Úzka spolupráca s vysokými školami

Pre B and R predstavuje vzdelávanie v odbore automatizačnej techniky a podpora výučby s inovačným potenciálom jednu zo základných priorít.

Pravidelné prednášky o moderných prístupoch v oblasti automatizácie, o tvorbe riadiaceho softvéru a priemyselných komunikáciách na pôde slovenských univerzít majú za cieľ vytvoriť užšie prepojenie medzi školou a praxou. V poslednom období B&R prezentovalo pre školy aj najnovšie poznatky z reálnej aplikácie princípov Priemyslu 4.0 vo svojej výrobe aj v iných podnikoch.

Spolupráca s významnými slovenskými univerzitami pomáha firmám získavať odborne pripravených ľudí. Súčasťou výučby automatizácie na školách je modelovanie strojov a procesov. Matematické modely vyvinuté v softvérových simulačných nástrojoch typu Matlab Simulink® alebo MapleSim™ sú prostredníctvom automatického generovania kódu pre riadiace systémy B&R prevádzané do podoby schopnej reakcie v reálnom čase, v ktorej následne emulujú správanie systému. Simulačný prístup HIL (Hardware-in-the-loop) sa veľa rokov používa napríklad aj v automobilovom priemysle.

Výsledkom je bezpečné vývojové prostredie umožňujúce bez rizika analyzovať dynamické vlastnosti alebo overovať nové funkcie zariadenia v hraničných podmienkach. Vo vývojovom prostredí Automation Studio od B&R vznikajú zaujímavé študentské projekty. Pozrite si ukážky prác študentov na www.automatizuj.sk v časti Vzdelávanie alebo projektov na YouTube B&R

www.br-automation.com