Začnime aktuálnou témou, ktorá sa dotýka všetkých bez výnimky – koronavírusom a ochorením COVID-19. Ako ovplyvnila pandémia činnosť VSD? Zaznamenali ste v tejto súvislosti aj nejaké neštandardné situácie z hľadiska správania zákazníkov – odberateľov či technické anomálie v rámci distribučnej sústavy?

Východoslovenská distribučná (VSD) je prevádzkovateľom kritickej infraštruktúry. Momentálna situácia v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 je vážna, nehodnotíme ju však ako (zatiaľ) kritickú. Musíme byť obozretní a konať predvídavo.

Spoločnosti, ako je aj VSD, musia byť organizačne aj technologicky pripravené na neštandardné situácie. Máme spracované krízové plány, ktorých funkčnosť pravidelne preverujeme. Kritické časti organizácie, ako je riadenie sústavy, musia byť plnohodnotne zabezpečené, napr. aj v prípade výpadku väčšieho počtu zamestnancov. Po vyhlásení mimoriadnej situácie, ktorá viedla k celkom inému životnému štýlu ľudí, zatváraniu prevádzok a firiem a tým aj k iným formám výkonu práce, bolo nutné promptne zareagovať.

V prvom rade sme v priebehu niekoľkých dní preorganizovali celý systém práce v našej firme. Režim bežnej prevádzky riadime elektronicky, máme on-line monitoring pracovných príkazov a servisných vozidiel, eliminujeme spoločenský kontakt a pod. Celkový systém organizácie práce je zabezpečený tak, že komunikáciu so zákazníkom, servisné činnosti na odberných miestach, ako aj údržbu a prevádzkové opatrenia v prípade opráv a investícií riadime, monitorujeme a vyhodnocujeme elektronicky. Aj náš „interný svet“ sme transformovali do digitálnej podoby. Virtuálne pracovné stretnutia sú bežnou záležitosťou.

Veľkou výzvou bolo prijatie takých opatrení, aby sme pre našich zákazníkov zabezpečili plynulú distribúciu elektriny, keďže domácnosti sa zmenili na pracoviská a školy – jednoducho na priestor, kde sú ľudia 24 hodín denne. To znamenalo mimoriadny zásah do plánu opráv, údržby a investícií a tiež okamžitej ponuky alternatívnych a aj atraktívnych možností komunikácie a služieb zákazníkom. Napríklad spustili sme e-Shop, on-line samoodpočet elektromera cez mobilnú aplikáciu a pod. Terajšia mimoriadna situácia nám vytvorila priestor, aby sme naplno mohli využívať aj preverovať ponuku eSlužby.

Pre verejnosť sme na našom webe sprístupnili virtuálne prehliadky niektorých našich elektrických staníc a špičkového laboratória (pozn. red. https://www.vsds.sk/edso/domov/napoveda/virtualna-navsteva). Súčasné zmrazenie ekonomiky má veľmi negatívny vplyv aj na nás. Preto je veľmi rozhodujúci ďalší vývoj spoločenskej a epidemiologickej situácie, no predovšetkým ekonomiky. Je to vážna téma, keďže naše prevádzkové výdavky a investície sú udržateľné len za predpokladu návratu do štandardnej situácie.

Zabezpečenie vysokej dostupnosti a kvality elektrickej energie je jednou z priorít aj pre distribučné spoločnosti. Vyžaduje to neustálu obnovu a zvyšovanie technickej úrovne jednotlivých prvkov distribučnej sústavy. Viac ako dve tretiny minuloročných investícií ste smerovali práve do tejto oblasti. Mohli by ste teda spomenúť tie najvýznamnejšie projekty?

Primárnou úlohou VSD je zabezpečiť elektrinu do domácností, firiem, škôl a všade tam, kde je to potrebné na našom distribučnom území, čo je východ Slovenska a časť Banskobystrického kraja s rozlohou 16-tisíc km2, 23-tisíc km elektrických vedení a 640-tisíc odberných miest. Naša investičná stratégia pri obnove a rozvoji distribučnej sústavy a tiež systematickej údržbe je postavená na zvyšovaní kvality distribúcie, bezpečnosti, spoľahlivosti a dostupnosti infraštruktúry. V roku 2019 VSD investovala do modernizácie sústavy 45 mil. eur, pričom približne dve tretiny investovaných prostriedkov súvisia primárne s obnovou zariadení distribučnej sústavy.

Zároveň časť investícií bola zameraná na poskytovanie nových produktov pre zákazníkov. Značná časť investícií smeruje do nových technológií, automatizácie, elektronizácie a digitalizácie. V tejto súvislosti chcem vyzdvihnúť predovšetkým dva kľúčové ukazovatele: bezpečnosť našich zariadení a zlepšovanie kvality distribúcie. O týchto dvoch ukazovateľoch vypovedá poruchovosť zariadení distribučnej sústavy nielen z hľadiska počtu poruchových udalostí, ale aj rozsahu, štruktúry a trvania samotných výpadkov. V tomto robíme kontinuálny progres a veľmi ma to teší.

Tento rok plánovala VSD ešte navýšiť objem investícií nielen na obnovu a rozvoj zariadení distribučnej sústavy, ale aj na zavádzanie inovatívnych technológií, pripájanie nových zákazníkov či zvyšovanie spoľahlivosti distribúcie. Budete tieto plány vzhľadom na vývoj pandémie nejako revidovať? Ktoré projekty by ste aj napriek tejto nepriaznivej situácii chceli zrealizovať?

Elektrina sa aj v tomto období ukazuje ako nezastupiteľná forma energie – preto sa v rámci zvyšovania úrovne distribúcie elektriny snažíme čo najrýchlejšie reagovať na situácie, ktoré nastanú v distribučnej sústave tak, aby domácnosti, ktoré sa stali dočasne miestom pracoviska mnohých obyvateľov, žiakov či študentov východného Slovenska, ale aj podnikatelia neboli vo svojich aktivitách obmedzovaní.

Opatrenia máme adresne „šité“ podľa charakteru danej napäťovej úrovne. Úroveň vvn je akousi chrbticou celej distribučnej sústavy a nároky, ktoré sú na ňu historicky kladené, výrazne ovplyvnili aj jej technické riešenie. Predstavuje akúsi mrežu nad nižšími napäťovými hladinami a tým dosahuje prirodzene výborné ukazovatele spoľahlivosti. Najcitlivejšia je z tohto hľadiska práve úroveň vn (22 kV), pri ktorej sa snažíme realizovať v čo najkratšom čase potrebné spínacie úkony vedúce k izolácii poruchového úseku vedenia a tým k obnoveniu distribúcie na zostávajúcej časti vedenia. V minulosti používané manuálne spôsoby vyžadujúce fyzickú prítomnosť pracovníka v čoraz väčšej miere nahrádza automatizovaný postup, resp. diaľkové ovládanie z centrálneho dispečingu pomocou technológie GPRS.

Aby VSD plnila požiadavky na plynulosť distribúcie elektriny, od roku 2008 osadila takmer 500 pozícií v najexponovanejších bodoch svojej sústavy práve inteligentnými, diaľkovo ovládateľnými prvkami. Našou ambíciou je dosiahnuť viac ako 800 takýchto bodov v nadzemnej sústave (extravilán) a niekoľko stovák bodov v káblovej sústave (zväčša intravilán miest) a mať tak schopnosť vymedziť každých 10 kilometrov našej sústavy vn (dĺžka vrátane prípojok k transformačným staniciam). K spoľahlivosti distribúcie nn (0,4 kV) prispievajú inteligentné meracie systémy a predovšetkým ich väzba na aplikácie dispečerského riadenia. Reagujú pri prípadnej strate napätia a umožňujú presnejšie definovať potenciálne miesto prerušenia. Často aj skôr, ako sa o tom dozvie samotný zákazník.

Samozrejme súčasný mimoriadny stav má vplyv aj na naše plány. Ako som uviedol v predchádzajúcej odpovedi, sme neoddeliteľnou súčasťou ekonomiky. Našu ekonomickú budúcnosť a naše plány treba vnímať v tomto kontexte.

Prirodzeným záujmom každého energetického distribútora je mať čo najviac používateľov pripojených do sústavy. Aké pravidlá by mal mať udržateľný rozvoj decentralizovanej výroby elektrickej energie? Je pripájanie nových zdrojov (vrátane OZE a menších výrobcov – domácností) žiaduce alebo tam vidíte stále výzvy, nedoriešené či slabé miesta?

Nové technológie a možnosti lokálnej výroby elektriny budú mať zásadný vplyv na zmenu biznis modelu, tak ako ho poznáme dnes. Decentralizácia výroby elektriny, e-mobilita, inteligentné technológie, možnosti „uskladňovania“ elektriny a tiež značne iný profil ekonomického správania sa zákazníkov. To všetko spôsobí nárast komplexnosti biznisu. Dôležitosť bude spočívať v schopnosti prevádzkovateľov infraštruktúry dynamicky riadiť distribučnú sústavu v reálnom čase. Rýchle zmeny napätia, zmena štruktúry spotreby, nárast tokov jalového výkonu na všetkých napäťových úrovniach, zmena profilu spotreby, prechod od statického modelu prideľovania kapacity na dynamickú, nové produkty a služby pre zákazníka. Technologické zmeny sú do značnej miery spúšťačom, ale aj príležitosťou pre celý trh. Očakávam, že nastane väčšia koncentrácia rozhodovania (tomu napomôže hlavne digitalizácia a AI), na druhej strane aj veľká decentralizácia pri implementácii rozhodnutí. Je to úžasná príležitosť pre rozumné a atraktívne riešenia.

Čo sa týka obnoviteľných zdrojov, VSD ich považuje za súčasť elektrizačnej sústavy SR (ES SR), pravidlá ich rozvoja by mali byť založené na vzájomnom rešpektovaní potrieb a možností všetkých zúčastnených. Decentralizované zdroje už podľa ich označenia by mali byť bližšie k spotrebiteľovi, často laikovi, čo sa týka problematiky elektriny – preto sa v pozícii distribútora a prevádzkovateľa sústavy snažíme vychádzať v ústrety žiadateľom o pripojenie zdrojov a zjednodušiť a urýchliť ich pripájanie. Aj na základe diskusií s našimi partnermi sme zjednodušili mnohé procesné kroky – žiadosti o rôzne typy zdrojov sme zjednotili do jednotnej formy, pre oznamovateľov pripojenia špecifických malých a lokálnych zdrojov sme príslušnou legislatívou požadovanú formu zredukovali do rozsahu dvoch strán, zároveň sme zverejnili aj vzorové jednopólové schémy malých zdrojov elektriny, v neposlednom rade však aktívne zverejňujeme zoznam tzv. hybridných fotovoltických systémov pre domácnosti, ktoré sme v našom laboratóriu na Technickej univerzite v Košiciach úspešne testovali s ohľadom na plnenie technických podmienok (pozn. aktuálne 15 systémov od rôznych výrobcov).

To všetko realizujeme s cieľom, aby sme žiadateľovi uľahčili jeho rozhodovanie ohľadom investície, komunikáciu s VSD a všetky administratívne kroky spojené s úspešným pripojením zdroja na výrobu elektriny.

Ako jeden z mála prevádzkovateľov distribučnej sústavy v rámci Európy máme zverejnené informatívne georeferencované územia, kde je teoreticky dostupná kapacita na pripojenie zdrojov vzhľadom na ich spätný vplyv na distribučnú sústavu. Informáciu sme publikovali vo februári 2020 v súvislosti s aukciou MH SR, ktorá sa v tom čase pripravovala, a mala by výrazne pomôcť potenciálnym investorom zdrojov s vyšším výkonom – podnikateľom.

Elektrina na trhoch medziročne zdražela takmer o 30 %. V čom vidíte hlavné dôvody tohto skoku? Ako vidíte vývoj ceny elektrickej energie na Slovensku aj v strednodobom horizonte?

Nepovažujem sa za odborníka na všetko. VSD neobchoduje na trhu s elektrinou. Vo všeobecnosti je to veľmi komplexná téma. Platí však, že optimálnu cenu elektriny generuje fungujúci trh, teda primeraná ponuka a dopyt. Je preto veľmi dôležité, aby akékoľvek trhové regulácie, subvencie a tiež intervencie pomáhali trh rozvíjať a nie konzervovať.

Zástavám názor, že na fungujúcom trhu s elektrinou zákazník má mať možnosť rozhodovať sa na základe svojich potrieb, požiadaviek a preferencií. Rozvíjať férovosť a adresnosť okrem iného znamená aj prijímať následky – pozitívne aj negatívne – svojho životného štýlu a motivovať samých seba správať sa zodpovedne k sebe a okoliu. Inteligentné elektromery sú dobrou príležitosťou pre nové produkty a služby. A to je tiež jedna z možností, ako sa posunúť ďalej. Takisto si musíme byť vedomí toho, že existujú externé faktory, ktoré na Slovensku neovplyvníme, napr. ceny komodít na svetových trhoch či emisné povolenky. Veľmi dôležitým faktorom bude aj budúca forma štátnej podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov. Je veľmi žiaduce, aby aj rôzne dotačné schémy boli výsledkom transparentnej súťaže.

Jednou z tém, ktorú si možno veľa zákazníkov – odberateľov len okrajovo uvedomuje, je generovanie a tok jalovej energie do sústavy. Ešte stále sa stáva, že zákazníkom sa viac oplatí zaplatiť poplatok, ako realizovať technické opatrenia na kompenzáciu jalového výkonu. Distribučná spoločnosť však musí tento efekt korigovať, aby zabránila veľkým výkyvom napätia v distribučnej sústave, čo pre ňu predstavuje náklady. Ako by malo podľa vás vyzerať efektívne riešenie tejto problematiky?

Zmena charakteru distribučnej sústavy, ktorú vyvolávajú legislatívne (vyššia spoľahlivosť, bezpečnosť) a regulačné očakávania (optimalizácia prevádzkových nákladov, strát, napr. ekodizajn transformátorov) prirodzene menia charakter distribučnej sústavy, resp. jej fyzikálne parametre. Oveľa väčšou mierou však k tomuto trendu prispievajú samotní zákazníci, keď historickú induktívnu záťaž spojenú s odberom jalovej energie nahrádzajú procesormi riadené spotrebiče s množstvom kondenzátorov, čo spôsobuje generovanie jalovej energie a jej dodávku do sústavy. Tento trend je taký rýchly, že vyžaduje vzájomnú spoluprácu všetkých účastníkov trhu s elektrinou – používateľov sústav, prevádzkovateľov prenosovej aj distribučnej sústavy, ale aj MH SR a ÚRSO –, aby rámec pravidiel reflektoval zásadnú zmenu charakteru výkonových tokov v ES SR. V prvom rade je však potrebné, aby používatelia sústavy reflektovali meniaci sa charakter ich spotreby a optimalizovali aj prípadné historicky prevádzkované kompenzačné kondenzátory.

Aktualizovaný dokument Cenník distribúcie používateľovi sústavy pomôže zorientovať sa v tejto komplexnej téme. VSD však aktívne komunikuje tieto témy aj so svojimi zákazníkmi. Ak sa vyčerpajú všetky možnosti na strane používateľov sústavy, bude technicky nevyhnutné vyvážiť zmenu charakteru spotreby na strane používateľov vhodnými kompenzačnými zariadeniami induktívneho charakteru na strane prevádzkovateľov sústav. V tejto oblasti intenzívne spolupracujeme s prevádzkovateľom prenosovej sústavy. Rozhodnutia tohto charakteru si vyžiadajú aj zmeny v regulačných a obchodných vzťahoch prevádzkovateľ – používateľ.

Nedá mi obísť tému elektromobility. Napriek tomu, že niektoré podporné schémy na úrovni štátu boli pozastavené, pre VSD je to stále jedna z top tém. Do akej miery ovplyvní elektromobilita činnosť distribútorov elektrickej energie? Aké úlohy čakajú distribučné spoločnosti pri masívnejšom náraste používateľov automobilov na elektrický pohon?

Podľa doterajších prognóz, ktoré hovoria o približne 10-percentnej penetrácii elektromobility na Slovensku v roku 2030, predpokladáme, že v tomto období dôjde maximálne k troj- až päťpercentnému nárastu kapacitných nárokov na sústavu. V tomto scenári preto výrazné úpravy v našej distribučnej sústave nebudú nutné. Lokálne posilnenie kapacity v určitých energetických bodoch však možno potrebné bude a VSD sa bude takýmto potrebám venovať individuálne a v predstihu tak, aby pripravila podmienky na čo najrýchlejšie etablovanie elektromobility už vopred. Budovaním modernej siete s inteligentnými prvkami a ich aktívnym používaním používateľmi sústavy sa takéto výkonové zvýšenia čiastočne dajú zvládnuť aj prostredníctvom flexibilne riadenej dynamickej kapacity v sústave.

Možné scenáre vývoja a vplyvu dynamicky sa meniacej záťaže sme schopní namodelovať v našich technických laboratóriách Hybrid_Lab a Smart_Industry_Lab v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach. Doterajšie analýzy meraní nabíjania elektromobilov ukázali, že predovšetkým pri e-autách nižšej strednej triedy je odber značne nesymetrický. Zjednodušene povedané, ak by nabíjanie elektromobilov bolo výhradne symetrické, bolo by možné do sústavy pripojiť päťkrát viac nabíjacích staníc s rovnakým výkonom. Samozrejme radi sa podelíme o naše skúsenosti aj v tejto oblasti.

Distribučná sústava už nie je len cestou na distribúciu elektrickej energie, ale aj obrovským dátovým zdrojom. VSD ako jedna z prvých distribučných spoločností realizuje systematický program inštalácie inteligentných elektromerov u svojich zákazníkov. Aké sú teda doterajšie skúsenosti a prínosy z ich nasadenia z pohľadu odberateľov a distribučnej spoločnosti? Aké plány v tejto oblasti má VSD v strednodobom horizonte?

Je to atraktívna téma, ktorá môže značne zvýšiť kvalitu a rýchlosť rozhodovania. Analýzy veľkých objemov dát a rozsiahlych dátových štruktúr využívame napríklad pri identifikácii neoprávnených odberov elektriny, lokalizovaní prípadnej poruchy na odbernom mieste zákazníka ešte predtým, než nám zavolá, že niečo nefunguje. Zaujímavý potenciál vidíme aj v cielenej údržbe zariadení distribučnej sústavy a manažmente lesných porastov v ochranných koridoroch vzdušných vedení vysokého a veľmi vysokého napätia. Intenzívne využívame aj možnosti, ktoré ponúkajú drony, dáta z LiDar-ových snímok a pod.

Veľkým prínosom je aj využívanie analýzy údajov získaných z inteligentných elektromerov. Identifikovať poruchu skôr, ako sa prejaví u zákazníka, znalosť, či je potrebný výjazd technikov na miesto s poruchou alebo si to odberateľ dokáže vyriešiť sám, či zisťovanie anomálií v sieti (prepätie, podpätie). Vyžadujú si spracovanie a analýza takého množstva údajov pokročilé výpočtové technológie (big dat, cloud) a na to školených špecialistov?

Naše štatistiky ukazujú, že takmer 40 % poruchových stavov nesúvisí priamo s poruchou na zariadení v distribučnej sústave. Na základe on-line dát získaných z inteligentných elektromerov možno identifikovať miesto poruchy. A to aj v prípadoch, ak nie je inteligentný elektromer priamo na odbernom mieste, ale je dostatočný počet takýchto elektromerov v okolí. Takýmto prístupom vieme ponúknuť nadštandardné služby našim zákazníkom aj vtedy, keď je porucha na zariadení zákazníka. Takýto prístup však predpokladá kvalitnú dátovú infraštruktúru, dátovú analytiku a rýchle rozhodovanie. Myslím, že sme na veľmi dobrej ceste, čo ma teší.

Ktoré technologické inovácie budú podľa vás dominovať v energetickom sektore v najbližších rokoch? Čo by mali priniesť pre zúčastnené strany energetického trhu?

Počet zariadení na zber dát – pre nás, ale aj o nás – v našom živote sa dramaticky zvyšuje. A vyzerá to tak, že sa to v najbližšom čase nezmení. Technológie IoT nateraz nevykazujú pre naše potreby dostatočnú spoľahlivosť a ekonomickú rentabilitu. To sa však môže zmeniť. Možno dominovať je ešte prisilné slovo, ale očakávame, že na svetlo „energetického sveta“ výrazne viac preniknú komplexné a flexibilné technológie, ktoré budú využívať technológiu akumulácie a zmeny charakteru elektriny.

Technológia AC/DC striedačov aj v súvislosti s očakávaniami, ktoré na ne kladie európska legislatíva, dosiahla vysokú mieru adaptability na nové úlohy. Sú schopné prevádzky prakticky vo všetkých 360° svojich pracovných diagramov a doplnením o úložisko energie môžu výrazne prispieť k zvýšeniu spoľahlivosti a bezpečnosti distribúcie elektriny. Jeden z takýchto projektov pripravuje aj VSD a v najbližšom čase predstavíme rámec tohto zámeru aj verejnosti.

Odbočme na záver trochu od technických tém. Spoločnosť VSD sprístupnila už druhú trafostanicu pre mladých umelcov, ktorí svojimi maľbami skrášlili ich vizuál. Čo viedlo VSD k tomu, že sa podujala na tento krok?

VSD chce byť súčasťou regiónu, v ktorom podniká. Podporujeme najmä vzdelávanie, snažíme sa aktívne prispievať k rozvoju regiónu, zvyšovať ekonomický a spoločenský záujem o tento región. Keďže sa pýtate práve na trafostanice, tie sú často veľkou neznámou pre laickú verejnosť. A tak ich meníme na veľký odkazový kreslený elektroenergetický slovník, cez ktorý vysvetľujeme pojmy z elektroenergetiky, prípadne ešte aj fyziky smile.