Celoročné
prierezové
témy             

Podpora digitalizácie a financovanie malých a stredných podnikov
Udržateľné riešenia pre priemysel
Umelá inteligencia v priemyselnej praxi


ATP Journal 1/2024

Uzávierka podkladov: 12. 12. 2023
Téma
čitateľov

ChatGPT/LLM v priemyselnej výrobe

Odvetvia

Výroba elektrickej energie 1 – tepelné elektrárne, paroplyn
Premena odpadu na energiu
Vodárenský priemysel a ČOV

OT a IT

Riadenie v energetike • ASR a MaR plynových a parných turbín a kotlov
Riešenia v energetike na ochranu životného prostredia
Technológie pre spaľovne
Rozvody a úprava pary 
Systémy pre diaľkový prenos údajov • Telemetria, GSM/GPRS/4G

Priemysel4.0

Zabudované (embedded) technológie
Internet vecí (IoT), Priemyselný internet vecí (IIoT)

 

ATP Journal 2/2024

Uzávierka podkladov: 12. 1. 2024
Téma
čitateľov

Bezpečnosť a ochrana pracovníkov v Ex prostredí

Odvetvia

Petrochemický a plynárenský priemysel

OT a IT

Prevádzkové meracie prístroje 1  Vysielače tlaku, tlakovej diferencie, spínače tlaku  Snímače výšky hladiny  Vlhkomery, snímače pH/redox
Údržba a diagnostika 1  Údržba a diagnostika prevádzkových meracích prístrojov  Asset Management  Manažment nádrží
Analýza kvapalín, plynov, častíc  Analyzátory, chromatografy
Priemyselná bezpečnosť 1 – vzdialený prístup do prevádzky, autorizačné prístupové systémy, biometria, kamerové systémy

Priemysel4.0

Údržba 4.0 – prediktívna a proaktívna údržba, vzdialená diagnostika
Sledovanie stavu zariadení (Condition monitoring)

 

ATP Journal 3/2024

Uzávierka podkladov: 9. 2. 2024
Téma
čitateľov

LoRaWAN, IIoT, WebIQ a Qt Framework – využitie v priemyselnej praxi

Odvetvia

Elektrotechnický a polovodičový priemysel

OT a IT

Pohony  Systémy pre riadenie pohonov  Frekvenčné meniče, softštartéry  Servopohony
Priemyselná komunikácia, komunikačné prevodníky  5G/ 6G priemyselný ethernet, OPC UA, smerovače, opakovače • M2M komunikácia  Prevodníky signálov, sledovania kvality siete
Robotika 1  SCARA, kartézske a jednoosé roboty
Energetický manažment  HW/SW/služby pre riadenie a optimalizáciu spotreby energetických médií

Priemysel4.0

3D/4D tlač
Aditívna výroba

 

ATP Journal 4/2024

Uzávierka podkladov: 8. 3. 2024
Téma
čitateľov

Využitie obnoviteľných zdrojov energie v doprave

Odvetvia

Tlačiarenský a baliarenský priemysel, obalový priemysel
Doprava a logistika

OT a IT

Rozhranie človek-stroj (HMI)  Panelové PC, operátorské panely, displeje
Bezpečnosť strojov a zariadení 
Lineárne technológie  Lineárne vedenia a polohovacie systémy  Lineárne motory, aktuátory
Snímače 1  Indukčné, optoelektronické, laserové, magnetické, ultrazvukové snímače
Doprava a logistika  Automatizácia a riadenie pre cestnú a koľajovú dopravu, autonómne dopravné prostriedky, AGV/AMR vozíky  HW/SW/služby pre logistiku a skladové hospodárstvo

Priemysel4.0

Inteligentné dodávateľské reťazce
Logistika 4.0

 

ATP Journal 5/2024

Uzávierka podkladov: 10. 4. 2024
Téma
čitateľov

Automatizácia lisovacej linky – návrh riešenia, realizácia, prevádzka

Odvetvia

Strojársky priemysel 1 – Automobilový priemysel a jeho dodávatelia
Gumárenský priemysel

OT a IT

Robotika 2  Zváranie, delenie, lakovanie, obsluha strojov  Mobilné robotické platformy • SW a HW pre programovanie robotov a vizualizáciu robotizovaných pracovísk
Priemyselné PC  Priemyselné PC, priemyselné notebooky
Manažment výrobných postupov  RFID, Pick-to-light
Pneumatické systémy  Pneumatické valce a ventily, ventilové ostrovy, polohovacie systémy  

Priemysel4.0

PLM systémy
SW pre simuláciu a vizualizáciu výroby
3D priestorové skenery

 

ATP Journal 6/2024

Uzávierka podkladov: 10. 5. 2024
Téma
čitateľov

Obchodovanie s elektrinou – legislatíva, možnosti

Odvetvia

Výroba elektrickej energie 2 – jadrové elektrárne + OZE
Elektroenergetika

OT a IT

ASR a MaR riešenia pre jadrové a fotovoltické elektrárne
Meniče/striedače a príslušenstvo pre FV
Spínacia, istiaca a inštalačná technika 
Ochrana MaR proti prepätiu
Revízie a elektorinštalácie  Revízne prístroje pre kontrolu izolácie, uzemnenia, testery strojov a ručného náradia

Priemysel4.0

Priemyselné cloudové zariadenia a služby
Edge automatizácia – zber, analýza, spracovanie a ukladanie údajov lokálne v reálnom čase

 

ATP Journal 7/2024

Uzávierka podkladov: 10. 6. 2024
Téma
čitateľov

Využitie Raspberry Pi a Arduino v priemysle

Odvetvia

Papierenský a drevársky priemysel a spracovanie celulózy
Nábytkársky priemysel 

OT a IT

Riadiace systémy • DCS, PLC, PAC, SoftPLC
Regulátory Jednoslučkové a viacslučkové
Priemyselná kalibrácia Multifunkčné kalibrátory Slučkové kalibrátory
Napájacie zdroje a UPS AC-DC,DC-AC zdroje a transformátory  UPS, energocentrály
Prípojnícové a káblove systémy Káble a vodiče pre priemysel Káblové a prepojovacie žľaby
Priemyselná bezpečnosť 2 – bezpečnosť siete, integrita systému, služby priemyselnej bezpečnosti

Priemysel4.0

Kybernetická bezpečnosť v priemysle
XaaS – čokoľvek ako služba

  

ATP Journal 8/2024

Uzávierka podkladov: 10. 7. 2024
Téma
čitateľov

Vibrodiagnostika - systémy, postupy, najlepšie skúsenosti

Odvetvia

Chemický a plastikársky priemysel
Poľnohospodársky priemysel

OT a IT

Priemyselné armatúry, čerpadlá Ventily - poistné, uzatváracie, regulačné, spätné Klapky - uzatváracie a regulačné Pohony akčných členov - pneumatické a elektrické Čerpadlá – odstredivé, zubové, membránové
Údržba a diagnostika 2 Vibrodiagnostika, tribodiagnostika a termovízia
Prepojovacie systémy V/V systémy Konektory a svorkovnice Ranžírovanie 
SW pre projektovanie - ELCAD/CAE/CAx
HW/SW pre poľnohospodárstvo • Automatizácia výsatby a zberu • Navigácia poľnohospodárskych zariadení

Priemysel4.0

Virtuálna, rozšírená a zmiešaná realita
Umelá inteligencia, hĺbkové a strojové učenie pre priemysel

 

ATP Journal 9/2024

Uzávierka podkladov: 9. 8. 2024
Téma
čitateľov

Implementácia priemyselného robota do aditívnej výroby

Odvetvia

Strojársky priemysel -  výrobcovia strojov a zariadení, OEM

OT a IT

Výroba automatizovaných liniek, jednoúčelových strojov
Komplexné automatizačné vývojové platformy
Robotika 3  Balenie, paletizácia, manipulácia  Bezpečnosť robotických pracovísk
Systémy pre riadenie strojov CNC/DNC
Riadenie pohybu Real-time, polohovacie systémy
Snímanie a spracovanie obrazu Snímače tvaru, farby, polohy Kamerové systémy                         

Priemysel4.0

Spolupracujúca robotika a pokročilé koncové manipulátory robotov
Drony pre priemyselné použitie

 

ATP Journal 10/2024

Uzávierka podkladov: 10. 9. 2024
Téma
čitateľov

Netradičné formy uskladňovania energie

Odvetvia

Prenos a distribúcia elektrickej energie

OT a IT

Inteligentné siete (Smart Grid)
Smart Power systémy
Virtuálne elektrárne 
Úložiská energie Batériové a bezbatériové systémy Vodíkové technológie
Spoľahlivosť dodávky energie Riadiace systémy pre rozvodne a podstanice Systémy HDO Komunikačné systémy pre rozvodne
Kvalita elektrickej energie Záznamníky a analyzátory kvality elektrickej siete a energie
Rozvádzače a rozvodnice
Riešenia pre prevádzkovateľov PS, DS, MDS

Priemysel4.0

Digitálne dvojča
Od automatizácie k autonómnosti

 

ATP Journal 11/2024

Uzávierka podkladov: 10. 10. 2024
Téma
čitateľov

Dávkové systémy vo výrobnej praxi

Odvetvia

Potravinársky, nápojový a farmaceutický priemysel
Zdravotníctvo

OT a IT

Výrobné informačné systémy MES/MOM SCADA
Prevádzkové meracie prístroje 2 Prietokomery - Coriolis, magnetické, vírivé, ultrazvukové Snímače, prevodníky teploty
Dávkové systémy (batch) Dávkovacie stanice, dávkovacie čerpadlá
Riešenia pre zdravotníctvo • Robotické operačné technológie • telemedicína 2.0 • 3D tlač implantátov • Obliekateľné technológie • Umelá inteligencia – asistencia, posudzovanie zdravotného stavu

Priemysel4.0

Business Intelligence (BI) – analýza a vyhodnocovanie údajov
Robotics Process Automation (RPA) - inteligentné spracovanie dokumentov, integračné platformy, riadenie rozhodnutí

 

ATP Journal 12/2024

Uzávierka podkladov: 11. 11. 2024
Téma
čitateľov

Princípy CAN komunikácie

Odvetvia

Ťažobný a cementárenský priemysel
Stavebný priemysel
Hutnícky, zlievarenský a kovospracujúci priemysel

OT a IT

Motory, prevodovky Energeticky účinné motory NN a VN asynchrónne motory Servomotory a servopohony Synchrónne motory a generátory Prevodovkové motory, krokové motory
Ochrana motorov
Manipulátory, dopravníky a príslušenstvo Manipulátory, pásové, valčekové dopravníky a príslušenstvo
Váhové systémy a tenzometria Priemyselné váhy, pásové váhy Tenzometrické systémy a snímače
Snímače 2 Snímače otáčok, zrýchlenia, lineárne snímače polohy

Priemysel4.0

Vzdelávanie, nové pracovné pozície
Kariéra 4.0
Podporné komunikačné riešenia (chatbots)

 

Informácie a objednávky:
mediamarketing@hmh.sk
Tel.: +421 2 32 332 180