1. Úvodné ustanovenia

1.1 Všeobecné obchodné podmienky vydavateľstva HMH, s.r.o. (ďalej len VOP) vydané v súlade s ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „Obchodný zákonník“) upravujú zmluvné vzťahy vznikajúce medzi firmou HMH, s.r.o., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava 42, IČO 31356273, DIČ 2020345679, IČ DPH SK2020345679, vydavateľom odborného mesačníka ATP Journal, prevádzkovateľom internetových stránok www.atpjournal.sk a www.e-automatizacia.sk, ako Dodávateľom a Odberateľom, ktorý si zaslaním objednávky objednáva realizáciu služieb súvisiacich s uverejnením reklamy / inzertných článkov v časopise ATP Journal alebo na prevádzkovaných stránkach Dodávateľa, alebo realizáciu doplnkových služieb, tak ako je to uvedené v platnom cenníku balíkových služieb a cenníku jednotkových služieb vydavateľstva HMH, s.r.o. na prevádzkovaných stránkach Dodávateľa (ďalej len Cenník).

1.2 VOP, Cenník, ako aj Pokyny na realizáciu služieb súvisiacich s uverejnením reklamy/inzertných článkov a doplnkových služieb (ďalej len Pokyny) sú publikované v MediaInfo vydavateľstva HMH, s.r.o. alebo na prevádzkovaných stránkach Dodávateľa. Vystavením a podpísaním objednávky Odberateľ potvrdzuje svoj súhlas s týmito VOP, Cenníkom a Pokynmi.

2. Predmet plnenia

2.1 Predmetom plnenia je dodanie záväzne objednaných služieb v objednávke Dodávateľom Objednávateľovi v termíne dodávky pri dodržaní Dodacích podmienok, Platobných podmienok a Pokynov.

2.2 Službou sa rozumie poskytnutie možnosti publikovania plošnej reklamy (ďalej len reklama), inzertného článku (ďalej len inzercia), banerovej reklamy a ďalších položiek Cenníka záväzne objednaných Odberateľom v objednávke. Služba sa dá objednať formou jednotlivých služieb alebo balíka služieb, ktoré sú definované Cenníkom.

3. Kúpna cena služieb

3.1 Ceny uvedené v podpísanej objednávke podľa Cenníka a dohodnutej zľavy sú záväzné pre Dodávateľa a Odberateľa.

3.2 Cenník definuje kúpne ceny jednotkových služieb a ceny balíkových služieb. Pod balíkmi služieb rozumieme Cenníkom zadefinované hodnoty služieb. Ďalšie služby nad rámec ceny balíka si odberateľ dokupuje so zľavou prislúchajúcou k danému balíku služieb v rámci príslušného kalendárneho roka, na ktorý boli objednané. V objednávke objed­nané služby a balík služieb majú termín dodania v kalendárnom roku, na ktorý boli objednané.

3.3 Zľavy pri objednávkach viacerých balíkov služieb sa nesčítavajú. Pri dokúpení ďalších služieb nad rámec ktoréhokoľvek objednaného balíka platí najvyššia zo zliav, ktoré sú k objednaným balíkom priradené v Cenníku.

3.4 Agentúrna zľava je 15 %. Agentúrna zľava sa nedá kombinovať so zľavami na balík služieb.

3.5 Uskutočnením objednávky zo strany Odberateľa a potvrdením objednávky zo strany Dodávateľa vyjadrujú obe strany súhlas s kúpnou cenou služieb.

4. Dodacie podmienky

4.1 Objednávka slúži obom stranám ako zmluva na základe ktorej začne Dodávateľ dodávať zadefinované služby. Služby je možné začať realizovať (publikovať reklamu, inzerciu či realizovať internetovú/elektronickú alebo doplnkovú službu) ak sú splnené nasledujúce podmienky:

a) Dodávateľovi je doručená Odberateľom potvrdená riadne vyplnená objednávka

b) V objednávke je jednoznačne určený spôsob a rozpis platby. V prípade, ak je v objednávke vyznačený spôsob platby ako jednorazová platba celej sumy, Dodávateľ nezačne realizovať žiadnu službu z objednávky pokiaľ Odberateľ nezaplatí vopred cenu služby alebo balíka služieb. Rozhodujúcim dátumom je dátum pripísania platby na účet firmy HMH, s.r.o. Dátum pripísania platby na účet firmy HMH, s.r.o. musí byť pred termínom zverejnenia objednanej internetovej, elektronickej služby. V prípade, ak je v objed­návke vyznačený spôsob platby ako čiastkové plne­nie, Dodávateľovi vzniká právo na fakturáciu Odberateľovi spôsobom ako bolo určené v objed­návke nezávisle od termínov realizácie jednotlivých služieb. (zaslania časopisu poštou na distribúciu, uverejnením služby na internetovej stránke alebo zaslaním elektronickou službou).

4.2 Odberateľ je povinný do dňa uzávierky príslušného čísla prípadne do dňa, od ktorého má byť realizovaná služba súvisiaca s internetovými stránkami alebo elektronickými službami, dodať všetky podklady v kvalite uvedenej v Pokynoch a rozsahu, ako je uvedené na objednávke.

4.3 Termíny uzávierok pre príslušné čísla časopisov sú publikované v Mediainfo a na prevádzkovaných stránkach Dodávateľa.

4.4 Odberateľ je povinný dodať podklady k bannerom najneskôr 3 pracovné dni pred ich uverejnením, pričom bannery sa uverejňujú minimálne v dĺžke kalendárneho mesiaca, ak nie je v objednávke dohodnuté inak. Pri príprave podkladov pre banner treba prihliadať na princíp zobrazenia bannerov na internetových stránkach prevádzkovaných Dodávateľom, ktorým je ich výmena na pozíciách každých 22 sekúnd. Maximálna dĺžka animácie banneru na stránkach www.atpjournal.sk a www.e-automatizacia.sk je 20 sekúnd. 4.5 Presun plnenia jednotlivých objednaných služieb a jednotlivých služieb z balíka služieb do iných čísiel časopisu ako bolo objednané alebo pri internetových/elektronických službách na iné mesiace ako bolo objednané, je možný len písomne/e-mailom a to minimálne 10 dní pred uzávierkou príslušného čísla alebo dátumu realizácie internetovej/elektronickej služby. Plnenie služieb sa nemôže presunúť na termín neskorší ako je kalendárny rok, na ktorý boli objednané.

5. Platobné podmienky

5.1 Odberateľ sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu objednaných služieb vrátane DPH na základe faktúry vystavenej Dodávateľom.

5.2 Splatnosť faktúry je do 14 dní odo dňa jej vystavenia, pričom faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania fakturovanej čiastky na účet Dodávateľa. Nezaplatenie fakturovanej ceny v lehote 30 dní po uplynutí splatnosti sa považuje za hrubé porušenie vzťahov medzi Dodávateľom a Odberateľom, čím Dodávateľ prestane realizovať ďalšie objednané služby Odberateľovi.

5.3 Pri konkrétnych balíkoch služieb definovaných Cenníkom je možná voľba medzi platbou vopred v rozsahu celej sumy objednaných služieb alebo čiastkovým plnením. Ak je na objednávke vyznačený spôsob platby balíkov služieb ako čiastkové plnenie – Dodávateľ vystaví faktúry odberateľovi tak ako bolo určené v objednávke bez ohľadu na termíny realizácie jednotlivých služieb (zaslania časopisu poštou na distribúciu, uverejnením služby na internetovej stránke alebo zaslaním elektronickou službou).

Odberateľovi nevzniká uhradením kúpnej ceny nárok na žiadnu časť reklamy, inzercie a služby, ktorú spracoval a vytvoril Dodávateľ. Ostatné materiály a podklady, ktoré na spracovanie reklamy, inzercie alebo služby dodal Odberateľ, sa mu po vyžiadaní vrátia. Nevyžiadané materiály a podklady redakcia nearchivuje a nevracia po dobe viac ako 30 dní od prvého uverejnenia reklamy, inzercie a služby.

5.5 Za použitie obrázkov, fotografií a iných grafických zobrazení (ďalej len Obrázkov) v súlade s autorskými a vlastníckymi právami zodpovedá Odberateľ, pokiaľ sú Obrázky dodané Odberateľom a publikované Dodávateľom so súhlasom Odberateľa. Dodaním Obrázkov Odberateľ plne súhlasí s tým, aby ich Dodávateľ publikoval. Prípadné sankcie, poplatky za licenciu, náhrady škôd a bezdôvodného obohatenia alebo akékoľvek ďalšie finančné nároky, ktoré budú preukázateľne požadované autorom alebo vlastníkom licencie alebo inou oprávnenou treťou osobou od Dodávateľa za neoprávnené použitie a šírenie Obrázkov, si Dodávateľ v plnej výške uplatní u Odberateľa, a to bez ohľadu na ich výšku a dĺžku doby, ktorá uplynie medzi publikovaním a vznikom požiadavky autora alebo vlastníka licencie alebo inej oprávnenej osoby na tieto nároky, s čím Odberateľ súhlasí. Odberateľ sa týmto zaväzuje uhradiť Dodávateľovi nároky podľa predchádzajúcej vety najneskôr do päť (5) kalendárnych dní od doručenia výzvy.

5.6 Všetky poplatky spojené s medzibankovým prevodom úhrady zahraničného Odberateľa hradí Odberateľ objednaných služieb.

5.7 V prípade omeškania Odberateľa so zaplatením kúpnej ceny má Dodávateľ právo na úroky z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania; tým nie sú dotknuté ostatné nároky Dodávateľa v súvislosti s omeškaním Odberateľa.

6. Zrušenie objednávky

6.1 Dodávateľ môže od plnenia odstúpiť, ak Odberateľ nesplní podmienky uvedené v bodoch 4.1, 4.2, 4.4.

6.2 Prehlásenie o odstúpení musí byť písomné alebo e-mailom a musí v ňom byť uvedený dôvod odstúpenia. Dodávateľovi tým nevznikajú žiadne ďalšie záväzky voči odberateľovi.

6.3 Odberateľ môže zrušiť objednávku len písomne alebo e-mailom zaslaním Dodávateľovi na mediamarketing@hmh.sk.

6.4 Zrušenie objednávky a vrátenie uhradenej sumy za objednávku Odberateľovi je možné nasledovne: a) 100 % sumy balíka služieb s rozpisom – ak Odberateľ písomne zruší objednávku viac ako 20 dní pred čerpaním prvej služby z nej, t. j. viac ako 20 dní pred termínom uzávierky prvej služby podľa rozpisu, b) 50 % sumy balíka služieb s rozpisom – ak Odberateľ písomne zruší objednávku v rozmedzí 20 – 0 dní pred čerpaním prvej služby z nej, t. j. 20 – 0 dní pred termínom uzávierky prvej služby podľa rozpisu, c) 0 % sumy balíka služieb s rozpisom – ak odberateľ písomne zruší objednávku po čerpaní prvej služby z nej, t. j. po termíne uzávierky prvej služby podľa rozpisu, d) 100 % sumy balíka služieb bez rozpisu – ak Odberateľ písomne zruší objednávku, čo je možné len v prípade, ak z balíka nezačal čerpať žiadnu službu, e) 0 % sumy z balíka služieb s rozpisom alebo bez rozpisu – Odberateľ si nemôže nárokovať zrušenie jednotlivých služieb z balíka služieb a vrátenie peňazí za nevyčerpané časti balíka, f) 100 % ceny služby – ak Odberateľ písomne zruší jednotlivú objednanú službu z objednávky viac ako 20 dní pred termínom uzávierky služby. Platí aj pre dokúpené služby nad rámec balíka služieb so zľavou, g) 50 % ceny služby – ak Odberateľ písomne zruší jednotlivú objednanú službu z objednávky v rozmedzí 20 až 0 dní pred termínom uzávierky služby. Platí aj pre dokúpené služby nad rámec balíka služieb so zľavou, h) 0 % ceny služby – ak Odberateľ písomne zruší jednotlivú objednanú službu z objednávky po termíne uzávierky služby. Platí aj pre dokúpené služby nad rámec balíka služieb so zľavou,

7. Ustanovenie o autorskom práve

7.1 Tlačená verzia časopisu ATP Journal registrovaná medzinárodným identifikačným číslom ISSN, elektronická forma ATP Journal, registrovaná medzinárodným identifikačným číslom ISSN, elektronické odborné periodikum ATP Journal PLUS, ako aj ostat­né publikácie vydané spoločnosťou HMH, s.r.o. sú ako súborné diela chránené autor­ským právom v súlade s Autorským zákonom č. 185/2015 Z. z. Predmetom tohto práva sú najmä všetky slovesné diela (krátke správy, články a pod.), ako aj kresby, náčrty, ilustrácie a fotografické ­diela publikované v tlačenej verzii ATP Journal, v ostatných publikáciách spoločnosti HMH, s.r.o. a na stránkach www.atpjournal.sk a www.e-automatizacia.sk. Držiteľom autorského práva podľa uvedeného je vydavateľ ATP Journal, ATP Journal PLUS, a elektronickej formy ATP Journal, spoločnosť HMH, s.r.o.

7.2 Žiadna časť informácií publikovaná v tlačenej verzii ATP Journal, v elektronickom odbornom periodiku ATP Journal PLUS, v ostatných publikáciách spoločnosti HMH, s.r.o. a na stránkach www.atpjournal.sk a www.e-automatizacia.sk a ktoré podliehajú tomuto autorskému právu, nemôže byť zverejnená v žiadnej tlačenej, elektronickej, zvukovej alebo obrazovej podobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti HMH, s.r.o.

7.3 Práva autorov jednotlivých diel publikovaných v tlačenej alebo elektronickej verzii ATP Journal, ATP Journal PLUS, nie sú týmto dotknuté.

8. Iné ustanovenia

8.1 Odberateľ má právo na grafické a textové stvárnenie reklamy podľa vlastných predstáv, ktoré: a) nie sú v rozpore so základnými pravidlami morálky, nevyjadruje sa hanlivo o tretej strane ani žiadnym iným spôsobom nespôsobuje ujmu na dobrom mene fyzickej či právnickej osoby, b) nepropagujú rasovú a náboženskú neznášanlivosť, nepropagujú žiadnu formu násilia.

8.2 Dodávateľ má právo na grafické a textové stvárnenie inzercie v súlade s grafickým štýlom a úpravou časopisu ATP Journal a pri zohľadnení predstáv a návrhov Odberateľa.

9. Záverečné ustanovenia

9.1 Dodávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť vydávanie časopisu alebo prevádzkovanie internetových stránok uvedených v čl. 1 týchto VOP. Odberateľ má nárok na vrátenie pomernej časti kúpnej ceny, ktorá zodpovedá objednaným a zaplateným službám, ktoré Dodávateľ neposkytol z dôvodu ukončenia vydávania časopisu alebo prevádzkovania internetových stránok uvedených v čl. 1 týchto VOP; Odberateľovi v týchto prípadoch nevzniká právo na náhradu žiadnej ujmy, škody ani ušlého zisku.

9.2 V prípadoch neupravených týmito VOP sa vzťah medzi Dodávateľom a Odberateľom bude riadiť Obchodným zákonníkom. V prípade sporu budú hľadať obe strany najskôr zmier formou vzájomnej dohody. V prípade, že sa nedohodnú, bude o spore rozhodovať príslušný súd.

9.3 Ak budú niektoré z bodov týchto VOP v rozpore s platnými právnymi predpismi, ruší sa platnosť iba týchto bodov, pričom ostatné body zostávajú platné a naďalej sa nimi riadi vzťah medzi Dodávateľom a Odberateľom.

Platné od 1.1. 2024 na objednané služby na rok 2024.