Otázky v ATP Journal 06/2017

 

Sponzori kola súťaže:

  

Odpovede posielajte najneskôr do 12. 7. 2017

Súťažné otázky
1. Čo by malo byť prvým krokom pri vypracúvaní projektu ochrany pred účinkami blesku pre LED osvetlenie?
Vypracovanie analýzy rizika.
2. Akú platformu riadenia si vybrala vodárenská spoločnosť SWDE na modernizáciou svojej distribučnej siete?
PAC systém Modicon M580 od Schneider Electric.
3. Pomocou akých dvoch parametrov možno opísať tieniaci účinok káblových nosných systémov?
Väzobného odporu a útlmu tienenia.
4. Akej téme sa venuje druhá prípadová štúdia z dielne ATP Journal určená nielen pre malé a stredné podniky?
Robotike.