Požiadavky na projektovanie športových hál stanovuje napr. norma DIN 18032-1, ktorá udáva najčastejšie používané typy hál uvedené, pričom jednotlivé priestory viacúčelových zariadení bývajú často rozdeľované na menšie ihriská či plochy, ktorým je vhodné prispôsobiť samotné prúdenie a distribúciu vzduchu. S ohľadom na veľkosť hracích plôch ide spravidla o pole s rozmermi 15 x 27 m alebo 22 x 22 m.

Nevyhnutný vzduchový výkon závisí od spôsobu využitia haly, t. j. či sa ráta s čisto športovým využitím, so športovými podujatiami s divákmi, prípadne s viacúčelovým využitím s veľkým počtom účastníkov organizovaných akcií. Na každého športovca sa štandardne uvažuje so 60 m3/h a na diváka s 20 m3/h vonkajšieho vzduchu. Podľa obsadenosti haly, ktorá sa v priebehu dňa mení, má zmysel zvážiť inštaláciu takého vetracieho systému, ktorý sa dokáže prispôsobiť týmto široko sa meniacim požiadavkám prevádzky.

Úspešný príklad zo zahraničia

Športová hala na obr. 1 je typická dvojúčelová hala s úzkym priestorom tribúny. Nosnú konštrukciu v tomto prípade tvoria drevené väzníky, ktoré znemožňuje inštaláciu vedenia vzduchového potrubia. Na vetranie priestorov športovej haly sa preto zvolil decentrálny systém, pričom každé herné pole je vybavené jednotkou so spätným získavaním tepla a prietokom vzduchu 5 500 m3/h. O vykurovanie haly sa starajú tieto jednotky vybavené automaticky prestaviteľnou vírivou výustkou Air-Injector. Výustka intenzívne a bez prievanu dodáva čerstvý vzduch do jednotlivých častí haly a zabezpečuje požadovanú teplotu.

Podľa meraní teplotnej stratifikácie, ktorá je 0,2 K/m, prispievajú decentrálne vzduchotechnické jednotky na základe zníženého teplotného rozdielu medzi podlahou a stropom k očakávaným úsporám energie. Keďže sa na základe viacúčelového využitia haly kladú nároky aj na jej tichšiu prevádzku, sú VZT jednotky vybavené tlmičmi hluku privádzaného a odvádzaného vzduchu. Rozdielny stupeň obsadenosti haly potom v konkrétnych prípadoch pomáhajú riešiť ventilátory s frekvenčnými meničmi. Redukovaný výkon prispieva k nehlučnej prevádzke vetrania.

Inteligentná regulácia s ohľadom na nezávislú prevádzku v rôznych častiach haly

Zariadenie je ovládané a regulované špeciálne vyvinutým systémom merania a regulácie určeným pre decentrálne vzduchotechnické jednotky a umožňujúcim nezávislú prevádzku podľa využitia jednotlivých častí haly. Možno tak napríklad zaistiť vetranie jednej časti a pritom v druhej iba temperovať na zníženú teplotu. Súčasťou systému ovládania je aj automatická regulácia nastavenia výustiek podľa diferencie teploty privádzaného vzduchu a interiérovej teploty. Priestor je tak rovnomerne vetraný, chladený či ohrievaný pri všetkých prevádzkových okolnostiach bez vzniku prievanu.

Celkový výsledok je veľmi presvedčivý. Užívateľ oceňuje predovšetkým zaistenie tepelnej pohody vnútorného priestoru a prevádzkovateľ zasa bezúdržbovú, spoľahlivú a energeticky optimálnu prevádzku. Skúsenosti iných športových hál ukazujú, že aj pri poliach 15 x 27 m možno pomocou výustiek Air-Injector nastaviť veľmi dobré rozdeľovanie vzduchu a dosiahnuť požadovanú teplotu. Porovnanie s bežne používanými dýzami s dlhým dofukom ukazuje, že zariadenia bez výustky Air-Injector nie sú schopné docieliť rovnako vyrovnané rozdelenie vzduchu a teploty. Použitie decentrálnych jednotiek je vhodné práve v športových a viacúčelových halách.

Absenciou vzduchovodov, nízkou hmotnosťou a kompaktnosťou jednotiek prinášajú decentrálne VZT systémy zaťaženie konštrukcie o 70 % nižšie oproti centrálnemu vzduchotechnickému zariadeniu, čo znamená okrem iného ľahšiu celkovú konštrukciu haly. Priaznivá hmotnosť a malé zaťaženie umožňuje jednoduché začlenenie do strechy aj v prípade rekonštrukcie existujúcich objektov.

Objavte novú generáciu RoofVent® , čerstvý vzduch pre vaše podnikanie

Nová generácia úsporných kompaktných vzduchotechnických jednotiek RoofVent prešla značnými zmenami a je pripravená na požiadavky Smernica ErP o Ekodizajne pre rok 2016 i 2018. Viac o nových jednotkách sa dozviete na http://roofvent.hoval.com/sk/


Hoval SK spol. s r.o.

Krivá 23, 040 01 Košice
Tel.: +421 917 433 485
www.hoval.sk