Všeobecné obchodné podmienky


1.            Úvodné ustanovenia

1.1          Všeobecné obchodné podmienky vydavateľstva HMH, s.r.o. (ďalej len VOP) vydané v súlade s ustanovením obchodného zákonníka upravujú zmluvné vzťahy vznikajúce medzi firmou HMH, s.r.o., Tavarikova osada 39, 841 02 Bratislava 42, IČO 31356273, DIČ 2020345679, IČ k DPH SK2020345679, vydavateľom odborného mesačníka ATP Journal, odborného dvojmesačníka iDB Journal, elektronického odborného periodika ATP Journal PLUS, prevádzkovateľom internetových stránok www.svetautomatizacie.sk, www.atpjournal.sk, www.idbjournal.sk, www.e-automatizacia.sk, www.e-budovy.sk ako dodávateľom a odberateľom, ktorý si zaslaním objednávky objednáva realizáciu služieb súvisiacich s uverejnením reklamy / inzertných článkov v časopisoch ATP Journal, iDB Journal, alebo na prevádzkovaných stránkach dodávateľa, alebo realizáciu doplnkových služieb, tak ako je to uvedené v platnom cenníku balíkových služieb a jednotkovom cenníku služieb vydavateľstva HMH, s.r.o. (ďalej len Cenník).

1.2          VOP, Cenník, ako aj Pokyny na realizáciu služieb súvisiacich s uverejnením reklamy / inzertných článkov a doplnkových služieb (ďalej len Pokyny) sú publikované v Media info vydavateľstva HMH, s.r.o. a na prevádzkovaných stránkach dodávateľa. Vystavením a podpísaním objednávky odberateľ potvrdzuje bez výhrad svoj súhlas s týmito VOP, Cenníkom, Pokynmi.

2.            Predmet plnenia

2.1          Predmetom plnenia je dodanie záväzne objednaných služieb v objednávke dodávateľom objednávateľovi v kalendárnom roku pri dodržaní Dodacích podmienok, Platobných podmienok a Pokynov.

2.2          Službou sa rozumie poskytnutie možnosti publikovania plošnej reklamy (ďalej len reklama), inzertného článku (ďalej len inzercia) a doplnkovej služby záväzne objednaných odberateľom v objednávke. Služba sa dá objednať formou jednotlivých služieb, alebo balíka služieb, ktoré sú definované Cenníkom.

3.            Kúpna cena služieb

3.1          Ceny uvedené pri každej službe v Cenníku sú záväzné pre dodávateľa a odberateľa.

3.2          Cenník definuje kúpne ceny jednotlivých služieb a ceny balíkových služieb. Pod balíkmi služieb rozumieme Cenníkom zadefinované kombinácie jednotlivých služieb. Balík služieb obsahuje pevnú časť služieb, voľný výber služieb s definovanou výškou ceny. Voľnú časť služieb balíka si nakombinuje odberateľ z jednotlivých služieb Cenníka do výšky ceny voľného výberu. Ďalšie služby nad rámec ceny balíka si odberateľ dokupuje so zľavou prislúchajúcou k danému balíku služieb v rámci príslušného kalendárneho roka, na ktorý boli objednané. V objednávke objednané služby a balík služieb máju termín dodania kalendárny rok, na ktorý boli objednané.

3.3           Zľavy pri objednávkach viacerých balíkov služieb sa nesčítavajú. Pri dokúpení ďalších služieb nad rámec ktoréhokoľvek objednaného balíka platí najvyššia zo zliav, ktoré sú k objednaným balíkom priradené v Cenníku.

3.4           Agentúrna zľava je 15%. Agentúrna zľava sa nedá kombinovať s balíkovými zľavami.

3.5           Potvrdením objednávky vyjadrujú súhlas obe strany s kúpnou cenou služieb.

4.            Dodacie podmienky

4.1          Objednávka slúži obom stranám ako zmluva na základe ktorej začne dodávateľ dodávať zadefinované služby. Služby je možné začať realizovať  (publikovať reklamu, inzerciu či realizovať internetovú/elektronickú alebo doplnkovú službu) ak sú splnené nasledujúce podmienky:

a/  redakcii je doručená obojstranne potvrdená riadne vyplnená objednávka dodávateľom aj odberateľom

b/  v objednávke je jednoznačne určený spôsob platby. 

V prípade, ak je v objednávke vyznačený spôsob platby ako jednorazová platba celej sumy, dodávateľ nezačne realizovať žiadnu službu z objednávky pokiaľ odberateľ nezaplatí vopred cenu služby alebo balíka služieb. Rozhodujúcim dátumom je dátum pripísania platby na účet firmy HMH, s.r.o. Dátum pripísania platby na účet firmy HMH, s.r.o. musí byť najneskôr deň pred uzávierkou príslušného čísla časopisu / deň pred termínom zverejnenia objednanej internetovej, elektronickej služby.

V prípade, ak je v objednávke vyznačený spôsob platby ako čiastkové plnenie, dodávateľovi vzniká právo na fakturáciu odberateľovi spôsobom ako bolo určené v objednávke nezávisle od termínov realizácie jednotlivých služieb (zaslania časopisu poštou na distribúciu, uverejnením služby na internetovej stránke alebo zaslaním elektronickou službou).

4.2          Odberateľ je povinný do dňa uzávierky príslušného čísla prípadne do dňa, od ktorého má byť realizovaná služba súvisiaca s internetovými stránkami alebo elektronickými službami, dodať všetky podklady v kvalite uvedenej v Pokynoch a rozsahu, ako je uvedené na objednávke. Ak dodané podklady najneskôr v deň uzávierky podkladov pre príslušné číslo, resp. v požadovaný deň realizácie internetových/elektronických služieb nespĺňajú objednaný rozsah alebo predpísanú kvalitu uvedenú v Pokynoch, dodávateľ má právo na úpravu rozsahu, resp. nezaradenie nekvalitných podkladov na publikovanie. V týchto prípadoch odberateľ nemá nárok na vrátenie peňazí ani presun služby na iný termín realizácie.

4.3          Termíny uzávierok pre príslušné čísla časopisov sú publikované v ATP Journal, iDB Journal a na internetových stránkach.

4.4          Odberateľ je povinný dodať podklady k bannerom najneskôr 3 pracovné dni pred jeho uverejnením, pričom bannery sa uverejňujú minimálne v dĺžke kalendárneho mesiaca ak nie je v objednávke dohodnuté inak.  Pri príprave podkladov pre banner treba prihliadať na princíp zobrazenia bannerov na internetových stránkach prevádzkovaných dodávateľom, ktorým je ich výmena na pozíciách každých 22 sekúnd. Maximálna dĺžka flashovej animácie banneru na stránkach www.svetautomatizacie.sk, www.atpjournal.sk, www.idbjournal.sk, www.e-automatizacia.sk, www.e-budovy.sk  je 20 sekúnd.

4.5          Presun plnenia jednotlivých objednaných služieb a jednotlivých služieb z balíka služieb do iných čísiel časopisu ako bolo objednané alebo pri internetových/elektronických službách na iné mesiace ako bolo objednané je možný len písomne a to len viac ako 30 dní pred uzávierkou príslušného čísla alebo dátumu realizácie internetovej/elektronickej služby. Plnenie služieb sa nemôže presunúť na termín neskorší ako je kalendárny rok, na ktorý boli objednané.

5.            Platobné podmienky

5.1          Odberateľ sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu objednaných služieb vrátane DPH.         

5.2          Ak je na objednávke vyznačený spôsob platby jednotlivých služieb a balíkov služieb:

a/ ako jednorazová platba celej sumy – odberateľ sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu objednaných služieb vopred. Všetky údaje k platbe nájde odberateľ na objednávke. Objednávka sa pokladá za uhradenú a služby sa začnú realizovať dňom pripísania platby na účet firmy HMH, s.r.o.

b/ ako čiastkové plnenie – dodávateľ vystaví faktúry odberateľovi tak ako bolo určené v objednávke bez ohľadu na termíny realizácie jednotlivých služieb (zaslania časopisu poštou na distribúciu, uverejnením služby na internetovej stránke alebo zaslaním elektronickou službou).

Splatnosť faktúry je do 14 dní odo dňa jej vystavenia, pričom faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania fakturovanej čiastky na účet dodávateľa.

Nezaplatenie fakturovanej ceny v lehote 30 dní po uplynutí splatnosti sa považuje za hrubé porušenie vzťahov medzi dodávateľom a odberateľom, čím dodávateľ prestane realizovať ďalšie objednané služby odberateľovi. Ak odberateľ do 90 dní od dátumu splatnosti faktúry vystavenej dodávateľom neuhradí fakturovanú sumu, dodávateľ má právo na uvedenie obchodného mena firmy v časopise a na internetových stránkach.

Pri konkrétnych balíkoch služieb definovaných Cenníkom je možná voľba medzi platbou vopred v rozsahu celej sumy objednaných služieb alebo čiastkovým plnením. 

5.3          Odberateľovi nevzniká uhradením kúpnej ceny nárok na žiadnu časť reklamy, inzercie a služby, ktorú spracoval a vytvoril dodávateľ. Ostatné materiály a podklady, ktoré na spracovanie reklamy, inzercie alebo služby dodal odberateľ, sa mu po vyžiadaní vrátia. Nevyžiadané materiály a podklady redakcia nearchivuje a nevracia  po dobe viac ako 30 dní od prvého uverejnenia reklamy, inzercie a služby.

5.4          Všetky poplatky spojené s medzibankovým prevodom úhrady zahraničného odberateľa hradí odberateľ objednaných služieb.

5.5          V prípade omeškania odberateľa so zaplatením kúpnej ceny má dodávateľ právo na úroky z omeškania vo výške 0,01% z dlžnej sumy za každý deň omeškania; tým nie sú dotknuté ostatné nároky dodávateľa v súvislosti s omeškaním odberateľa.

6.            Zrušenie objednávky

6.1          Dodávateľ môže od plnenia odstúpiť, ak odberateľ nesplní podmienky uvedené v bodoch 4.1, 4.2, 4.4.

6.2          Prehlásenie o odstúpení musí byť písomné a musí v ňom byť uvedený dôvod odstúpenia. Dodávateľovi tým nevznikajú žiadne ďalšie záväzky voči odberateľovi.

6.3          Odberateľ môže zrušiť objednávku len písomne a toto vyjadrenie zašle dodávateľovi. Dodávateľ neakceptuje inú formu zrušenia objednávky ako písomnú formu. Za dátum zrušenia objednávky sa považuje dátum doručenia písomnosti dodávateľovi.

6.4          Zrušenie objednávky a vrátenie uhradenej sumy za objednávku odberateľovi je možné nasledovne:

a/ 100% uhradenej ceny sumy z balíka služieb s rozpisom – ak odberateľ písomne zruší objednávku viac ako 30 dní pred čerpaním prvej služby z nej, t.j. viac ako 30 dní pred termínom uzávierky prvej služby podľa rozpisu,

b/ 50% uhradenej ceny sumy z balíka služieb s rozpisom – ak odberateľ písomne zruší objednávku v rozmedzí 30 až 16 dní pred čerpaním prvej služby z nej, t.j. 30 až 16 dní pred termínom uzávierky prvej služby podľa rozpisu,

c/ 0% uhradenej ceny sumy z balíka služieb s rozpisom – ak odberateľ písomne zruší objednávku v rozmedzí 15 a menej dní pred čerpaním prvej služby z nej, t.j. 15 a menej dní pred termínom uzávierky a po uzávierke prvej služby podľa rozpisu,

d/ 100% uhradenej ceny sumy z balíka služieb bez rozpisu – ak odberateľ písomne zruší objednávku, čo je možné len v prípade ak z balíka nezačal čerpať žiadnu službu,

e/ 0% uhradenej ceny sumy z balíka služieb s rozpisom alebo bez rozpisu – odberateľ si nemôže nárokovať zrušenie jednotlivých služieb z balíka služieb a vrátenie peňazí za nevyčerpané časti balíka,

f/ 100% uhradenej ceny služby – ak odberateľ písomne zruší jednotlivú objednanú službu z objednávky viac ako 30 dní pred termínom uzávierky služby. Platí aj pre dokúpené služby nad rámec balíka služieb so zľavou,

g/ 50% uhradenej ceny služby – ak odberateľ písomne zruší jednotlivú objednanú službu z objednávky v rozmedzí 30 až 16 dní pred termínom uzávierky služby. Platí aj pre dokúpené služby nad rámec balíka služieb so zľavou,

h/ 0% uhradenej ceny služby – ak odberateľ písomne zruší jednotlivú objednanú službu z objednávky 15 a menej dní pred termínom uzávierky služby a po uzávierke. Platí aj pre dokúpené služby nad rámec balíka služieb so zľavou,

i/  0% uhradenej ceny služby registrácie firiem na stránkach www.e-automatizacia.sk, www.e-budovy.sk nakoľko služba sa úhradou firme aktivuje na obdobie objednaného kalendárneho roka.

7.            Ustanovenie o autorskom práve

7.1          Tlačená verzia časopisov ATP Journalu a iDB Journalu, registrovanými medzinárodnými identifikačnými číslami ISSN, elektronická forma ATP Journalu, iDB Journalu registrovanými medzinárodnými identifikačnými číslami ISSN, elektronické odborné periodikum ATP Journal PLUS, ako aj ostatné publikácie vydané spoločnosťou HMH, s.r.o. sú ako súborné diela chránené autorským právom v súlade s Autorským zákonom č. 618/2003. Predmetom tohto práva sú najmä všetky slovesné diela (krátke správy, články a pod.), ako aj kresby, náčrty, ilustrácie a fotografické diela publikované v tlačenej verzii ATP Journalu, iDB Journalu, v ostatných publikáciách spoločnosti HMH, s.r.o. a na stránkach www.svetautomatizacie.sk, www.atpjournal.sk, www.idbjournal.sk, www.e-automatizacia.sk a www.e-budovy.sk.

Držiteľom autorského práva podľa uvedeného je vydavateľ ATP Journalu, ATP Journalu PLUS, iDB Journalu a elektronickej formy ATP Journalu, iDB Journalu, spoločnosť HMH, s.r.o.

7.2          Žiadna časť informácií, publikovaná v tlačenej verzii ATP Journalu, iDB Journalu, v elektronickom odbornom periodiku ATP Journal PLUS, v ostatných publikáciách spoločnosti HMH, s.r.o. a na stránkach www.svetautomatizacie.sk, www.atpjournal.sk, www.idbjournal.sk, www.e-automatizacia.sk a www.e-budovy.sk, ktoré podliehajú tomuto autorskému právu, nemôže byť zverejnená v žiadnej tlačenej, elektronickej, zvukovej alebo obrazovej podobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti HMH, s.r.o.

7.3         Práva autorov jednotlivých diel publikovaných v tlačenej alebo elektronickej verzii ATP Journalu, ATP Journalu PLUS, iDB Journalu nie sú týmto dotknuté.

8.           Iné ustanovenia

8.1         Odberateľ má právo na grafické a textové stvárnenie reklamy podľa vlastných predstáv, ktoré:

a/ nie sú v rozpore so základnými pravidlami morálky, nevyjadruje sa hanlivo o tretej strane ani žiadnym iným spôsobom nespôsobuje ujmu na dobrom mene fyzickej či právnickej osoby,

b/ nepropagujú rasovú a náboženskú neznášanlivosť, nepropaguje žiadnu formu násilia.

8.2         Dodávateľ má právo na grafické a textové stvárnenie inzercie v súlade s grafickým štýlom a úpravou časopisu ATP Journal a iDB Journal pri zohľadnení predstáv a návrhov odberateľa.

8.3         Spoločnosť HMH, s.r.o. a redakcia časopisov ATP Journal, iDB Journal zabezpečujú poradenstvo pri prekladoch odborných textov z oblasti výpočtovej techniky, meracej, regulačnej techniky. Poradenstvo a s tým súvisiace výstupy (preložený text) nie sú realizované autorizovanými alebo certifikovanými prekladateľmi a nie sú súdne overované. Preto spoločnosť HMH, s.r.o. nenesie žiadnu právnu ani inú zodpovednosť za presnosť a správnosť prekladaných textov, ani za ich ďalšie použitie, aplikáciu a pod.

9.          Záverečné ustanovenia

9.1        Dodávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť vydávanie časopisov alebo prevádzkovanie internetových stránok uvedených v čl. 1 týchto VOP. Odberateľ má nárok na vrátenie pomernej časti kúpnej ceny, ktorá zodpovedá objednaným a zaplateným službám, ktoré dodávateľ neposkytol z dôvodu ukončenia vydávania časopisov alebo prevádzkovania internetových stránok uvedených v čl. 1 týchto VOP; odberateľovi v týchto prípadoch nevzniká právo na náhradu žiadnej ujmy, škody ani ušlého zisku.

9.2        V prípadoch neupravených týmito VOP sa vzťah medzi dodávateľom a odberateľom bude riadiť obchodným zákonníkom Slovenskej republiky. V prípade sporu budú hľadať obe strany najskôr zmier formou vzájomnej dohody. V prípade, že sa nedohodnú bude o spore rozhodovať miestny príslušný súd, v ktorého obvode sa nachádza sídlo dodávateľa.

9.3        Ak budú niektoré z bodov týchto VOP v rozpore s platnými právnymi predpismi, ruší sa platnosť iba týchto bodov, pričom ostatné body zostávajú platné a naďalej sa nimi riadi vzťah medzi dodávateľom a odberateľom.

Platné od 1.1.2015 na objednané služby na rok 2015.

Žiadne články v tomto zozname.

Technológia a humanita

Technika a technológie pomohli ľuďom v posledných storočiach využívať vodu, paru, železnice, oceľ, elektrinu, ropu, automobily, plyn,...
Ján Košturiak

Bude stredoeurópsky región prepojený inteligentnou sieťou?

O inteligentných sieťach počúvame už viac ako jedenásť rokov, keď zákon o energetickej nezávislosti a bezpečnosti prijatý v USA definoval...
Anton Gérer

Berú nám roboty prácu?

Aj vy máte málo práce? Tak to vám gratulujem, zastavte sa u nás, nejakú vám dáme. Roboty mi berú prácu. Taká jednoduchá formulka akoby z...
doc. Ing. František Duchoň, PhD.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac November 2018 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6
Podujatia na deň 6.11.2018
Beckhoff Roadshow 2018, Bratislava

06.11.2018, 12:30

enef 2018, Bojnice

06.11.2018 - 07.11.2018

7
Podujatia na deň 7.11.2018
Beckhoff Roadshow 2018, Brno

07.11.2018, 12:30

49. konferencia elektrotechnikov Slovenska, Poprad

07.11.2018, 09:00 - 08.11.2018, 15:00

enef 2018, Bojnice

06.11.2018 - 07.11.2018

8
Podujatia na deň 8.11.2018
Beckhoff Roadshow 2018, Praha

08.11.2018, 12:30

49. konferencia elektrotechnikov Slovenska, Poprad

07.11.2018, 09:00 - 08.11.2018, 15:00

9 10 11
12 13
Podujatia na deň 13.11.2018
Školenie Beamex, Svätý Anton

13.11.2018, 09:00 - 14.11.2018, 14:30

Ochrana pred účinkami blesku od základov, 2. časť, Košice

13.11.2018

electronica 2018, Mníchov, Nemecko

13.11.2018 - 16.11.2018

Slovenská kooperačná burza 2018, Bratislava

13.11.2018

14
Podujatia na deň 14.11.2018
Ochrana pred účinkami blesku od základov, 2. časť, Žilina

14.11.2018

Školenie Beamex, Svätý Anton

13.11.2018, 09:00 - 14.11.2018, 14:30

electronica 2018, Mníchov, Nemecko

13.11.2018 - 16.11.2018

15 16
Podujatia na deň 16.11.2018
electronica 2018, Mníchov, Nemecko

13.11.2018 - 16.11.2018

17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
Podujatia na deň 29.11.2018
Nová energetika – sme na ňu pripravení?, Bratislava

29.11.2018, 9:00

30  
RSS | iCal