V období čoraz častejších príchodov energetických kríz s rôznou dĺžkou trvania sa zvyšuje odchýlka cien na trhu s fosílnymi palivami. Napriek kolísavej hodnote obstarávacej ceny fosílnych palív je cena takto vyrobenej elektrickej energie nižšia ako z obnoviteľného zdroja energie. Zároveň účinnosť technológie využitia fosílneho paliva je výrazne vyššia. Aby štát prispel k postupnému znižovaniu závislosti od vyčerpateľných zdrojov, nastavili sa operátory podpory na dotovanie výkupných cien elektriny vyrobenej z obnoviteľného zdroja energie. Článok sa zameriava na systém podpory štátu prostredníctvom legislatívnych zmien a systém podpory prostredníctvom regulačného orgánu, ktorý každoročne ovplyvňuje konečné spotrebiteľské ceny elektriny pri zohľadnení nákladov výrobcov.

V súčasnosti sa ceny fosílnych palív na svetových trhoch pohybujú v malých odchýlkach a nepredpokladá sa ich rýchly nárast. Nižšia obstarávacia cena zdroja paliva má vplyv na konečnú výrobnú cenu elektrickej energie z tohto zdroja. Súčasný trend prináša väčšie zisky energetických spoločností vyrábajúcich elektrickú energiu z fosílnych palív. Zisky energetických spoločností predstavujú hlavnú prekážku pri prechode na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov. Slovenská republika ako člen Európskej únie má povinnosti plniť energetickú politiku únie. Podpora vychádza z integrovaných národných energetických a klimatických plánov, ktoré sa schvaľujú na obdobie desiatich rokov. Každý novoschválený plán znižuje závislosť od fosílnych palív a zvyšuje podporu obnoviteľných zdrojov.

Historický vývoj určovania cien na Slovensku

Podpora výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov sa zo strany štátu prejavila v roku 2004, keď sa v oblasti energetiky prijali dva zákony, ktoré vo zvýšenej miere podporovali výrobu elektriny z týchto zdrojov. Konkrétne je to zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a zákon č. 658/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach. Pokračovanie podpory využívania obnoviteľných zdrojov v energetike sa dostalo aj do programového vyhlásenia vlády na obdobie rokov 2006 – 2010, kde sa plánovalo vytvoriť motivačné podmienky na väčšie využitie obnoviteľných zdrojov pri výrobe elektriny a tepla.

Využívanie obnoviteľných zdrojov ako zdrojov energie vo výrobe elektriny a tepla malo na Slovensku veľmi pomalý nástup. V najväčšej miere to bolo ovplyvnené neochotou spoločností investovať veľké finančné prostriedky na výstavbu zariadení a do technológií umožňujúcich premieňať obnoviteľné zdroje na elektrickú energiu a teplo. Systém podpory výroby elektriny z týchto typov energetických zdrojov bol prvýkrát do praxe zavedený regulačným orgánom, a to prostredníctvom stanovenia pevnej výkupnej ceny elektriny, ktorá bola uvedená výnosom č. 2/2006 z 21. júna 2006. Výnos vydal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a bol v ňom stanovený rozsah cenovej regulácie v elektroenergetike, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady k návrhu ceny na rok 2007. Týmto výnosom bola cena elektriny vyrobená z obnoviteľného zdroja, ale aj vysokoúčinnou kombinovanou výrobou energie a tepla určená ako pevná cena s predpokladanou dobou návratnosti investície 12 rokov.

Významný progres v poskytovaní podpory v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energií nastal schválením zákona č. 309/2009 Z. z. v roku 2009. Zákon určil spôsob a podmienky podpory výroby elektrickej energie. Zákon garantuje výkupné ceny na 15 rokov a stanovil distribučným spoločnostiam povinný odber elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov a vysokoúčinnou kombinovanou výrobou. Navyše určil povinnosť prednostného pripojenia takýchto zariadení do distribučnej sústavy. Distribučná spoločnosť je povinná takto vyrobenú elektrickú energiu vykupovať za výkupné ceny stanovené regulačným úradom a musí uzavrieť s výrobcom elektriny zmluvu o dodávke elektriny na krytie strát a zmluvu o doplatku.

V období po roku 2009 nastal pokles obstarávacích nákladov niektorých technických komponentov. Obstarávacia cena fotovoltických panelov výrazne znížila obstarávacie náklady fotovoltických elektrární. Tento trend nezachytili výkupné ceny elektriny, ktoré v roku 2010 klesli len minimálne. Na základe pozorovaných trendov sa výstavba fotovoltických elektrární pre investorov stala veľmi atraktívna, čo spôsobilo ich veľký rozmach. Výhody investície do výstavby tohto typu elektrárne sa prejavili v nasledujúcom období vo výraznom náraste celkového inštalovaného výkonu (obr. 1).

Výkupne ceny boli prehodnotené na základe zníženia priemerných cien technológií a investičných nákladov na výstavbu zariadení a na základe garancie výkupných cien na 15 rokov, ktoré vyplývalo zo zákona č. 309/2009 Z. z. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví postupne znižoval výkupné ceny oproti predchádzajúcemu obdobiu.

V roku 2011 došlo k ukončeniu podpory výstavby fotovoltických elektrární s inštalovaným výkonom nad 100 kW. Zákonom č. 558/2010 Z. z. sa stanovila podpora pre výrobcu elektriny na zariadení využívajúcom ako zdroj slnečnú energiu s výkonom do 100 kW, ktoré je umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti jednej budovy; táto zmena nadobudla účinnosť 1. apríla 2011.

V rokoch 2012 – 2018 dochádzalo k postupnému znižovaniu výkupnej ceny elektriny a obmedzeniu podpory na základe typu využívaného obnoviteľného zdroja a inštalovaného výkonu. Napríklad fotovoltické elektrárne s inštalovaným výkonom do 100 kW vybudované na strechách budov alebo na obvodových plášťoch budov priniesli výrazný pokles inštalovaného výkonu v roku 2012 oproti predchádzajúcim rokom. V roku 2013 bol schválený zákon č. 30/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. Tento zákon stanovuje, že podpora výroby elektriny vo fotovoltickej elektrárni formou doplatku sa vzťahuje len na zariadenia výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 30 kW; toto ustanovenie nadobudlo účinnosť 1. júla 2013. V rokoch 2012 a 2013 bol zaznamenaný podstatný nárast inštalovaného výkonu vo výrobe energie v bioplynových staniciach. Od roku 2014 bol pozorovaný malý nárast inštalovaného výkonu v jednotlivých technológiách vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov.

Cenu elektriny vyrobenú z obnoviteľných zdrojov určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví všeobecne záväzným právnym predpisom – výnosom. Pri určovaní ceny zohľadňuje druh obnoviteľného zdroja energie, použitú technológiu, termín uvedenia zariadenia na výrobu elektriny do prevádzky a veľkosť inštalovaného výkonu zariadenia. V cene elektriny zohľadňuje aj rekonštrukciu a modernizáciu zariadenia. Cena elektriny sa môže zvýšiť koeficientom, ktorý zohľadňuje použitú technológiu a jadrovú infláciu. Ak bola výrobcovi elektriny poskytnutá podpora na obstaranie zariadenia z podporných programov financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo z fondov EÚ, cena elektriny sa znižuje. Cena elektriny určená regulátorom na nasledujúce obdobie, ktoré nepresiahne tri roky, nesmie byť nižšia ako 90 % výšky ceny platnej v danom roku.

Investičné náklady potrebné na vybudovanie fotovoltickej elektrárne prepočítané na jednotku inštalovaného výkonu sa v sledovanom období pozvoľne znižovali. Podpora a doplatky poskytované na základe platnej legislatívy pre výkupné ceny tiež reagujú na tento vývoj a postupne sa znižujú (obr. 2).

Záver

Výrobca elektriny z obnoviteľného zdroja energie a vysokoúčinnou kombinovanou výrobou má nárok na prednostné pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy, prednostný prístup do distribučnej sústavy a na prednostný prenos, distribúciu a dodávku elektriny bez ohľadu na výkon zariadenia. Výrobca elektriny má právo na odber elektriny za cenu elektriny na straty a na doplatok, ktorý predstavuje rozdiel medzi cenou elektriny a cenou elektriny na straty. Zákon č. 309/2009 Z. z. stanovuje hranicu podpory, ktorou je maximálny celkový inštalovaný výkon. Medzi rôznymi druhmi podpory je aj podpora doplatkom, ktorá sa vzťahuje na všetku elektrinu vyrobenú v zariadeniach z obnoviteľných zdrojov a elektrinu vyrobenú len vysokoúčinnou kombinovanou výrobou. Pri zariadeniach s vyšším celkovým inštalovaným výkonom sa podporuje len elektrina zodpovedajúca určitému pomernému množstvu celkovej vyrobenej elektriny. Pri zariadeniach s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW sa podpora na odber elektriny za cenu elektriny na straty a prevzatie zodpovednosti za odchýlku uplatňuje počas celého životného cyklu zariadenia.

   
prof. Ing. František Janíček, PhD.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
frantisek.janicek@stuba.sk

Ing. Jozef Holjenčík, PhD.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
holjencik@gmail.com

Ing. Radovan Kostelník
ÚEOS – Komercia, a. s.
kostelnik@ueos.sk