Chladenie

Pre pokrytie tepelných záťaží v objekte slúži systém nepriameho (vodného) chladenia, ktorý privádza ochladenú vodu do chladičov vzduchotechnických (VZT) jednotiek a výmenníkov fancoilov. Systém chladenia pracuje s ekologickým chladivom R134a, je navrhnutý na celoročnú prevádzku, pričom v prechodnom a zimnom období pri teplotách exteriéru cca. +3,9 °C a nižších je využívané voľné chladenie cez suchý chladič
a doskový výmenník s teplonosnou látkou na báze propylenglykolu.

Chladná voda je pripravovaná centrálne pre objekty v strojovni chladenia. Vzhľadom k prevádzkovým úsporám má systém vodou chladené kondenzátory, kedy je teplo  z kondenzátora odovzdávané do okruhu vežovej vody a vychladzované v otvorených chladiacich vežiach umiestených na streche vedľa strojovne chladenia. Chladiace veže sú umiestené v exteriéri, cca. 1360 mm nad strešnou konštrukciou. Výrobu chladnej vody zabezpečujú dve chladiace zariadenia Trane skrutkovými dvojokruhový kompresory o chladiacom výkone 2 x 662,3 kW. Chladiace zariadenia majú vysokú ročnú účinnosť, odvod tepla z kondenzátoru zaisťujú dve otvorené chladiace veže. Teplotný spád chladnej vody v objektoch je 6/14 °C, teplonosným médiom je upravená voda. Vzhľadom k stopercentnému zaručeniu parametrov chladnej vody na najvzdialenejšom koncovom spotrebiči sú zdroje chladu nastavené na výstupnú teplotu vody z výparníka 5,5 °C. Chladná voda je vyrábaná vo výparníku jednotlivých zdrojov chladu, po ochladení na 5,5 °C vo výparníku je distribuovaná jednostupňovým suchobežným čerpadlom do anuloidu (HVDT) – tento okruh výroby chladu a jeho distribúciu k anuloidu tvorí tzv. sekundárni okruh. Každý zdroj chladu má samostatný sekundárny okruh s čerpadlom, ktoré zaisťuje konštantný prietok výparníkom zdroja chladu.

Z anuloidu je chladná voda ďalej distribuovaná pomocou suchobežných čerpadiel koncových spotrebičov riadených frekvenčnými meničmi. Čerpadlá koncových spotrebičov, t.j. pre okruh fancoilov a VZT sú vybavené frekvenčnými meničmi pre plynulú reguláciu otáčok. Tato chladná voda o teplote 6 °C pohltí tepelnú energii vo výmenníkoch fancoilov a VZT jednotiek z chladeného vzduchu a pri výstupnej teplote 14 °C je privedená späť cez zberač do anuloidu a do výparníka zdrojov chladu. Cez chladičový okruh zdroja chladu je odobrané teplo chladiacej vode z výparníka dopravené pomocou turbokompresora (skrutkového rotačného kompresora) do kondenzátora, kde dochádza ku kondenzácii chladiva (ekologické chladivo R134a) pri odvádzaní tepla cez teplovýmennú plochu kondenzátora do primárneho vodného okruhu. Teplota vody na výstupe z kondenzátora je 33 °C a je ochladzovaná na teplotu 27 °C v otvorených chladiacich vežiach. Voda je privádzaná do hornej nádrže veže s voľnou hladinou a cez trysky  v dne je samovoľné rozstriekavaná na teplovýmennú plochu, po ktorej steká do spodnej nádrže s voľnou hladinou a potom ochladená na 27 °C je opäť odvádzaná do kondenzátora zdroja chladu. Distribúcia vody v primárnom okruhu je pomocou suchobežného jednostupňového čerpadla. Odvedením tepla v chladiacich vežiach do okolitého vzduchu sa uzatvára systém chladenia pre tieto objekty.

Súčasťou dodávky chladenia pre fancoily je dvojcestná vyvažovacia a regulačná armatúra s termopohonom TA Hydronics TBV-C pre vyváženie systému a reguláciu množstva pretekajúceho média fancoilom. Prípojné body z centrálneho rozvodu tvoria uzatváracie armatúry - guľové kohúty. Tieto armatúry slúžia pre uzavretie fancoilu, na nastavenie prietokov pre fancoil slúži armatúra TBV-C umiestnená pri fancoile.V chladnejších mesiacoch sú chladiace zariadenia Trane odstavené  a v prevádzke je len suchý glykolový chladič od spoločnosti Alfalaval. Ten je v prevádzke pokiaľ nevystúpi vonkajšia teplota vzduchu nad 15 °C. Zaujímavé je, že suchý je v prevádzke aj v zime, pretože z dôvodu orientácie budovy sa počas slnečných dní interiér prehreje do takej miery, že nájomníci si spúšťajú v kanceláriách režim chladenia. Pre ilustráciu, suchý chladič pri vonkajšej teplote 12 °C odovzdáva do chladiaceho systému vodu s teplotou 10 °C a späť sa mu vracia voda s teplotou 13,4 °C.

Vykurovanie a príprava TÚV

Pre vykurovanie objektu a napojenie VZT jednotiek slúži teplovodná plynová kotolňa s menovitým výkonom 2535 kW. Vzhľadom na výšku objektu, s prihliadnutím na špecifiká prevádzok v jednotlivých podlažiach objektu, je systém delený na dve tlakové pásma s jedným zdrojom tepla - kotolňou. Pre návrh výkonu a technologického zariadenia kotolne boli rozhodujúce požiadavky na potrebu tepla na vykurovanie a vetranie.

Inštalovaný je teplovodný vykurovací systém dvojrúrkový, s výpočtovým teplotným spádom 80/60 °C. Pre vykurovanie radiátormi, fancoilami a podlahovými konvektormi je vykurovacia voda regulovaná  v závislosti od teploty vonkajšieho vzduchu. Pre napojenie ohrievačov vzduchotechnických jednotiek je použitá vykurovacia voda s konštantnou teplotou nábehovej vody 80 °C, resp. 75 °C v prvom tlakovom pásme.

Kotle

Tepelný výkon kotolne je:
Qkot = 1,0*QUK + 1,0*QVZT

Qkot = 924 + 1566 = 2490 kW

Na základe tepelnej bilancie a spočítaných prevádzkových špičiek je navrhovaný výkon inštalovaného tepelného zdroja QZ= 5 x 507 kW = 2535 kW.

V kotolni je osadených 5 stacionárnych plynových kondenzačných kotlov Buderus Logano plus GB 402 – 545-8 s menovitým výkonom 507 kW. Kotle sú v praxi osvedčené, ich vysoká účinnosť a nízke NOx spolu s ostatnými prevádzkovými vlastnosťami, ich radí k špičkovým výrobkom. Vynikajú ľahkou konštrukciou a malým objemom vody. Developer HB Reavis ich použil na skôr dokončenom projekte CBC III, IV, V a doteraz je s nimi veľmi spokojný. Naraz sú v prevádzke vždy len 2 z 5 inštalovaných kotlov a po týždni sa striedajú s ďalšími dvoma kotlami. Výkon kotlov sa reguluje na základe ekvitermických kriviek podľa vonkajšej teploty vzduchu. Kotly sú zapojené do kaskády. Prevádzkovať je možné každý kotol osobitne alebo spoločne kaskádovým radením.

Cirkulácia vykurovacieho média

Osadené kotle BUDERUS GB 402-545 sa dodávajú bez kotlového čerpadla, preto sú pri kotloch osadené elektronicky regulované čerpadlá so vstupom pre signál 0-10 V, ktoré zabezpečujú obeh vykurovacieho média - teplej vody 80/60 °C v kotlovom okruhu. Vykurovacie vetvy pre radiátory, fancoily a pre podlahové konvektory sú opatrené trojcestným zmiešavačom a obehovým čerpadlom GRUNDFOS.

Teplota vody v okruhu pre vykurovanie je regulovaná v závislosti od teploty vonkajšieho vzduchu do max. 80 °C. Vykurovacie vetvy pre napojenie VZT jednotiek sú osadené obehovým čerpadlom typu napr. GRUNDFOS. Teplota vody v okruhu pre vykurovanie je zohriata na konštantnú teplotu.

Meranie a regulácia v kotloch

Na riadenie tepelného zdroja sú vytvorené podmienky pre ručné (núdzové) a automatické riadenie. Automatická prevádzka procesov
v kotolni a strojovni UK je riešená nadradeným riadiacim systémom.

Regulácia zabezpečuje nasledovné funkcie:

  • reguláciu výkonu kotlov kaskádovým radením (vrátane bezpečnostných termostatov na kotloch)
  • 5 x ekvitermickú reguláciu vykurovacej vody
  • blokovanie chodu kotlov a signalizácia pri havarijných stavoch
  • regulácia tlaku vo vykurovacom systéme doplňovaním vody
  • signalizácia úniku plynu
  • signalizácia zaplavenia priestoru kotolne
  • dodávka trojcestných zmiešavačov na ohrievače VZT a regulácia ich výkonu
  • dodávka trojcestných zmiešavačov

V miestnosti kotolne je pri dverách umiestnený havarijný vypínač kotolne.

Príprava teplej úžitkovej vody (TÚV)

Na streche sú umiestnené aj solárne vákuové trubicové kolektory Buderus určené na ohrev teplej úžitkovej vody v jednej polovici budovy. Tie svoje teplo odovzdávajú 600 litrovej akumulačnej nádrži v prípade, že ich teplota je aspoň o 15 °C vyššia ako teplota v nádrži. Akumulačná nádrž je vybavená aj elektrickou špirálou, ktorá v nej ohrieva vodu v prípade nízkeho výkonu solárnych kolektorov (zamračená obloha). V druhej polovici budovy prípravu teplej úžitkovej vody na každom poschodí zabezpečuje elektrický bojler.

Vzduchotechnika a klimatizácia

Návrh klimatizácie (KLM) a vetrania vychádza zo stavebnej dispozície a požiadaviek na pohodu prostredia v jednotlivých priestoroch zadaných užívateľom. V zásade je KLM a VZT zariadenie použité len pre priestory, ktoré nejde vetrať oknami a pre priestory, ktorých prevádzka nevyhnutne vyžaduje použitie týchto zariadení. Pri návrhu bolo dôsledne dodržané, aby priestory s odlišnými prevádzkovými podmienkami boli od seba oddelené i po stránke vzduchotechniky.

Keďže sa jedná o stavbu energeticky náročnú, je v tomto projekte vo všetkých prípadoch, kde je to technicky a koncepčne možné, využité odpadové teplo rekuperáciou (v doskových a rotačných rekuperátoroch) a cirkuláciou vzduchu (v zmiešavacích komorách jednotiek u ktorých je to z prevádzkového hľadiska možné). VZT a KLM jednotky sú umiestené v strojovniach vzduchotechniky. Transport a distribúcia vzduchu je realizovaná štvorhranným a kruhovým potrubím z pozinkovaného plechu skupiny I. Rozvod vzduchu zabezpečuje nízkotlaký systém. Vzduchotechnické jednotky zaisťujú u jednotlivých zariadení vetranie (resp. chladenie, vykurovanie). Jednotky sú vybavené frekvenčnými meničmi, ktoré sú vybavené EMC filtrom a sú prepojené
s motorom tieneným káblom.

Elektrická požiarna signalizácia

V celom objekte sú inštalované ústredne typu IQ8C od firmy ESSER umiestnené nasledovne:

EPS0 - miestnosť 24h strážnej služby
EPS1 – technologická miestnosť SLP

Úlohou ústredne EPS0 je monitorovanie informácií od hlásičov EPS a vybudenie ovládaných zariadení v prípade požiaru. Z týchto ústrední je možné plne monitorovať a riadiť všetky požiarno-technické zariadenia a priestory. Zvolená ústredňa IQ8Control je modulárna, mikroprocesorom riadená ústredňa s možnosťou rozširovania presne podľa potreby. Decentralizované funkcie riadenia, stráženia a kontroly sú možné ako na analógovom kruhu, tak na odbočkách.

Samočinné hlásiče opticko-dymové sú umiestnené na strope v časti obchodných priestorov na prenájom, na chodbách, v kanceláriách, v skladoch, v strojovniach VZT, v upratovacích miestnostiach, atď. Samočinné hlásiče opticko-tepelné sú umiestnené v priestoroch, kde sa predpokladá výskyt dymu – dieselagregát. Tlačidlové hlásiče sú umiestnené na únikových cestách na chodbách vo výške cca 1,2 až 1,5 m od podlahy.

Ovládanie požiarno-technických zariadení (PTZ)

Od systému EPS sú ovládané požiarno-technické zariadenia, odvetrávané chránené únikové cesty (CHÚC) a vypínané vzduchotechnické zariadenia (VZT). Ovládanie PTZ je relizované pomocou reléových výstupov v skrini R-PTZ, ktoré sa nachádzajú pri ústredni EPS. Maximálna zaťažiteľnosť týchto kontaktov a kabeláže nesmie prekročiť napätie U=24 V AC, DC a prúd I=0,5 A. Všetky zariadenia sa ovládajú vždy pri detekcii požiaru od ktoréhokoľvek hlásiča pokiaľ špecialista požiarnej ochrany nestanoví inak.

SHZ

Požiarny systém disponuje veľkou akumulačnou nádržou, ktorá sa napĺňa vodou z vlastnej studne. Nádrž má hladinové snímače
a v prípade potreby sa automaticky dopĺňa na požadovanú úroveň.

Studňa

Budova disponuje vlastnou studňou, pričom vodu z nej využíva na technologické účely a na zavlažovanie. Voda je adekvátne upravovaná reverznou osmózou a využíva sa aj v chladiacich vežiach. Za 1,5 roka prevádzky sa zo studne odčerpalo približne 6300 m3 vody.

Zabezpečenie objektu

Elektronický zabezpečovací systém (EZS), tiesňový poplachový systém (TPS) a systém kontroly vstupu (SKV)

V objekte sa nachádza systém Inner Range typu CONCEPT4000 Access, ktorý v sebe integruje systém EZS/TPS, plnohodnotný systém SKV a systém ovládania výťahov. Jedna ústredňa EZS/TPS slúži na ovládanie systému budovy a jedna na ovládanie a riadenie výťahov. Plášťovú ochrana objektu zabezpečujú magnetické snímače otvorenia, ktoré sú inštalované na všetkých verejných vstupoch a prechodoch do jednotlivých častí objektu. Rovnako sú snímané i stavy automatických dverí s elektrickým pohonom.

Do obvodu priameho prerušenia napájania zámku je pripojený aj signál na odblokovanie dverí od EPS (paralelné spojenie vývodu zámku
s vývodom EPS). Ich rozopnutím dochádza priamo k prerušeniu obvodu zámku a k nekontrolovanému otvoreniu dverí. Centrálny systém EZS/TPS objektu poskytuje možnosť pripojenia lokálnych systémov EZS/TPS jednotlivých nájomníkov. Nájomník si inštaluje vlastný systém, ktorého výstup môže byť prepojený na centrálny systém. V takomto prípade sa z lokálneho systému prenášajú stavy „Poplach“ a „Zapnutie systému / vypnutie systému“.

Komunikačný systém Helios

Pre zabezpečenie základných komunikačných je v objekte zriadený systém telefónnych komunikátorov výrobcu Helios. Otváranie dverí prípadne iných zariadení pomocou komunikátorov je realizované prostredníctvom prepojenia komunikátorov a systému kontroly vstupu tak, aby pokyn na otvorenie vychádzal od komunikátora do systému kontroly vstupu ako signál REX (požiadavka na otvorenie). Systém kontroly vstupu následne otvorí požadované dvere alebo zariadenie, pričom zaznamená čas otvorenia a spôsob otvorenia do pamäti udalostí systému EZS/TPS/SKV. Vstup do garáží, do budovy na 1. nadzemnom podlaží a zo schodísk do nájomných priestorov kontrolujú čítacie zariadenia HID ProxPoint. Pred kabínami výťahov a vo výťahoch sú osadené čítačky bezkontaktných kariet typu HID ProxPro. Odozva systému SKV nepresahuje 300 ms od priloženia karty po otvorenie zámku.

PTV (CCTV)

Systém PTV (CCTV) monitoruje podzemná garáže (od 3. podzemného po 1. podzemné podlažie), priestory 1. nadzemného podlažia a exteriér a vstupy do objektu. Systém PTV slúži ako doplnok zariadení EZS/TPS a SKV pre rýchlejšie vyhľadávanie osôb prípadne predchádzaniu vzniku možných mimoriadnych udalostí.

Technické riešenie

Technické riešenie je postavené na báze IP kamier od výrobcu AXIS. Kamerový systém má topológiu hviezdy, pričom centrálnym bodom je rozvádzač PTV, v ktorom sú umiestnené rozbočovače CISCO. Ku každému rozbočovaču je možné pripojiť maximálne 24 IP kamier.  V objekte je použitých päť rôznych typov kamier v závislosti od umiestnenia a ich funkcie. Na vjazde sú kamery typu AXIS P3346-VE, v suteréne AXIS P3343-V, v exteriéri AXIS P3343-VE, v interiéri AXIS P3343 a priestor odpadového hospodárstva monitoruje typ AXIS M3203-V.

Priemyselná televízia v objekte je riešená rozvodmi FTP, nakoľko umožňuje prenášať kamerový signál a zároveň využiť túto kabeláž aj na napájanie jednotlivých kamier. Všetky kamery sú umiestnené  v kamerových krytoch pričom obsahujú výstup priamo na RJ45. Záznam obrazu z jednotlivých kamier sa ukladá na disky, ktoré sú súčasťou servera umiestneného v rozvádzači PTV. Server je skonštruovaný pre najnáročnejšie aplikácie ukladania digitálneho videa v zabezpečovanom sektore a poskytuje vysokú kapacitu, flexibilitu a spoľahlivosť.

Meranie a regulácie

Regulácia teploty v nájomných priestoroch

Na vytvorenie tepelnej pohody v kanceláriách je použitý kombinovaný systém – na vykurovanie sú použité radiátory umiestnené pod oknami, chladenie zabezpečujú fancoily a chladiace kazety, ktoré sú umiestnené priamo v klimatizovanom priestore (v podhľade). Fancoily pracujú iba s cirkulačným vzduchom. Z fancoila je upravený vzduch vyfukovaný do klimatizovaného priestoru distribučnými elementmi. V kanceláriách umiestnených po obvode budovy je zabezpečené vykurovanie aj chladenie, kancelárie v strede budovy sú len chladené.

Teplota v kanceláriách je regulovaná priestorovými regulátormi RCC30 (vykurovanie + chladenie) a RCC10 (len chladenie). Spínanie otáčok ventilátorov fancoilov, ovládanie ventilov chladenia a vykurovanie zabezpečujú regulátory cez reléové a svorkové moduly, ktoré umožňujú paralelné spínanie viacerých zariadení v jednej kancelárii. Fancoily  v malých miestnostiach sú ovládané samostatne. Vo veľkopodlažných priestoroch sú fancoily ovládané po skupinách. Na prepojenie regulátora a fancoilov sú v podhľadoch na regulátormi osadené svorkové moduly XC (pre samostatný fancoil) a reléové moduly MX a MXR (pre skupiny 2 – 4 fancoilov).

Z nadradeného systému MaR je možné podľa časového programu diaľkovo prepnúť skupinu fancoilov do útlmového režimu po ukončení prevádzky v danej zóne. Útlmový režim fancoilov je ukončený podľa časového programu tak, aby na začiatku pracovnej doby bola teplota v priestore na komfortnej hodnote.

Desigo

Centrálny riadiaci systém budovy je Desigo od spoločnosti Siemensu. Na vizualizačných obrazovkách má technická správa budovy komplexný prehľad o aktuálnom stave technologických celkov, hodnotách meraných veličín (teploty, tlaky, prietoky,...) a aktuálnych dát z meračov (elektromery, vodomery, merače tepla). Implementovaný je samozrejme modul regulácie 1 hodinového maxima. Zo systému Desigo je možné ovládať aj osvetlenie vo vymedzených priestoroch.

BREEAM Excellent

V lete minulého roka získalo Forum Business Center prestížny certifikát organizácie BREEAM úrovne Excellent, čím sa stalo prvou administratívnou budovou s touto úrovňou certifikácie BREEAM na Slovensku. Toto vysoké hodnotenie získala budova vďaka celkovému skóre 73,04%. Predstavitelia BREEAM ocenili predovšetkým energetickú efektívnosť, komplexné meranie prevádzkových veličín a diaľkový monitoring, špičkové kotle s nízkymi emisiami NOx, úsporné vodné armatúry, odolné materiály, systém rekuperácie tepla, implementáciu obnoviteľných zdrojov energie (solárne panely), využitie dynamických simulácií pri svetelnotechnickom návrhu interiéru, optimalizáciu využitia dažďovej vody a v neposlednom rade výbornú dostupnosť mestskou hromadnou dopravou ako aj napojenie na cestné mestské ťahy.