Široké využitie termovíznych kamier je hlavne v oblasti bezpečnosti, energetiky, stavebníctva (napr. detekcia tepelných strát budov) a všade tam, kde treba merať ­povrchovú teplotu telesa. Väčšina aplikácií s termovíznymi kamerami je založená na detekcii vopred nastavenej teploty a na vyhlásení poplachu po jej prekročení. Avšak pre niektoré aplikácie nie je potrebné zisťovanie prekročenia nastavenej teploty, dôležitejšie je dynamické vyhodnocovanie zmeny teploty. Typickým príkladom sú skládky materiálov s nebezpečenstvom horľavých prachov, kde je dôležité dynamické sledovanie zmeny teploty, lebo pri prekročení kritickej teploty je často neskoro a ložisko požiaru je už rozšírené hlboko v skládke.

Naša spoločnosť v spolupráci so softvérovou firmou prednedávnom inštalovala práve takýto systém, ktorý bol prispôsobený bezpečnostným a technologickým požiadavkám investora. Pre investora bolo dôležité dlhodobé zisťovanie malého nárastu tepoty pod kritickou hodnotou vznietenia materiálu, nakoľko pri dosiahnutí kritickej teploty dochádza už k vysokým materiálnym škodám. V minulosti tento problém riešil investor pravidelným meraním povrchovej teploty, ktoré vykonávali pracovníci priamo na skládke. Následne sa namerané hodnoty zapísali a vyhodnocovali.

Nasadením termografického systému si používateľ dokáže v jednom zábere z ­kamery s rozlíšením 320 x 240 bodov namerať teplotu na 76 800 bodoch povrchu skládky a prostredníctvom vyhodnocovacieho softvéru identifikovať možné riziko v každom nameranom bode. Tu treba poznamenať, že pri skládkach sa nevyžaduje analýza rýchleho nárastu teploty, ale dlhodobé monitorovanie (rádovo hodiny, resp. dni) nepatrného zvyšovania teploty. Navyše systém umožňuje používateľské nastavovanie niektorých parametrov a tým prispôsobovanie automatickej analýzy napríklad aktuálnemu ročnému obdobiu, typu skladovaného materiálu a pod. Softvér umožňuje aj spätnú analýzu nameraných hodnôt v iných časových intervaloch, ako boli preddefinované v automatickom režime.

Systémy s termovíznymi kamerami, žiaľ, nemôžu byť použité ako náhrada klasickej elektrickej požiarnej signalizácie, lebo na takýto účel nie sú certifikované. Na druhej strane oproti systému EPS, ktorý spravidla vyhlási alarm až v prípade vzniku požiaru, detekcia termovíznymi kamerami dokáže požiar „predvídať“ a tým minimalizovať škody.