Otázky v ATP Journal 1/2015

 

Sponzori kola súťaže:

Odpovede posielajte najneskôr do 16. 2. 2015

Súťažné otázky
1. Aký stroj spoločnosti Hass si zakúpila nemecká spoločnosť CSP?
Obrábacie CNC centrum VF-3.
2. Aké možnosti komunikácie ponúka Modicon M241 okrem USB a slotu pr SD kartu?
CanOpen Master.
3. Čo bolo úlohou algoritmov riadenia spaľovacieho procesu biomasy v rámci projektu „Výskum a vývoj inteligentných systémov výroby a dodávky tepla na báze biomasy“?
Zabezpečenie optimálneho množstva dodávaného paliva a kyslíka pre dosiahnutie minimálnej hodnoty emisií CO v spalinách.
4. Na akom princípe pracujú mechanické odvádzače kondenzátu?
Na princípe snímania rozdielu hustoty medzi parou a kondenzátom.