Všetko na jednej sieti

Osvetlenie v hoteli kompletne riadi systém iLight od Cooper Controls. Až na izby sú všetky verejné priestranstvá inteligentne riadené (chodby, plesová sála, konferenčné miestnosti, wellness centrum, reštaurácia, hlavný vstup, atď.). Moduly riadiace osvetlenie vo vymenovaných priestoroch sú vzájomne poprepájané na jednej sieti. Celý hotel pracuje na základe určitých nadstavení časových harmonogramov v súlade s inštalovanými astronomickými hodinami, keď sa v rôznych fázach dňa menia svetelné scény.

Z ovládacích panelov môže obsluha meniť intenzitu svetla, pokiaľ však nezasiahne, intenzita sa mení automaticky v závislosti od nastaveného časového harmonogramu. Toalety má takisto pod palcom riadiaci systém, ktorý zopína svetlo na základe signálu z inštalovaných snímačov prítomnosti. Na každom poschodí je technická miestnosť, kde sú umiestnené výkonové jednotky, na ktoré sú priamo napojené svetelné okruhy. Každé svietilo teda končí v rozvádzači. Všetky jednotky spolu s ovládacími panelmi sú medzi sebou poprepájané ethernetovým káblom FTP CAT 5 a tvoria tak v celom hoteli jednu sieť.

Každému zariadeniu siete je pridelený identifikátor (ID), ktorý je v celej sieti jedinečný. Identifikátor definuje obsah prenášanej správy a zároveň i prioritu správy. Príjem správ môže byť mnohonásobný. Maximálna prenosová rýchlosť je na zbernici 1Mb/s. Do systému je možné zapojiť až 65 535 zariadení a je ich možné rozdeliť do 256 sieťových skupín (segmentov). Sieť do dĺžky 1000 m a pri zapojení menej ako 100 zariadení môže byť prevádzkovaná bez potreby zosilňovacieho zariadenia.

V hoteli je do siete zapojených približne 55 ovládacích panelov, 1 integrátor na ovládanie projektorov prostredníctvom RS232, 1 astronomické hodiny, 1 zosilňovač, 3 UIM zariadenia na snímanie analógových vstupov a približne 90 výkonových jednotiek radu prevažne SCI a SCS s konfiguráciou 4-12 kanálov, s max. 5-10 alebo 20 A/kanál. Stmievanie LED svietidiel je riešené pomocou kombinovanej výkonovej jednotky s možnosťou spínania 4 okruhov s max. 5 A/kanál a so štyrmi okruhmi s možnosťou 1-10 V, DSI a DALI. Prostredníctvom 1-10 V sú napr. regulované LED svietidlá v kúpeľni v prezidentskom apartmáne.

Celý hotel je rozdelený do tzv virtuálnych oblastí. Celkovo ich je 62 ako napr. The Link, Lobby recepcia, Lobby bar, zimná záhrada, knižnica, reštaurácia, posilovňa, bazén, plesová sála, konferenčné a seminárne miestnosti, chodby, atď. Pre každú oblasť je vytvorených niekoľko svetelných scén napr. ranná, popoludňajšia, skorý večer, neskorý večer a pod., ktoré sú vyvolávané automaticky prostredníctvom astronomických hodín alebo manuálne stlačením jedného tlačidla na ovládacom paneli. Týmto je zabezpečené správne využívanie osvetlľovacej sústavy prevádzkovateľom hotela.

Plesová sála

Miestnosť je koncepčne rozdelená na dve časti, pričom každá polovica priestoru sa nezávisle ovláda vlastnými obslužnými panelmi, ktorými je možné nastavovať rozličné svetelné scény. Svetelné scény sú vytvorené kombináciou zapnutia/vypnutia a stmievania jednotlivých kanálov v danej miestnosti. V každej polovici je približne 10 svetelných okruhov, ktoré v kombinácii zapnutia/vypnutia a stmievania sú uložené do ôsmich svetelných scén - napr. white – all bright, white – all 50%, blue – all bright, blue evening atď.

Ďalej sa tu nachádzajú aj diaľkovo ovládateľné svietidlá s názvom Director od Remote controlled lighting, ktoré je možné nasmerovať podľa želania v závislosti od pripravovaného podujatia a nastaviť smer svetla na požadované miesta napr. na stoly a vytvoriť tak svetelnú atmosféru podľa želania. „Musím povedať, že veľa klientov nám prináša aj toto flexibilné osvetlenie, ktoré je možné nastaviť na želaný odtieň v širokom rozpätí farieb a prispôsobiť ho tak korporatívnym farbám klienta. Spoločnosti sa aj vďaka osvetleniu radi vracajú do našich priestorov pri organizácii rôznych firemných akcií,“ hovorí Jana Romanová asistentka generálnej riaditeľky a PR Executive v hoteli Sheraton.

Komunikačný systém

Komunikačný systém pracuje na báze CANbus. Nejedná sa v pravom slova zmysle o protokol, ale o spôsob akým sú odovzdávané dáta po sieti. CAN bol vyvinutý začiatkom roka 1983 firmou Bosch najmä pre potreby automobilového priemyslu. Vyznačuje sa vysokou spoľahlivosťou a bezporuchovosťou. Prvá automobilka, ktorá zaviedla sieť CAN do svojich vozidiel, bol Mercedes Benz. Vďaka svojej vysokej spoľahlivosti a bezporuchovosti sa CAN stal od roku 1993 povinným štandardom (ISO 11898).

Hladká kooperácia

Systém iLight je schopný ovládať aj iné zariadenia ako len osvetlenie. Vďaka systémovej integrácii je možné ovládať akékoľvek externé zariadenie programovateľné pomocou príkazov RS232.V prípade hotela Sheraton sú to napríklad projektory v zimnej záhrade. Každý projektor je možné spustiť jednoduchým stlačením tlačidla na tom istom ovládacom paneli ako je ovládané osvetlenie. Systém taktiež dovoľuje zaradiť do siete aj zariadenia (napr. vypínače, snímače) od ostatných výrobcov ako napr. ABB, Legrand, Gira, Niko, atď. Takto je napr. riešené osvetlenie v toaletách, kde nie sú pohybové senzory od iLight, ale sú do systému zaradené pohybové snímače od iného výrobcu a jednoduchou integráciou sú zaradené do inteligentnej siete.

Autonómnosť

Systém osvetlenia hotela je autonómny a nepodlieha žiadnemu nadradenému riadiacemu systému celého hotela. V prípade iLight sa štandardne jedná o decentralizovaný systém riadenia osvetlenia. Na rozdiel od ostatných systémov tu neexistuje centrálny „mozok“, ktorý by v prípade poruchy odstavil prevádzku v celom hoteli. Každé zariadenie má však vlastnú energicky nezávislú pamäť. V prípade poruchy alebo pri strate napájania tak nie je ohrozený celý hotel, ale len okruhy, ktoré sú priradené k danej výkonovej jednotke. Pri opätovnom privedení napájania sa štandardne spustia tie isté svetelné scény ako boli pred poruchou. Kontrola a ovládanie systému z jedného miesta nebola zo strany investora požadovaná. V prípade potreby je možné systém vďaka jeho vysokej flexibilite kedykoľvek jednoducho rozšíriť o túto možnosť.

Branislav Bložon
Ing. Richard Baboľ, ILUMA + s.r.o.