Certifikácia BREEAM

Ide o ekologické hodnotenie budov, ktoré sa používa od roku 1990. Po celom svete má obdobné ekologické ohodnotenie vyše 200 tisíc budov. Certifikát okrem iného hodnotí nakladanie s energiami či vodou, použitie materiálov, znečistenie dopravou v okolí, hospodárenie s odpadmi, prašnosť a hlučnosť počas výstavby a dokonca aj inštaláciu vtáčích búdok. Jedným z hodnotiacich kritérií je i vnútorné prostredie, posudzuje sa teda zdravý a pohodlný pobyt v budove. Podľa súčtu a pomeru s maximom možného sa následne budova zaradí do jednej z piatich kategórií: Pass, Good, Very Good, Excellent a Outstanding. Za maximum sa považuje 100 %, pričom budova s najnižším stupňom Pass musí dosiahnuť aspoň 30 % ideálu, pri budove s hodnotením Very Good to musí byť 55 % a do najvyššej kategórie Outstanding sa radia budovy, ktoré prekročia 85 %.

Sofistikované riadenie

Mozgom celej budovy je riadiaci systém TAC Vista od Schneider Electric, ktorý sa primárne stará o pohodlie používateľov ovládaním systému klimatizácie, ventilácie a vykurovania. Centrála TAC Vista slúži tiež ako integračná platforma ďalších dôležitých systémov v budove ako sú sledovanie záložných zdrojov napájania naftových agregátov UPS, sledovanie spotrieb elektrickej energie, vody, tepla a chladu, sledovanie stavu všetkých NN, VN rozvádzačov a komunikácia so systémom riadenia osvetlenia, žalúzií a roliet. Centrálny riadiaci systém ovláda budovu v čo najvyššej miere automatického režimu, ktorý zabezpečuje dostatočný komfort jej používateľov tak, aby aj ich prípadné zásahy viedli k efektívnemu využívaniu zdrojov.

Spoločnosť Schneider Electric zastrešovala v tomto projekte dodávky kompletnej elektroinštalácie. Z jej dielne sa v budove Komerční banky nachádzajú okrem TAC Vista kamerový systém Pelco, rozvádzače NN/VN vrátane vnútorného vybavenia (ističe, stýkače,...), prípojnicový systém Canalis, riadenie osvetlenia Merten KNX. Riadenie osvetlenia, žalúzií, chladenia a kúrenia v miestnostiach je riešené komplexne po segmentoch do zón. V každej miestnosti zvolený rozumný počet segmentov vzhľadom na počet ľudí nachádzajúcich sa v miestnosti. Pre užívateľa má význam iba to, keď si v jednom module môže ovládať teplo, chlad, svetlo a tienenie. Ovládače na stenách sú bezdrôtové a osadili sa na steny až po umiestnení všetkých interiérových prvkov vrátane nábytku. Bezdrôtová technológia je mimoriadne výhodná pri prípadných zmenách interiéru v budúcnosti.

Dispečing

Budova tejto veľkosti prešpikovaná najmodernejšími technológiami si zákonite vyžaduje centrálnu riadiacu miestnosť. Z tohto bodu je možné obsluhovať a riadiť celý objekt. Operátor má pred sebou dve obslužné obrazovky. Jedna obsahuje technologické celky budovy a druhá osobitne osvetlenie. Systém osvetlenia umožňuje nielen inteligentné spúšťanie na základe úrovne osvetlenia, ale k dispozícii má aj spätnú informáciu o technickom stave žiarivkovej trubice v každom svietidle. Prostredníctvom vizualizačných obrazoviek je možné monitorovať a riadiť všetky ventilátory, výmenníky tepla, či rekuperačné jednotky. Operátor je vďaka signalizácii oboznámený aj o zanesení filtrov v jednotkách. Vysoká sofistikovanosť zvolených riešení umožňuje spravovať budovu s minimálnym personálom. Na centrálnom dispečingu sa počas pracovnej zmeny nachádza jeden technik a počas dňa sú v budove prítomní dvaja pracovníci údržby.

Vizualizácia

Vizualizácia je navrhnutá čo najjednoduchšia, aby sa so systémom dalo efektívne pracovať. Z vizualizácie je možné riadiť podružné meracie a regulačné obvody ventilácie, vykurovania a klimatizácie. Zároveň prijíma informácie zo systémov osvetlenia, riadenia žalúzií, čerpadiel, armády snímačov, meračov spotrieb elektrickej energie a vody, informácie z obvodov nízkeho a vysokého napätia, ako sú stýkače, ističe a ďalšie elektroinštalačné prvky. Elektronické zabezpečovacie systémy sú spravované v osobitnom okruhu. Do vizualizácie prúdia dáta a informácie z ôsmich systémov. Vizualizačný systém má rôzne prístupové práva a technici s najvyšším oprávnením majú možnosť spravovať celý systém aj diaľkovo. Centrálny riadiaci systém spolu s vizualizáciou prijíma v jednom čase dáta z 1650 bodov obvodov merania a regulácie, z 300 bodov kotolne, zo 4500 bodov systému osvetlenia a z ďalších bodov, čo predstavuje dohromady približne 7000 dátových bodov. Pri tomto veľkom počte spracovávaných dát bolo snahou vyladiť všetky systémy a ústredné riadenie tak, aby dokázali ovládať budovu v čo najväčšej miere automatického režimu.

Meranie spotreby elektrickej energie

Meranie spotreby elektrickej energie prebieha po celkoch, čiže hlavne po rozvádzačoch. V budove je 27 základných celkov. Každý rozvádzač má prednastavenú hodnotu, ktorú je možné meniť a je schopný informovať o svojom preťažení. Budova má unikátnu funkciu stráženia štvrťhodinového maxima. Neprekročenie stanovených hodnôt sa zabezpečuje šiestimi úrovňami okruhov (kuchyňa, osvetlenie, chladenie a ďalšie) a pokiaľ systém zistí, že sa blíži k štvrťhodinovému maximu, začne od energie odpájať tie záťaže, ktoré majú najnižšiu prioritu, napr. jednotky chladenia. Takýmto spôsobom sa zabezpečuje dodržanie objednaného množstva elektrickej energie, čo v konečnom dôsledku vedie k lepšej cene za jednu kilowatthodinu od dodávateľa elektrickej energie.

Teplo, ventilácia a chlad

Výrobu tepla zabezpečujú dva plynové kotle Hoval, každý s výkonom 780 kW. V strojovni chladenia sa nachádzajú dve chladiace jednotky s funkciou tzv. free coolingu, keď sa pri vonkajšej teplote -5 °C vypínajú kompresory a v činnosti sú iba čerpadlá, ktoré chladný vzduch zvonka nasávajú do vnútra budovy. Vzduchotechniky sú vybavené rekuperačnou jednotkou a frekvenčnými meničmi na motoroch.

Osvetlenie

Systém osvetlenia je úzko prepojený s centrálnym riadiacim systémom. Zvolená koncepcia osvetlenia umožňuje ovládať každé svietidlo s osadenou žiarivkovou trubicou osobitne a plynulo regulovať jeho výkon od 0 do 100%. Ústrednými prvkami tejto koncepcie je predradník DALI nachádzajúci sa v každom svietidle. To má nastavenú krivku výkonnosti podľa dennej doby. Svietivosť sa vypočítava na základe údajov zo senzorov vonkajšej intenzity svetla, množstva svetla v kanceláriách a predpísanej miere svetla vo vnútri, ktorá je pre budovu stanovená na 500 luxov. Každé svietidlo môže takto svietiť rôznou intenzitou, čo sa zabezpečuje príslušným inštalovaným softvérom. Osvetlenie je schopné pracovať v plnom automatickom režime, pričom používatelia majú možnosť si pridať alebo ubrať na intenzite.

Osvetlenie je koncepčne rozdelené do približne 1000 zón, pričom kvôli energetickej efektívnosti má každá zóna svoje vlastné aktivačné tlačidlo. V open space kanceláriách tvorí jednu zónu osem svietidiel, v uzavretých kanceláriách sú to dve svietidlá. Osvetleniu pomáhajú snímače prítomnosti. Ak sa prostredníctvom nich vyhodnotí, že kancelárie a chodby sú prázdne, svetlo sa v príslušných priestoroch vypína. Komunikácia Veľké ističe a stýkače v rozvádzačoch komunikujú s riadením na centrálnom dispečingu prostredníctvom štandardných protokolov, väčšinou Modbusu. Na komunikáciu s meračmi (spotreba, chlad, voda) sa využíva M-Bus, buď po krútenej dvojlinke alebo klasickom ethernetovom dátovom kábli.

Záložné napájanie

V prípade výpadku hlavného napájania je k dispozícii záložný naftový agregát a UPS jednotky. UPS jednotky so životnosťou batérií cca 4 roky a s výkonom 3 x 160 kVA zvládnu zálohovať budovu 13 minút a o ich stave prichádza informácia aj do centrálneho dispečingu. Počas tejto doby je schopný nabehnúť naftový agregát s výkonom 1 MW, ktorý následne prevezme napájanie väčšej časti budovy. Pri plnom zaťažení vystačí plná nádrž s objemom 2000 litrov na 12 hodín prevádzky. Výťahy majú v prípade výpadku napájania batériový dojazd do najnižšieho poschodia.

Úsporné transformátory

Pri návrhu a výstavbe budovy sa veľký dôraz kládol na výber úsporných technológií. Tohto kréda sa pridržiavalo aj pri aplikácii elektročasti. Dobrým príkladom sú dva olejové transformátory vysokého napätia so zníženou hlučnosťou, ktoré sú v prípade malého zaťaženia nízko stratové. Jeden transformátor dokáže v porovnaní s konvenčným riešením ušetriť aj 100 000 Čk a návratnosť investície do nich sa predpokladá do dvoch rokov.

V tomto článku boli použité informácie z oficiálnych tlačových správ spoločnosti Schneider Electric.