Analýza trhu - Priemysel 4.0
Praktický sprievodca priemyselnou robotikou

Úloha MES sa bude vo vzťahu k IIoT meniť

Nastupujúci priemyselný internet vecí (IIoT) prináša zásadnú zmenu v tom, ako a kde budú informačné technológie používané v rámci priemyselných prevádzok a rozhodovacích procesov. Keďže čoraz viac „vecí“ má schopnosť zbierať údaje a sú vybavené ďalšími inteligentnými funkciami, budú potrebné aj nové systémové a údajové architektúry. Tie by podľa spoločnosti LNS Research mali „stenčiť existujúce hierarchie, poskytovať údaje z akéhokoľvek miesta a zariadenia na akékoľvek miesto a zariadenie a umožniť aj vznik novej generácie podnikových aplikácií“. Pred výrobcami sa však teraz vynára otázka, do akých technologických oblastí by dnes mali investovať a ako sa môžu pripraviť na budúcnosť. Bude pokračovať vývoj výrobných rozhodovacích systémov (MES) smerom k systémom riadenia výrobných činností (MOM)? Ako bude možné prepojiť technológie MOM s technológiami rozsiahlych údajov (big data)? 

V súčasnosti prebieha boj medzi tradičnými prevádzkových technológiami, napr. ERP a MES/MOM, a novou skupinou riešení na analýzu údajov, ktorá využíva informačné technológie s cieľom priniesť doteraz nevídanú podporu pre rozhodovacie procesy. Základná otázka znie: vyvinú sa platformy MOM do riešení na analýzu údajov alebo prevezmú riešenia na analýzu údajov kontrolu nad procesmi? V súčasnosti sa výrobcovia zaujímajú o obidva prístupy a trh odpovedá. Výrobcovia IT na jednej strane prinášajú IoT/IIoT platformy na čoraz podrobnejší prieskum údajov. Na druhej strane dodávatelia prevádzkových technológií sa snažia udržať vlastníctvo údajov a radšej pridávajú takú funkcionalitu, ktorá ich posúva do pozície platformy IIoT.

Ďalšou dôležitou otázkou je, či sa do riešení MOM pripoja aj aplikácie na spracovanie rozsiahlych údajov a pokročilé analytiky. Alebo bude potrebné totálne vylepšenie architektúry systémov MOM? Odpoveď je áno a áno. Z dlhodobého hľadiska bude nevyhnutné inovovať architektúru systémov MOM. Z krátkodobého pohľadu treba začať prevádzkovými platformami, ako sú MES/MOM. Prečo? No po prvé, sú to v súčasnosti najvyspelejšie systémy a sú doslova srdcom výrobných prevádzok. Pridať k nim analytiky je podstatne jednoduchšie, ako sa pokúšať rozšíriť nastupujúce riešenia na analýzu údajov tak, aby dokázali riadiť systémy na prevádzkovej úrovni. Avšak evolúcia v tomto smere stojí pred zásadnou výzvou. IIoT prepája čoraz viac podnikových aktív, čím rastie aj objem údajov, ktoré treba analyzovať a reagovať na ne. Čoraz väčšiu úlohu bude v tomto smere zohrávať rýchlosť spracovania a prenosu údajov. Nebude totiž veľmi praktické posielať údaje do cloudu, ak budeme požadovať riadenie a upozornenia v reálnom čase a ak budeme chcieť sledovať aktuálny stav kľúčových ukazovateľov výkonu. To sa musí diať na samom konci, tam, kde údaje vznikajú. MES podobne ako iné systémy budú vyžadovať takú architektúru, ktorá bude schopná prepojiť údaje z rôznych snímačov, databáz, zabezpečiť výmenu údajov cez PMML, komentovať hrozby a riešiť ich tak, ako budú prichádzať. Alebo sa MES/MOM stanú na cloude postaveným riešením typu softvér ako služba (SaaS)? Alebo to bude kombinácia MOM/architektúra pre rozsiahle a rýchle údaje? Alebo niečo iné?