Digitalizácia a automatizácia sú aktuálne trendy. Súčasná pandémia takmer v každej oblasti priemyslu urýchlila rozvoj digitalizácie a odhalila, kde sú rezervy. Ako rýchlo sa mení stavebný priemysel vplyvom digitalizácie?

V prvom rade treba povedať, že digitalizácia zefektívňuje stavebné procesy. Trúfam si povedať, že všetky. Rôzne sektory stavebníctva (profesie) však digitalizáciu vnímajú rôzne, aj rýchlosť zavádzania je odlišná. Môžeme vidieť, že projekčná činnosť a výroba sa vďaka digitalizácii menia rýchlejšie ako napríklad zhotoviteľský sektor – pracovné činnosti na stavbách a pod. Aj tu možno však vidieť rozdiely medzi jednotlivými firmami. Dôležité je, že sa digitalizácia stáva určitou konkurenčnou výhodou.

Implementácia inovácií sa nezaobíde bez zmeny myslenia. Stará škola v stavebníctve má zaužívané myšlienkové pochody a výrobné postupy, ktoré sa len veľmi ťažko menia. Je ťažké presvedčiť ju, aby sa hlbšie zaoberala digitálnou technológiou, vzhľadom na to, že je ochotná venovať sa jej iba do tej miery, ktorá je pre ňu potrebná? Dokážu a chcú podniky sledovať zmeny?

Podniky to dokážu, ak majú záujem, vo väčšina prípadov aj chcú. Prostredníctvom odborných organizácií dokážu získavať nové poznatky z nášho trhu aj zo sveta. Avšak v oblasti vzdelávania vidím pomalý vývoj. Stredné aj vysoké školy, prípadne univerzity, nezareagovali na zmeny digitalizácie obratom, ale až s odstupom času. Nie je žiadnym tajomstvom, že niektoré takéto inštitúcie odbijú študentov slovami: „My sme tiež museli rysovať a kresliť ručne, budete to robiť aj vy.“ Nepodporujú tak študentov vyskúšať najmodernejšie technológie pri projekcii, statike, rozpočtoch a iných fázach stavebného procesu, nie ešte aby študentom tieto softvéry a technológie do škôl zaistili. No za posledný rok možno vidieť pokrok aj tu.

Viaceré celosvetové podniky tvrdia, že osvojenie si digitálnych technológií je obrovskou príležitosťou vyhrať boj s konkurenciou, pretože zvyšujú produktivitu a efektivitu a vedú k finančným úsporám. Potvrdzujú to aj vaše skúsenosti?

Áno, ako som už uviedol vyššie. Niektoré podniky cítia, že získajú konkurenčnú výhodu, ak budú na čele digitalizácie a implementujú moderné technológie do svojich procesov. To môžem len potvrdiť. Častejšie sa to však deje v západných krajinách, ako je Holandsko, Belgicko, Fínsko či Švédsko, no aj na našom trhu už nájdeme spoločnosti, ktoré sa do digitalizácie rozhodli investovať a zefektívniť stavebné procesy vďaka obstaraniu moderných nástrojov, či už ide o hardvér alebo softvér. Dôležité je však nastaviť správne vnútrofiremné procesy a všetko vysvetliť zamestnancom. Väčšinou to sú tí, ktorí nemajú radi zmeny. A digitalizácia prináša zmenu. Zmenu myslenia a procesov.

Digitalizácia v stavebnom priemysle ponúka nový prístup, ktorým je informačné modelovanie stavieb (BIM). Samotné pomenovanie prístupu je pre mnohých ľudí stále španielskou dedinou. Čo je podľa vás BIM? Alebo lepšie povedané, ako ho definujete a čo by malo jeho používanie priniesť do stavebníctva?

Neexistuje jediná správna odpoveď. Pre mňa osobne je BIM technológia. Definícia technológie totiž uvádza, že sa zaoberá tvorbou, zavádzaním a zdokonaľovaním výrobných postupov. BIM a jej použitie je rovnaké. Dokáže naozaj zefektívniť procesy stavebníctva. A nie je to len o 3D modeli. BIM nerovná sa 3D model.

Technológia BIM môže priniesť výhody všetkým účastníkom výstavby, ktorí sa podieľajú na príprave, realizácii a následnej prevádzke stavby. Aké sú výhody pre investora a pre pracovníkov pracujúcich v stavebníctve?

Každej profesii prináša BIM niečo iné. Investorovi lepšiu kontrolu nad informačnými tokmi v projekte a napríklad aj lepšie predvídanie možných problémov. Do tejto kategórie spadá aj problematika dodržania rozpočtu spojená s jeho tvorbou. Použitie BIM v projekte dokáže ušetriť investorovi nemalé finančné náklady. Z pohľadu zhotoviteľa BIM prináša napríklad skvalitnenie a zrýchlenie projektov, presnejšiu kontrolu subdodávateľov a elimináciu dodatočných nákladov na práce v priebehu výstavby. Všeobecne možno povedať, že BIM z dlhodobého hľadiska prinesie výhody všetkým.

Je rozdiel v implementácii BIM vo veľkých spoločnostiach v porovnaní s malými a strednými podnikmi z pohľadu náročnosti aj nákladov?

Je logické, že väčšie spoločnosti čakajú väčšie náklady, napríklad na obstaranie moderných technológií, a tiež zložitejšie nastavenie pracovných postupov, zmluvnej dokumentácie a pod. Nemožno však povedať, kto ide dopredu rýchlejšie. V našej praxi sa stretávame s veľkými spoločnosťami, ktoré digitalizujú rýchlo, ale aj s tými, ktoré sa napríklad aj z hľadiska nákladov alebo personálnych kapacít pohybujú dopredu pomalšie. Na druhej strane poznáme mnoho menších podnikov, ktoré na BIM už prešli a je už ich rutinou. Nedá sa teda jednoznačne povedať, že veľké firmy sú v digitalizácii popredu.

Nedostatok technických pracovníkov a odborníkov je stále aktuálnou témou. Zároveň sme svedkami veľkých pokrokov v oblasti využívania virtuálnej/rozšírenej/zmiešanej reality. Môže byť táto technológia využívaná okrem procesu plánovania a výstavby aj v procese vzdelávania nových pracovníkov?

Za určitých podmienok áno. No prax skôr ukazuje, že hlavne zmiešaná realita a technológie s ňou spojené dokážu práve nedostatok odborných pracovníkov riešiť. Spomínaná zmiešaná realita dokáže znížiť počet odborných pracovníkov na pracovisku, pretože dáva do rúk aj menej vzdelaným pracovníkom možnosť vykonávať rovnako odborné a dôležité úkony, na ktoré by ste za normálnych okolností potrebovali skúseného zamestnanca.

Vaša spoločnosť má bohaté skúsenosti s implementáciou zmiešanej reality a BIM v stavebnom priemysle. Čo môže zmiešaná realita priniesť zákazníkom?

Zmiešaná realita prináša zákazníkovi zrýchlenie procesov v oblasti výroby a výstavby a zníženie počtu kvalifikovaných pracovníkov. Uvediem príklad: Prídete na stavbu, nasadíte si okuliare, zobrazíte si 3D BIM model stavby, umiestnite ho v mierke 1 : 1 a prechádzate stavbou. Kontrolujete súlad/nesúlad skutočného vyhotovenia práve s digitálnym modelom tej istej stavby. Nepotrebujete meter, výkresy a pod. Tie nastupujú vtedy, keď tento proces a technológie upozornia na možné nedostatky. Tie sa potom začnú riešiť detailne. Prípadne iný príklad z výroby oceľových konštrukcií alebo prefabrikátov. Na výstupnej kontrole premietnete digitálny model cez konkrétny dielec opäť v mierke 1 : 1 a kontrolujete pozíciu skrutiek, zvarov, otvorov a pod. Digitálny model tak splýva s tým skutočným dielcom. Čo nastane? Zrýchlite samotný proces a nepotrebujete pri ňom tak odborne vzdelaných pracovníkov.

Zmiešaná realita sa teda javí ako špičková technológia, pomocou ktorej možno sledovať a riešiť problémy priamo na mieste. Kedy má pre výrobný podnik alebo inžiniersku spoločnosť zmysel uvažovať s nasadením technológie zmiešanej reality?

Kedykoľvek. A trúfam si povedať kdekoľvek, kde hrá úlohu 3D model. Ak spoločnosť projektuje stále v 2D a netvoria sa digitálne modely, potom to pre ňu nemá cenu. No takých spoločností je už čoraz menej. Ak však v akejkoľvek profesii pracujete s 3D modelmi, potom zvážte nasadenie tejto modernej technológie. Cenovo sú tieto technológie dostupné.

Zmiešaná realita má dnes veľa zástancov, ale aj neprajníkov, a to hlavne z toho dôvodu, že jej nerozumejú. Existujú nejaké plány na podporu využívania tejto technológie v priemysle?

Nikoho nenútime túto technológiu využívať. Je veľa firiem, ktoré ju už implementovali, a nepoznám ani jednu z nich, ktorá by mala na túto technológiu negatívne reakcie. Väčšinou sa k tomu stavajú negatívne tí, ktorí ani nepoznajú rozdiel medzi virtuálnou, rozšírenou alebo zmiešanou realitou a nikdy si tieto možnosti nevyskúšali na vlastnej koži. V krajinách, ktoré využívajú BIM a zmiešanú realitu (napríklad severské krajiny), to funguje. A fungovať to bude aj u nás. A pomaly začína. Som rád, že sú spoločnosti, ktoré sa rozhodli ísť touto cestou a implementujú tieto technológie do svojich procesov. Odlišujú sa od konkurencie a majú väčšie možnosti ponúknuť ostatným niečo viac než len 3D model.

Čo všetko je potrebné na to, aby sme zmysluplne využili prostriedky zmiešanej reality, a aká je návratnosť investícií a celkové náklady na implementáciu a využívanie zmiešanej reality?

Jedine vôľa a ochota. Nič viac. Náklady na implementáciu sa líšia napríklad podľa veľkosti firmy a množstva používateľov. No pri malých a stredných podnikoch sa pohybujeme v rozmedzí päť- až šesťtisíc eur za obstaranie hardvéru aj softvéru. To nie je málo, ale ani veľa. Implementácia je jednoduchá. My napríklad poskytujeme zákaznícku podporu úplne zadarmo vrátane výučbových videí, návodov a pod. Implementovať takéto technológie do svojich procesov dokáže mnoho spoločností samo, najmä ak disponujú BIM manažérmi alebo koordinátormi. Ak nie, radi pomôžeme.

Zaujímajú sa o využívanie BIM a zmiešanej reality podniky pôsobiace v stavebnom priemysle na Slovensku a v Čechách?

Áno. A čoraz viac. Predovšetkým výrobné a stavebné spoločnosti. Ich počet každodenne rastie. Momentálne sa pohybujeme v desiatkach. No som rád, že používatelia vnímajú tieto technológie pozitívne a odporúčajú ich aj ďalej.

Jednoznačným trendom vo viacerých priemyselných odvetviach sú riešenia Priemyslu 4.0, cloudové služby, robotika. Ako vnímate stav v tejto oblasti, kde vidíte potenciálne zlepšenia na strane priemyselných podnikov? Na aké ďalšie nastupujúce technológie v súčasnosti pozeráte v stavebnom priemysle?

Momentálne je trendom riešenie CDE, teda spoločné dátové prostredie. To sa rieši na všetkých frontoch. A myslím, že trendom zostane aj v roku 2021. Musíme začať iniciovať a podporovať tému OpenCDE, rozširovať a podporovať spoluprácu medzi jednotlivými nástrojmi. Kde môže nastať zlepšenie? Všade a u všetkých. Vyberiem pár príkladov. Prial by som si, aby BIM začali vnímať pozitívnejšie investori a uvedomili si všetky pozitíva, ktoré im môže priniesť vrátane už spomínanej úspory nákladov. Ďalej by som prial pokrok technickým a stavebným fakultám univerzít, prípadne i stredným školám. Aby si uvedomili, že vychovávajú žiakov a študentov, ktorí pôjdu na „trh“ za tri až šesť rokov, a že už teraz ich treba pripravovať na moderné technológie a procesy, ktoré sa vyskytujú nielen v stavebníctve. V neposlednom rade nemôžeme podľahnúť myšlienke, že BIM a digitalizácia je o jednom softvérovom nástroji, o jednom jedinom modeli a jedinej spoločnosti poskytujúcej softvérové nástroje na trhu. Rozhliadnite sa vždy okolo seba a vyskúšajte viac riešení. A potom vyberte to najlepšie. Najlepšie, čo sa bude hodiť vám. Veľa zdaru.

Ďakujeme za rozhovor.