Meranie nespojitých fyzikálnych veličín

- poloha, vzdialenosť, rýchlosť, zrýchlenie, farba, tenzometria

Rozsah školenia: 3 – 6 hod.

Tematické okruhy:

 1. Fyzikálne veličiny, parametre, poruchové veličiny
 2. Fyzikálne princípy merania
 3. Rozličné konfigurácie senzorov
 4. Potlačenie chyby
 5. Meracie prevodníky
 6. Aplikácie

   

Meranie spojitých fyzikálnych veličín

- teplota, tlak, prietok, hladina

Rozsah školenia: 3 – 6 hod.

Tematické okruhy:

 1. Definovanie veličiny resp. veličín a ich jednotiek
 2. Metódy merania danej veličiny resp. veličín
 3. Požadované kritériá na voľbu typu snímača
 4. Základné metrologické charakteristiky snímačov
 5. Často používané typy snímačov, princípy merania daným snímačom
 6. Spôsoby vyhodnotenia nameraných údajov, zdroje chýb pri meraní
 7. Inteligentné meracie systémy

 

Metódy a štruktúry automatického riadenia

- PID regulátory – teória a prax

Rozsah školenia: 3 – 6 hod.

Tematické okruhy:

 1. Štruktúra jednoduchého regulačného obvodu
 2. Klasifikácia a vlastnosti regulačných obvodov
 3. Vlastnosti regulátora P, I, PI, PD, PID
 4. Dvojstavová, trojstavová, kroková a spojitá regulácia
 5. Voľba optimálneho typu regulátora
 6. Regulačné parametre a ich nastavovanie, metódy ladenia PID regulátorov
 7. Praktické ukážky

  

Moderné metódy riešenia údržby v priemyselných podnikoch

- TPM, FMEA, performance management, bezpečnosť v údržbe

Rozsah školenia: 3 – 6 hod.

Tematické okruhy:

 1. Bezbečnosť v údržbe
 2. FMEA (Failure Mode and Effect Analysis – Analýza možného výskytu a vplyvu závad)
 3. Praktické skúsenosti s implementáciou totálne produktívnej údržby (TPM) vo výrobných organizáciách
 4. Performace management v údržbe
 5. Princípy výkonnostného auditu údržby

V prípade záujmu nás kontaktujte na vydavatelstvo@hmh.sk