Celoročné
prierezové
témy             

Inteligentná výroba
Zelená výroba (Green Manufacturing)
Zvyšovanie produktivity, kvality produktov, bezpečnosti, efektívnosti a spoľahlivosti technológií


ATP Journal 1/2021

Uzávierka podkladov: 11. 12. 2020
Téma
čitateľov

Revízie elektrických inštalácií – legislatíva, normy, postupy, dobré a odstrašujúce príklady z praxe

Odvetvia

Výroba elektrickej energie 1 – tepelné elektrárne, paroplyn, spaľovne
Vodárenský priemysel a čistiarne odpadových vôd

OT a IT

Riadenie v energetike • ASR a MaR plynových a parných turbín a kotlov
Riešenia v energetike pre ochranu životného prostredia
Technológie pre spaľovne
Rozvody a úprava pary 
Systémy pre diaľkový prenos údajov • Telemetria, GSM/GPRS/4G

Priemysel4.0

Zabudované (embedded) technológie
Internet vecí (IoT), Priemyselný internet vecí (IIoT)

 

ATP Journal 2/2021

Uzávierka podkladov: 8. 1. 2021
Téma
čitateľov

Postupy v údržbe so zameraním na prediktívne/proaktívne metódy – normy, možnosti digitalizácie činností, dostupné HW/SW

Odvetvia

Petrochemický a plynárenský priemysel

OT a IT

Prevádzkové meracie prístroje 1  Vysielače tlaku, tlakovej diferencie, spínače tlaku  Snímače výšky hladiny  Vlhkomery, snímače pH/redox
Údržba a diagnostika 1  Údržba a diagnostika prevádzkových meracích prístrojov  Asset Management  Manažment nádrží
Analýza kvapalín, plynov, častíc  Analyzátory, chromatografy
Bezpečnosť v priemyselnej prevádzke – autorizačné prístupové systémy, biometria

Priemysel4.0

Údržba 4.0 – prediktívna a proaktívna údržba, vzdialená diagnostika
Sledovanie stavu zariadení (Condition monitoring)

 

ATP Journal 3/2021

Uzávierka podkladov: 8. 2. 2021
Téma
čitateľov

Near Field Communication (NFC) – využitie v priemysle, možnosti, obmedzenia, príklady
EtherCAT a Profinet – základy, princípy, diagnostika

Odvetvia

Elektrotechnický a polovodičový priemysel

OT a IT

Pohony  Systémy pre riadenie pohonov  Frekvenčné meniče, softštartéry  Servopohony
Priemyselná komunikácia, komunikačné prevodníky  5G, priemyselný ethernet, OPC UA, smerovače, opakovače • M2M komunikácia  Prevodníky signálov, sledovania kvality siete
Robotika 1  SCARA, kartézske a jednoosé roboty
Energetický manažment  HW/SW/služby pre riadenie a optimalizáciu spotreby energetických médií

Priemysel4.0

3D/4D tlač
Aditívna výroba

 

ATP Journal 4/2021

Uzávierka podkladov: 8. 3. 2021
Téma
čitateľov

Legislatívne požiadavky a požiadavky na bezpečnosť pre výrobcov liniek/strojov
Údržba lineárneho vedenia, po ktorom sa pohybuje robotické rameno
Riešenia mobilnej WIFI pre dráhové vozidlá

Odvetvia

Tlačiarenský a baliarenský priemysel, obalový priemysel
Doprava a logistika

OT a IT

Rozhranie človek-stroj (HMI)  Panelové PC, operátorské panely, displeje
Bezpečnosť strojov a zariadení 
Lineárne technológie  Lineárne vedenia a polohovacie systémy  Lineárne motory, aktuátory
Snímače 1  Indukčné, optoelektronické, laserové, magnetické, ultrazvukové snímače
Doprava a logistika  Automatizácia a riadenie pre cestnú a koľajovú dopravu, autonómne dopravné prostriedky  HW/SW/služby pre logistiku a skladové hospodárstvo AGV vozíky

Priemysel4.0

Mobilné technológie v priemysle – mobilné SW aplikácie, viacdotykové (multitouch) technológie HMI
Inteligentné dodávateľské reťazce
Logistika 4.0

 

ATP Journal 5/2021

Uzávierka podkladov: 7. 4. 2021
Téma
čitateľov

Pneumatické systémy – výhody v porovnaní s inými technológiami, nové trendy

Odvetvia

Strojársky priemysel 1 – Automobilový priemysel a jeho dodávatelia
Gumárenský priemysel

OT a IT

Robotika 2  Zváranie, delenie, lakovanie, obsluha strojov  Mobilné robotické platformy • SW a HW pre programovanie robotov a vizualizáciu robotizovaných pracovísk
Priemyselné PC  Priemyselné PC, priemyselné notebooky
Manažment výrobných postupov  RFID, Pick-to-light
Pneumatické systémy  Pneumatické valce a ventily, ventilové ostrovy, polohovacie systémy  

Priemysel4.0

PLM systémy
SW pre simuláciu a vizualizáciu výroby
3D priestorové skenery

 

ATP Journal 6/2021

Uzávierka podkladov: 7. 5. 2021
Téma
čitateľov

Stratégia využívania OZE (EU, SK), malé zdroje a ich pripájanie do siete
Nové zdroje elektrickej energie – malé/mobilné reaktory

Odvetvia

Výroba elektrickej energie 2 – jadrové elektrárne + OZE
Elektroenergetika

OT a IT

ASR a MaR riešenia pre jadrové a fotovoltické elektrárne
Meniče/striedače a príslušenstvo pre FV
Spínacia, istiaca a inštalačná technika 
Ochrana MaR proti prepätiu
Revízie a elektorinštalácie  Revízne prístroje pre kontrolu izolácie, uzemnenia, testery strojov a ručného náradia

Priemysel4.0

Priemyselné cloudové zariadenia a služby
Inteligencia a výpočty na hrane (Edge)

 

ATP Journal 7/2021

Uzávierka podkladov: 7. 6. 2021
Téma
čitateľov

Najpoužívanejšie programovacie jazyky pre PLC (teória, príklady, skúsenosti z praxe)

Odvetvia

Papierenský a drevársky priemysel a spracovanie celulózy
Nábytkársky priemysel 

OT a IT

Riadiace systémy • DCS, PLC, PAC, SoftPLC
Regulátory Jednoslučkové a viacslučkové
Priemyselná kalibrácia Multifunkčné kalibrátory Slučkové kalibrátory
Napájacie zdroje a UPS AC-DC,DC-AC zdroje a transformátory  UPS, energocentrály
Prípojnícové a káblove systémy Káble a vodiče pre priemysel Káblové a prepojovacie žľaby

Priemysel4.0

Kybernetická bezpečnosť v priemysle
XaaS – čokoľvek ako služba

  

ATP Journal 8/2021

Uzávierka podkladov: 7. 7. 2021
Téma
čitateľov

Využitie automatizácie v poľnohospodárstve, monitorovanie strojov (poloha, stav), príklady z praxe (SK)

Odvetvia

Chemický a plastikársky priemysel
Poľnohospodársky priemysel

OT a IT

Priemyselné armatúry, čerpadlá Ventily - poistné, uzatváracie, regulačné, spätné Klapky - uzatváracie a regulačné Pohony akčných členov - pneumatické a elektrické Čerpadlá – odstredivé, zubové, membránové
Údržba a diagnostika 2 Vibrodiagnostika, tribodiagnostika a termovízia
Prepojovacie systémy V/V systémy Konektory a svorkovnice Ranžírovanie 
SW pre projektovanie - ELCAD/CAE/CAx
HW/SW pre poľnohospodárstvo • Automatizácia výsatby a zberu • Navigácia poľnohospodárskych zariadení

Priemysel4.0

Virtuálna, rozšírená a zmiešaná realita
Umelá inteligencia, hĺbkové a strojové učenie pre priemysel

 

ATP Journal 9/2021

Uzávierka podkladov: 6. 8. 2021
Téma
čitateľov

Detekcia defektov a meranie rozmerov pomocou systémov spracovania obrazu

Odvetvia

Strojársky priemysel -  výrobcovia strojov a zariadení, OEM

OT a IT

Výroba automatizovaných liniek, jednoúčelových strojov
Komplexné automatizačné vývojové platformy
Robotika 3  Balenie, paletizácia, manipulácia  Bezpečnosť robotických pracovísk
Systémy pre riadenie strojov CNC/DNC
Riadenie pohybu Real-time, polohovacie systémy
Snímanie a spracovanie obrazu Snímače tvaru, farby, polohy Kamerové systémy                         

Priemysel4.0

Spolupracujúca robotika a pokročilé koncové manipulátory robotov
Drony pre priemyselné použitie

 

ATP Journal 10/2021

Uzávierka podkladov: 6. 9. 2021
Téma
čitateľov

Mikrosiete (microgrid), HW a SW pre riadenie microgird, výhody a obmedzenia lokálnych zdrojov
Riešenie dodávky jalovej energie do distribučnej siete

Odvetvia

Prenos a distribúcia elektrickej energie

OT a IT

Inteligentné siete (Smart Grid)
Úložiská energie
Virtuálne elektrárne

Spoľahlivosť dodávky energie Riadiace systémy pre rozvodne a podstanice Systémy HDO Komunikačné systémy pre rozvodne
Kvalita elektrickej energie Záznamníky a analyzátory kvality elektrickej siete a energie
Rozvádzače a rozvodnice
Revízie a elektroinštalácie 2  Meranie elektrických inštalácií - U, f, polarita, izolačný odpor, testovanie prúdových chráničov

Priemysel4.0

Digitálne dvojča

 

ATP Journal 11/2021

Uzávierka podkladov: 6. 10. 2021
Téma
čitateľov

Nástroje pre podporu rozhodovania (prevádzkový operátor, manažment) – ako vyberať správny SW

Odvetvia

Potravinársky, nápojový a farmaceutický priemysel
Zdravotníctvo

OT a IT

Výrobné informačné systémy MES/MOM SCADA
Prevádzkové meracie prístroje 2 Prietokomery - Coriolis, magnetické, vírivé, ultrazvukové Snímače, prevodníky teploty
Dávkové systémy (batch) Dávkovacie stanice, dávkovacie čerpadlá
Riešenia pre zdravotníctvo • Robotické operačné technológie • 3D tlač implantátov • Obliekateľné technológie • Umelá inteligencia – asistencia, posudzovanie zdravotného stavu

Priemysel4.0

Business Intelligence (BI) – vyhodnocovanie a analýza údajov, generovanie súvislostí, podpora rozhodovania
MES/MOM 4.0

 

ATP Journal 12/2021

Uzávierka podkladov: 8. 11. 2021
Téma
čitateľov

Bezdrôtové technológie pre digitálne snímače a spínače
Asynchrónne motory – princípy, základné zapojenia, istenie, použitie s frekvenčným meničom

Odvetvia

Ťažobný a cementárenský priemysel
Stavebný priemysel
Hutnícky, zlievarenský a kovospracujúci priemysel

OT a IT

Motory, prevodovky Energeticky účinné motory NN a VN asynchrónne motory Servomotory a servopohony Synchrónne motory a generátory Prevodovkové motory, krokové motory
Ochrana motorov
Manipulátory, dopravníky a príslušenstvo Manipulátory, pásové, valčekové dopravníky a príslušenstvo
Váhové systémy a tenzometria Priemyselné váhy, pásové váhy Tenzometrické systémy a snímače
Snímače 2 Snímače otáčok, zrýchlenia, lineárne snímače polohy

Priemysel4.0

Vzdelávanie, nové pracovné pozície
Kariéra 4.0

 

Informácie a objednávky:
mediamarketing@hmh.sk
Tel.: +421 2 32 332 180