Literatúra


Predstavenie zaujímavých domácich a zahraničných odborných titulov z automatizácie, údržby, manažmentu výroby a pod.; vybrané firemné publikácie a vysokoškolské skriptá.

Combined Cycle Driven Efficiency for Next Generation Nuclear Power Plants – An Innovative Design Approach

13.6.2018
Combined Cycle Driven Efficiency for Next Generation Nuclear Power Plants – An Innovative Design Approach

Druhé vydanie tejto publikácie obsahuje aktuálne podrobnosti výhod jadrových elektrární s Air-Braytonovým cyklom pre pokročilé reaktory. Zvýraznené sú výhody pre sodíkom chladené reaktory a vysvetlené sú ďalšie prínosy v prípade vývoja systémov s vyššími teplotami. Načrtnuté sú aj možnosti prepojenia jadrových systémov s Air-Braytonovým cyklom so systémami využívajúcimi obnoviteľné zdroje energie (slnko, vietor) pre vytvorenie siete s nízkou produkciou skleníkových plynov. Na začiatku knihy sa popisujú základy termodynamiky využívané v rámci elektrárenských systémov a následne sa prechádza k popisu rôznych typov systémov s Air-Braytonovým cyklom, ktoré možno využiť pre splnenie rôznych požiadaviek praxe. Záver publikácie tvoria kapitoly venované najnovším vedeckým a výskumným poznatkom v uvedenej oblasti.

Smart Operation for Power Distribution Systems – Concepts and Applictions

13.6.2018
Smart Operation for Power Distribution Systems – Concepts and Applictions

Predložená publikácia popisuje prevádzku distribučných sústav, prezentuje súčasné koncepty a aplikácie so zameraním na integráciu pre inteligentnú prevádzku a siete. Autori sa venujú hlavným konceptom a technikám aktívneho riadenia prevádzky inteligentných systémov distribúcie elektrickej energie, vrátane odhadu stavov, samo opravenia, riadenia prepätí, ochranných systémov, plánovania prevádzky a ústredného riadenia obchodných a núdzových prípadov. V rámci každej kapitoly sa nachádza prehľad konceptov spolu s konkrétnymi príkladmi týkajúcimi sa správy a riadenia týchto systémov. Vďaka tomu je kniha hodnotným zdrojom pre návrh, implementáciu a riadenie účinných a skutočne trvalo udržateľných inteligentných systémov.

Energy Harvesting and Energy Efficiency

13.6.2018
Energy Harvesting and Energy Efficiency

Publikácia prezentuje základné a pokročilé koncepty pre získavanie energie z prostredia a energetickú účinnosť a s tým súvisiace technológie, metódy a ich využitie. Sú v nej zhrnuté najnovšie poznatky, pričom pojednáva o aktuálnom stave zariadení a metód, ktoré sa na zber energie z okolia a energetickú účinnosť využívajú. Vhodným spôsobom kombinuje teoretické poznatky s popisom praktických aplikácií. Obsahuje viac ako 200 obrázkov, úloh a ich riešení. Prvá kapitola popisuje aktuálny stav v spomínaných oblastiach. Nasledujúce kapitoly uvádzajú čitateľa do pokročilých konceptov a metód. Naopak, záverečná časť knihy popisuje technické stratégie, účinné metódy a aplikácie v oblasti zvyšovania energetickej účinnosti, čo určite zaujme najmä technikov z praxe. Všetky popisované metódy a prístupy sú konfrontované s výsledkami simulácií a experimentov. Problematika zberu energie z okolia, ako aj zvyšovanie energetickej účinnosti je pre mnohých vedeckých výskumníkov aj technikov z praxe témou najbližšej dekády. Je výzvou pre výskumníkov na celom svete, nakoľko klimatické zmeny a meniace sa predpisy v oblasti energetiky vytvárajú čoraz väčší tlak na nové riešenia v tejto oblasti.

Advances in Energy and Power Systems

13.6.2018
Advances in Energy and Power Systems

Predložená publikácia obsahuje vybrané prednášky z medzinárodnej konferencie Advancement in Energy, Drives and Control. Nachádzajú sa v nej priekopnícke príspevky na rôzne témy, ako napr. obnoviteľné zdroje energie a riadenie spotreby energií, uskladnenie, distribúcia a riadenie energie. Prezentované sú aj rôzne metódy pre optimalizáciu systémov pre výrobu a distribúciu energie. Uvedená publikácia je mimoriadne cennou pomôckou pre výskumníkov, odborník a profesionálov z oblasti energetiky či študentov z rôznych technických oblastí.

Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov

13.6.2018
Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov

Piate, aktualizované vydanie knihy obsahuje informácie o nových technických normách, právnych a bezpečnostných predpisoch, nové postupy pri ochrane pred zásahom blesku a prepätím a nových zásadách v poskytovaní prvej pomoci pri úrazoch elektrickým prúdom a ďalšie informácie potrebné na overenie odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike. Prehľadne a názorne ukazuje v jednotlivých kapitolách problematiku požadovaných technických predpisov pre elektrotechnikov s najnovšími zmenami pre praktické použitie. Je vhodná pre prípravu na overenie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike základného rozsahu §21, §22, §23 a §24 podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z., ako aj pre Aktualizačnú odbornú prípravu elektrotechnikov. Pre svoj prehľad má svoje miesto pre projektantov a revíznych technikov VTZE, ale aj pre elektromontérov a elektroúdržbárov v prevádzkovej praxi. Poslúži aj ako učebná pomôcka pre žiakov elektrotechnických stredných škôl a poslucháčov vysokých škôl s elektrotechnickým zameraním, ako aj pre širokú elektrotechnickú verejnosť. Kniha je plnofarebná vo formáte A4 a obsahuje 400 strán s názornými obrázkami a príkladmi aplikácie noriem a predpisov v praxi.

Human + Machine: Reimagining Work in the Age of AI

11.5.2018
Human + Machine: Reimagining Work in the Age of AI

Umelá inteligencia radikálne zmení podnikanie. Ste na to pripravení? Pozrite sa okolo seba. Umelá inteligencia už viac nie je len nejakou vzdialenou budúcnosťou. Je už tu – v softvéri, ktorý rozpoznáva, čo si želáme, v dodávateľských reťazcoch, ktoré „rozmýšľajú“ v reálnom čase, a v robotoch, ktoré reagujú na zmeny svojho okolia. Priekopnícke spoločnosti 21. storočia už teraz využívajú umelú inteligenciu s cieľom rýchlejších inovácií a rastu. Výsledkom toho sú podniky, ktoré chápu, ako využiť umelú inteligenciu na svoj rast. Tí, ktorí to nezachytia, zostanú vzadu. Do ktorej skupiny patríte vy? Autori pochádzajúci zo spoločnosti Accenture poukazujú na to, že umelá inteligencia zmení všetky podnikové procesy – či už pôjde o prelomové inovácie, každodenné služby zákazníkom, alebo zvyky zvyšujúce osobnú produktivitu.

The Master Algorithm: How the Quest for the Ultimate Learning Machine Will Remake Our World

11.5.2018
The Master Algorithm: How the Quest for the Ultimate Learning Machine Will Remake Our World

V univerzitnom svete a prostredí špičkových vedeckých laboratórií sa začali preteky o vytvorenie najdokonalejšieho učiaceho sa algoritmu – schopného objaviť v zozbieraných údajoch nové poznatky a urobiť čokoľvek, čo budeme chcieť ešte skôr, ako by sme sa sami na to spýtali. Pedro Domingos vo svojej knihe poodhaľuje závoj, aby nám ukázal pohľad na učiace sa stroje, ktoré využívajú Google a Amazon alebo ktoré nájdeme v našich inteligentných mobilných telefónoch. Zostavuje plán pre budúci univerzálny učiaci sa algoritmus Master a zamýšľa sa nad tým, čo to bude znamenať pre podnikanie, vedu a spoločnosť. Ak „údajizmus“ je filozofiou dneška, tak táto kniha je jej bibliou. „Na rozdiel od iných kníh, ktoré nám predostierajú svetlú budúcnosť, P. Domingos poskytuje všetky informácie potrebné na porozumenie očakávaným zmenám,“ povedal o knihe Peter Norvig, riaditeľ pre výskum v spoločnosti Google a spoluautor knihy Umelá inteligencia: moderný prístup.

Vyhodnocování experimentálních dat: Výběr základních statistických metod

11.5.2018
Vyhodnocování experimentálních dat: Výběr základních statistických metod

Učebnica je určená prednostne študentom a doktorandom Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice ako sprievodný materiál. Užitočné informácie tu nájdu aj študenti iných stredných a vysokých škôl, ako aj výskumní a prevádzkoví pracovníci. Kniha je zameraná na výklad praktického použitia štatistických metód pri spracovaní výsledkov merania. Teoretické základy sú uvedené len v najnutnejšej miere. Tematicky je kniha rozdelená do troch celkov a 13 kapitol. Výhodou pre čitateľa sú základné znalosti štatistických pojmov a princípov štatistického spracovania údajov. Zložitejšie časti výkladu sú doplnené okomentovanými riešenými príkladmi. Dôraz sa vždy kladie na vysvetlenie princípu danej metódy a podmienok jej použitia. Zdôrazňuje sa univerzálnosť postupu spracovania údajov – najskôr zistenie vlastnosti údajov, prípadných anomálií či odľahlých údajov – a až po ich úprave sa aplikuje príslušná metóda.

Vyhláška č. 508/2009, Z. z. o vyhradených technických zariadeniach. Komentár, 2. doplnené vydanie

11.5.2018
Vyhláška č. 508/2009, Z. z. o vyhradených technických zariadeniach. Komentár, 2. doplnené vydanie

Technická inšpekcia, a. s., reaguje na požiadavky odbornej verejnosti po skúsenostiach s praktickým využívaním vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v praxi. Kolektív autorov Technickej inšpekcie zosumarizoval vysvetlenia k jednotlivým ustanoveniam tejto vyhlášky a pristúpil k doplneniu a druhému vydaniu Komentára, v ktorom sa okrem zmien predpisov zohľadnili aj praktické aplikácie a interpretácie ustanovení vyhlášky od marca 2010. Kolektív autorov verí, že táto príručka pomôže odbornej verejnosti, ktorú zastupujú najmä prevádzkovatelia a výrobcovia technických zariadení, revízni a bezpečnostní technici, manažéri útvarov hlavných mechanikov, majitelia pracovných prostriedkov, servisné firmy, manažéri zodpovedajúci za bezpečnosť technických zariadení a v neposlednom rade aj inšpektori práce vykonávajúci dozor nad dodržiavaním právnych predpisov v tejto oblasti, ktorých cieľom je udržiavať a naďalej zvyšovať úroveň ochrany práce na Slovensku.

Nové výzvy na vydanie publikácií

16.4.2018
Nové výzvy na vydanie publikácií

Vydavateľstvo SPEKTRUM STU vyhlasuje po pozitívnom ohlase ďalšie kolo výziev na vydanie publikácií.

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>
ATP Journal - 25.rokov
Reklama

Máme viac energie z obnoviteľných zdrojov, ale aj viac skleníkových plynov

V minulom roku sa na celom svete nainštalovalo doteraz najviac systémov výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, ako sú veterné...
Anton Gérer

Elektrotechnici a celoživotné vzdelávanie

Celoživotné vzdelávanie? Pre niekoho strata času. Paradoxne tak často uvažujú tí menej odborne zdatní. Možno už samotný názov celoživotné...
Ing. Vladimír Vránsky

Máme viac energie z obnoviteľných zdrojov, ale aj viac skleníkových plynov

V minulom roku sa na celom svete nainštalovalo doteraz najviac systémov výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, ako sú veterné...
Anton Gérer
SKSI
Reklama

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2018 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11
Podujatia na deň 11.7.2018
CAN FD technology day 2018, Ostrava, ČR

11.7.2018

12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
RSS | iCal