.

Advanced Maintenance Modelling for Asset Management: Techniques and Methods for Complex Industrial Systems 1st ed.

14.8.2018
Advanced Maintenance Modelling for Asset Management: Techniques and Methods for Complex Industrial Systems 1st ed.

Predložená publikácia opisuje využívanie objektívnych a efektívnych rozhodnutí v oblasti správy technických podnikových prostriedkov postavených na matematických modeloch a praktických technikách, ktoré možno v rámci organizácií ľahko nasadiť. Táto komplexná a nadčasová publikácia sa stane základným zdrojom informácií získaných z najnovších skúseností v oblasti správy a riadenia technických podnikových prostriedkov a zároveň dáva dobrý základ na ďalší výskum a inšpirácie v tejto oblasti. Text obsahuje zdroje potrebné pre manažérov, vývojárov technológií, vedcov a technikov pri prijímaní lepších rozhodnutí postavených na modeloch a technikách prispievajúcich k rozpoznaniu rizík a neurčitostí a vo všeobecnosti dôležitosti úlohy správy technických podnikových prostriedkov z hľadiska zvyšovania konkurencieschopnosti podniku.

RCM3: Risk-Based Reliability Centered Maintenance Third Edition

14.8.2018
RCM3: Risk-Based Reliability Centered Maintenance Third Edition

Metódy údržby zameranej na spoľahlivosť (Reliability Centered Maintenance – RCM) sú známe už od 90. rokov minulého storočia, avšak skôr sa chápali ako prístup založený na dôsledkoch. Predložená publikácia obsahuje podstatne modernejší prístup a zahŕňa metodológiu postavenú na rizikách v súlade s medzinárodnými normami ISO 55000 a ISO 31000. Výsledkom je komplexnejší a prísnejší spôsob návrhu stratégií týkajúcich sa starostlivosti o podnikové technické prostriedky a stratégií na zmierňovanie rizík fyzických podnikových aktív. Po vydaní spomínaných noriem na riadenie rizík a správu technických podnikových prostriedkov vypracovala organizácia Aladon metodológiu RCM postavenú na rizikách s názvom RCM3™, ktorá prepája stratégie riadenia rizík a spoľahlivosti fyzických technických podnikových prostriedkov medzi ostatné podnikové manažérske systémy. RCM3 úplne spĺňa a dokonca prekračuje požiadavky stanovené v norme SAE a kompletne vyhovuje rámcom noriem ISO. Publikácia je aktualizovanou verziou bestselleru RCM2 od Johna Moubrayho, ktorý bol priekopníkom v oblasti údržby zameranej na spoľahlivosť a ktorý založil Aladon a Aladon Network. Počas tohto obdobia zaškolil a viedol aj autora tejto publikácie Mariusa Bassona.

Augmented Reality and Virtual Reality: Empowering Human, Place and Business (Progress in IS) 2018

14.8.2018
Augmented Reality and Virtual Reality: Empowering Human, Place and Business (Progress in IS) 2018

Predložená publikácia poskytuje najnovšie výstupy výskumu v oblasti virtuálnej a rozšírenej reality, ktorý sa udial v rôznych priemyselných odvetviach. Poukazuje na to, ako tieto technológie menia povahu podnikania a ako nové inovácie prinášajú príležitosti pre firmy prostredníctvom jedinečných služieb a zážitkov pre ich zákazníkov. Publikácia je výberom najhodnotnejších príspevkov prezentovaných na odbornej konferencii, ktorá sa uskutočnila minulý rok v anglickom Manchestri. Prezentovaný je aktuálny stav virtuálnej a rozšírenej reality a ich aplikácie v rôznych oblastiach priemyslu, ako napr. turizmus, medicína, podujatia, móda, zábavný priemysel, predaj, vzdelávanie či herný priemysel. Rozobraté sú tiež najdôležitejšie aspekty týchto technológií z pohľadu výskumníkov aj praktických používateľov.

Artificial Intelligence: 101 Things You Must Know Today About Our Future

10.7.2018
Artificial Intelligence: 101 Things You Must Know Today About Our Future

Vedeli ste, že umelá inteligencia mení náš svet rýchlejšie, ako si myslíme? Bude ovplyvňovať všetky oblasti nášho života. A stane sa to, či sa nám to páči alebo nie. Umelá inteligencia nám pomôže robiť takmer všetky veci lepšie, rýchlejšie a lacnejšie a zásadným spôsobom zmení priemyselné odvetvia, napr. dopravu, turizmus, zdravotníctvo, vzdelávanie, obchod, poľnohospodárstvo, finančný sektor, predaj či marketing. Umelá inteligencia v podstate zmení našu spoločnosť. Možno ste už počuli, že automatizácia a robotika nahradia množstvo pracovných pozícií, ale vedeli ste o tom, že vďaka umelej inteligencii vznikne zároveň obrovské množstvo nových pracovných miest? Publikácia pokrýva množstvo fascinujúcich a aktuálnych tém súvisiacich s umelou inteligenciou, napr. samojazdiace autá, roboty, chatboty, či to, ako umelá inteligencia ovplyvní trh práce, obchodné procesy a celý priemysel. Je rozdelená do desiatich kapitol, ktoré sa okrem uvedených tém venujú opisu aktivít veľkých firiem v oblasti využívania umelej inteligencii či najčastejším otázkam týkajúcim sa umelej inteligencie.

Cybersecurity for Industry 4.0: Analysis for Design and Manufacturing (Springer Series in Advanced Manufacturing)

10.7.2018
Cybersecurity for Industry 4.0: Analysis for Design and Manufacturing (Springer Series in Advanced Manufacturing)

Predložená publikácia uvádza čitateľa do problematiky kybernetickej bezpečnosti a jej vplyvu na realizáciu vízie Priemyslu 4.0. Pokrýva technologické základy kybernetickej bezpečnosti so zameraním na jej dosah na Priemysel 4.0, na podrobnosti existujúcich kybernetických útokov, ako aj najnovších riešení z pohľadu akademického výskumu aj praktických implementácií. Publikácia sa zameriava na Priemysel 4.0 a súvisiace technológie, ako je priemyselný internet vecí, výrobné systémy podporované cloudovými technológiami a prelomové inovácie, ktoré tieto technológie prinesú. Kniha analyzuje, ako tieto javy prispejú ku kapitalizácii ekonomiky. Množstvo podnetných informácií určite poteší nielen technikov z praxe a ľudí s rozhodovacími právomocami v priemysle, ale aj výskumníkov zaoberajúcich sa návrhmi technológií a zariadení a všetkých, ktorí sa zaujímajú o tému Priemyslu 4.0 a kybernetickej bezpečnosti.

Architecting the Industrial Internet: The architect's guide to designing Industrial Internet solutions

10.7.2018
Architecting the Industrial Internet: The architect's guide to designing Industrial Internet solutions

Priemyselný internet vecí (IIoT) púta veľkú pozornosť. Mnohé vedúce spoločnosti sa do tejto revolúcie pustili tak, že pripájajú svoje koncové inteligentné zariadenia do analytických platforiem využívajúcich cloudové systémy a snažia sa riešiť nové obchodné výzvy novými spôsobmi. Aby sa podarilo zabezpečiť hladkú integráciu takýchto strojov a zariadení, treba nasadzovať stratégie využívajúce zabehnuté architektúry postavené na akceptovaných princípoch a najlepších skúsenostiach a odskúšané v praxi. Publikácia sa začína pohľadom zhora na to, čo priemyselný internet vecí je a ako prebiehalo prijatie tejto technológie v rámci priemyselnej revolúcie. V ďalšej časti sú opísané mnohé prípady potenciálneho využitia priemyselného internetu vecí, a to najmä v priemyselných podnikoch a obzvlášť v oblasti prediktívnej údržby, sledovania podnikových technických prostriedkov či dosahu na životné prostredie. V záverečnej časti sa autori venujú nastupujúcim technológiám, ktoré budú mať vplyv na architektúru priemyselného internetu vecí v budúcnosti.

Industrial Cybersecurity: Efficiently secure critical infrastructure systems

10.7.2018
Industrial Cybersecurity: Efficiently secure critical infrastructure systems

S nárastom aktivít v priemysle sa čoraz častejšie objavujú aj kybernetické útoky. Čoraz väčšiu dôležitosť získava znalosť slabých miest riadiacich systémov a pochopenie a naučenie sa techniky, ktorou možno ochrániť kriticky dôležité systémy a infraštruktúru. Uvedená publikácia vás aj na základe reálnych príkladov z praxe naučí metodológie a bezpečnostné postupy nevyhnutné na ochranu kritickej infraštruktúry a pomôžeme vám rýchlejšie identifikovať jedinečné výzvy. Predložená publikácia začína predstavením technológií priemyselných riadiacich systémov vrátane ich architektúry, komunikačných zberníc a protokolov. Nasleduje kapitola venovaná bezpečnosti riadiacich systémov. Po predstavení scenárov útokov na priemyselné riadiace systémy sa publikácia venuje aj ich zabezpečeniu, ale aj takým témam, ako je segmentácia siete, stratégia hĺbkovej ochrany a ochranné riešenia. Spolu s konkrétnymi príkladmi, ako ochrániť priemyselné riadiace systémy, sa rozoberá aj hodnotenie bezpečnostných rizík, riadenie rizík a tvorba bezpečnostných opatrení a programov. Súčasťou publikácie sú aj témy týkajúce sa koncových zariadení, napr. monitorovanie, aktualizácia či nasadenie opatrení proti záškodnému softvéru.

Combined Cycle Driven Efficiency for Next Generation Nuclear Power Plants – An Innovative Design Approach

13.6.2018
Combined Cycle Driven Efficiency for Next Generation Nuclear Power Plants – An Innovative Design Approach

Druhé vydanie tejto publikácie obsahuje aktuálne podrobnosti výhod jadrových elektrární s Air-Braytonovým cyklom pre pokročilé reaktory. Zvýraznené sú výhody pre sodíkom chladené reaktory a vysvetlené sú ďalšie prínosy v prípade vývoja systémov s vyššími teplotami. Načrtnuté sú aj možnosti prepojenia jadrových systémov s Air-Braytonovým cyklom so systémami využívajúcimi obnoviteľné zdroje energie (slnko, vietor) pre vytvorenie siete s nízkou produkciou skleníkových plynov. Na začiatku knihy sa popisujú základy termodynamiky využívané v rámci elektrárenských systémov a následne sa prechádza k popisu rôznych typov systémov s Air-Braytonovým cyklom, ktoré možno využiť pre splnenie rôznych požiadaviek praxe. Záver publikácie tvoria kapitoly venované najnovším vedeckým a výskumným poznatkom v uvedenej oblasti.

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>
EPLAN
Reklama

Ako využiť moderné technológie a neznechutiť pracovníkov

Ak by sme požiadali používateľov, aby z jedného dňa na druhý vymenili spôsob vykonávania svojich prevádzkových úloh, s ktorými sú už zžití,...
Anton Gérer

Zostať človekom

Nebudem suplovať odborníkov na ľudské telo, dušu a ducha. Bol by som však rád, keby z nás a hlavne z vás o pár rokov mladších neboli...
Ing. Vladimír Vránsky

Prepáčte nám, deti

Nadávame vám, že ste iné ako my. Neposlúchate nás, sedíte pri počítačoch, nebaví vás to, čo bavilo nás, vraj sa vám nechce učiť sa a...
Ján Košturiak
ENERGOFORUM 2018, Tále
CEE Automotive Supply Chain 2018
enef 2018, Bojnice
Reklama

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2018 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6
Podujatia na deň 6.9.2018
Technical Computing Camp 2018, Brno, ČR

06.9.2018, 08:30 - 07.9.2018

7
Podujatia na deň 7.9.2018
Technical Computing Camp 2018, Brno, ČR

06.9.2018, 08:30 - 07.9.2018

8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26
Podujatia na deň 26.9.2018
Slovensko-nemecký inovačný deň 2018, Bratislava

26.9.2018, 9:00

27 28 29 30
RSS | iCal