Fáza návrhu

Projektová dokumentácia ku všetkým systémov vznikala na základe požiadaviek investora a z nej sa tvoril koncept technického riešenia. Do projektovej dokumentácie sa samozrejme musel premietnuť aj technický štandard zadefinovaný hotelovou sieťou.

Riadenie klímy

Teplo pre celý River Park sa vyrába v štyroch kotolniach, pričom hotel disponuje vlastnou kotolňou (2335 kW). Potrebu chladu ­zabezpečuje veľká strojovňa chladenia (1597 kW). Chladenie kondenzátorov chladiacich strojov však neprebieha klasickým spôsobom prostredníctvom chladiacich veží, ale ekologicky, priamo ­vodou z Dunaja. Hotel je vybavený množstvom vzduchotechnických jednotiek, ktoré vetrajú izby, zázemie hotela, kuchyňu, reštaurácie a ostatné priestory. Niektoré vzduchotechniky sú vybavené aj zvlhčovaním.

Riadenie vzduchotechnických jednotiek a ostatných technológií je postavené na regulátoroch radu Desigo PX (každý z regulátorov riadi 2-3 vzduchotechniky, ak sú menšie aj 4 t.z. cca 200 dátových bodov), ktoré komunikujú protokolom BACnet. Koncepcia je postavená tak, že regulátory v rámci budovy sú medzi sebou poprepájané po fyzickej vrstve LON, samotná komunikácia však prebieha prostredníctvom spomínaného protokolu BACnet (BACnetLON). Komunikácia medzi jednotlivými budovami komplexu River Park je postavená na fyzickej vrstve Ethernet a protokol BACnetLON je pretransformovaný na BacnetIP.

Všetky dáta zo systému merania a regulácie sú takto zhromažďované v hlavnom serveri. Celý polyfunkčný komplex obsahuje viac než 7600 ­dátových ­bodov, z čoho hotel Kempinski tvorí aspoň tretinu všetkých signálov (snímače, akčné členy, digitálne vstupyvýstupy, snímanie vstupných a výstupných tlakov, signály monitorovania stavu všetkých technológií, atď). Regulátory radu Desigo RX riadia fancoilové jednotky vo všetkých priestoroch hotela. Riadenie klimatickej pohody v hoteli prebieha aj na základe sledovania ročných období resp. sledovania astronomického času.

Na základe vstupných údajov a astronomického času dokáže ­riadiaci systém prispôsobovať potrebný energetický výdaj. Predíde sa tým veľkým výkyvom energetickej spotreby. Ďaľší systém Siemens Hotel Solution je zameraný osobitne na hotelové izby a je prepojený s ­rezervačným systémom Micros Fidelio - Opera. Reguláciu tepelnej pohody v hotelových izbách, ovládanie osvetlenia a prístup do izieb zabezbečujú regulátory rady HRC 3.2 komunikujúce prostredníctvom protokolu KNX. Systém riadenia kalkuluje s možnosťou ­ročných období tak, aby bol na vonkajšie tepelné zmeny pripravený.

Prestavenie systému na iné ročné obdobie je v kompetencii obsluhy dispečingu. Každé ročné obdobie má zadefinované svoje hodnoty pre jednotlivé režimy izby - comfort, pre-comfort, economic (útlm) a protection (v prípade úplne prázdneho hotela). Po ubytovaní ­hosťa sa izba aktivuje z režimu energetického minima (economic) do režimu čakania na príchod hosťa na izbu (pre-comfort režim). Pri príchode hosťa do izby a po priložení karty k čítačke sa izba prepína do komfortného režimu (comfort) a spína sa tzv. uvítacie osvetlenie (presne definovaná skupina svetiel). Systém navyše umožňuje diaľkovú diagnostiku, od úplnej straty kontroly až po definovanie problematickej časti vybavenia.

Špecialitou hotelov siete Kempinski je prítomnosť tlačidla master switch hneď za vstupnými dverami izby, po stlačení ktorého sa izba zapína resp. vypína doz komfortného režimu. Po vypnutí prechádza režim v izbe do útlmu a centrálne sa vypína osvetlenie v celej izbe. Zatlačenie tlačidla je výsostne na rozhodnutí hotelového hosťa. Hlavnou prioritou hotela je absolútny komfort hosťa a tomu sú podriadené všetky procesy v hoteli. Preto sa nemôže stať, že by hosť vstúpil do príliš vychladenej alebo naopak vyhriatej izby. Napriek tomu, že sa kladie veľký dôraz na energetickú efektívnosť hotela, maximálny komfort pre hosťa je zabezpečený.

Všetky dáta z izby (teplota, prítomnosť hosťa, chyžnej, alebo technika v izbe, hlásenie nerušiť prípadne upratať izbu, do akých režimov sa kedy zapli inštalované technológie, aké boli požiadavky hosťa na tepelný a klimatický komfort v izbe, poruchy) sa zaznamenávajú v nadradenom systéme, vďaka čomu je možnosť spätne zistiť a vyhodnotiť, čo sa na izbe dialo, kto a kedy do izby vsúpil – systém teda uchováva históriu udalostí. Regulácia klimatickej pohody na izbe prebieha priamo v nej na základe požiadaviek hosťa. Pri špecifických želaniach hosťa je možné urobiť regulačný zásah diaľkovo z nadradeného systému.

Vzduchotechniky v kongresových priestoroch s výskytom vyššej koncentrácie ľudí disponujú meraním kvality vzduchu a obsahu CO2 vo vzduchu, podľa čoho sa reguluje ich výkon. Ak v miestnosti spĺňa teplota, hladina CO2 a kvalita vzduchu žiadané hodnoty, výkon vzduchotechniky klesá na 60%. Akonáhle sa niektorý z týchto parametrov ocitne mimo vymedzené pásmo, výkon vzduchotechniky sa podľa potreby dokáže plynulo vrátiť až na 100%. V každej vzduchotechnike je motor ventilátora riadený frekvenčným meničom a okrem komfortného režimu môže pracovať v úspornom a klasickom útlmovom režime (ECO režim - na 50-60% výkonu).

Pochopiteľnou samozrejmosťou je použitie rekuperátorov vo všetkých vzduchotechnických systémoch. Režim vzduchotechniky sa nastavuje aj podľa jej vlastného časového programu. Je možné definovať aj tzv. skupiny výnimiek. Riadiaci softvér umožňuje na základe želania a skúseností obsluhy definovať body, kedy vzduchotechniky nemusia pracovať na 100%, čím sa docieli úspora energie pri zabezpečení adekvátneho klimatického stavu v danom priestore. Výkon vzduchotechník je možné riadiť prostredníctvom týždenného časového harmonogramu, ktorý sa upravuje podľa miery obsadenosti priestorov.

Systém umožňuje nadefinovať percentuálny výkon vzduchotechnických jednotiek tak, aby bol napr. v spoločných priestoroch mierny pretlak, vďaka čomu sa do týchto priestorov nešíria pachy z kuchyne. Pretlak je možné vytvoriť prakticky v akomkoľvek priestore hotela. Približne 90% vzduchotechník reguluje teplotu odvodného vzduchu, ak sa v priestore nenachádza nejaký snímač. Výnimkou sú dve veľké vzduchotechniky zásobujúce čerstvým vzduchom izby, kde nie je vhodná regulácia odvodného vzduchu. Tu sa iba predpripravuje vzduch na teplotu 22 °C a ten si hosť v izbe podľa želania ochladí alebo prikúri.

Hotelový hosť si môže upraviť teplotu v izbe v rozmedzí ± 3 °C a výkon fancoilu v izbe v troch výkonových stupňoch (od úplného vypnutia až do maximálnej ventilácie alebo automatickej prevádzky) prostredníctvom ovládacieho digitálneho panela bez toho, aby musel kvôli zvýšeniu svojho pohodlia volať na recepciu alebo technickú správu hotela. Systém riadenia technológií v hotelových izbách úzko spolupracuje s rezervačným systémom hotela a na základe signálu z Master switcha sa vie o prítomnosti alebo neprítomnosti hosťa na izbe, čím sa šetria prípadné náklady na energie.

Dispečing technickej správy

Hotel nemá vlastný dispečing v pravom slova zmysle, pretože na bloku F sa nachádza dispečingový server pre celý komplex River Park a vizualizačný softvér inštalovaný na serveri je klientským pracoviskám distribuovaný prostredníctvom služby Terminal server. Na serveri je možné nastaviť prístupové práva pre klientov na jednotlivé úrovne vizualizácie. Na serveri sa každých 15 minút ukladajú aktuálne hodnoty snímaných veličín. Vďaka tomu si obsluha môže pozrieť historické priebehy zaujímavých veličín pre konkrétny sledovaný priestor.

Monitorovanie stavu spodnej vody

Pod celým River Parkom je trvalý čerpací systém podzemnej vody. Ten zabraňuje vytvoreniu hydrostatického vztlaku tejto vody pri zodvihnutí jej hladiny (stáva sa 1-2 x do roka). Pri prekročení hladiny podzemnej vody nad kritickú úroveň sa jej nadbytočné množstvo prečerpáva do Dunaja pomocou sústavy čerpadiel v siedmych podzemných studniach.

IP televízia

Okrem systému riadenia je s recepciou prepojená aj IP televízia a IP telefóny. Po ubytovaní hosťa na recepcii sa mu v izbe zapína televízor s uvítacou obrazovkou so zobrazením jeho mena a televízor sa prepína do komfortného módu. K telefónu v izbe je pridelé meno hosťa a recepcia a všetky ostatné strediská hotela hneď vedia meno volajúceho. IP televízory na izbách sú pripojené na počítačovú sieť a prepojené s recepciou. Televízory majú množstvo funkcií, ktoré umocňujú komfort hosťa. Popri sledovaní veľkého spektra televíznych programov alebo surfovaní po internete si hosť môže prostredníctvom IP TV objednať napr. jedlo na izbu, uskutočniť rezerváciu do hotelového SPA centra či reštaurácie a podobne. Televízia je akýsi komunikačný bod s recepciou a ostatnými prevádzkami hotela.

Elektrická požiarna signalizácia (EPS)

Požiarna signalizácia hotela je súčasťou požiarnej signalizácie celého komplexu River Park. Ústredne hotela sú napojené na ďalšie ústredne v rámci celého komplexu so spoločnou ohlasovňou požiarov umiestnenou v objekte F. Hotel je vybavený približne 1200 prevažne opticko-dymovými detektormi. Prvky požiarnej signalizácie chránia kompletne všetky priestory hotela. Na únikových trasách, schodištiach a iných dôležitých miestach sú nainštalované tlačidlové hlásiče. Systém disponuje príslušným konceptom poplachov.

V mieste pôvodu protipožiarneho poplachu sa aktivuje zvuková resp. svetelná signalizácia a všetky súvisiace technológie a ich ovládanie (vetranie schodísk, hlásenie z požiarneho rozhlasu, výťahy v požiarnom režime a pod.).Opticko-dymové hlásiče majú vlastnú inteligenciu, ktorá dokáže veľmi dobre rozpoznať rušivé vplyvy od skutočných prejavov požiaru (vďaka implementovaným vzorom jednotlivých prejavov). Obsluha má k dispozícii počítač s vizualizáciou celého systému, ktorá v prípade požiarneho poplachu poskytuje aj grafickú informáciu s presnou lokalizáciou miesta požiaru.

Podľa obdržanej informácie tak obsluha vie určiť, aký typ poplachu vznikol. Na obslužnej obrazovke sa zároveň zobrazuje pôdorys ­poschodia, kde k udalosti došlo, aj s únikovými trasami a schodiskami, čo operátorovi značne uľahčuje orientáciu a poskytuje následné informácie napr. hasičskému zboru alebo pri riadení evakuácie cez evakuačný rozhlas.V prípade vzniku poplachu vo vedľajších objektoch je o nich upovedomená tiež obsluha hotela, pričom sa aktivizujú požiarno-technické zariadenia v objekte hotela, aby nedošlo k rozšíreniu prípadného požiaru.

Vypínajú sa definované vetvy ventilácie podľa miesta ­výskytu udalosti (úzka kooperácia so systémom merania a regulácie) a spúšťa sa požiarne vetranie schodísk, aby nedošlo k prenosu ohňa cez dymovody. Výťahy prechádzajú do požiarneho režimu, t.j. schádzajú na prízemie a otvárajú sa.V prípade požiaru sa aktivuje hlásenie cez evakuačný rozhlas na príslušnom poschodí alebo v sekcii a upovedomuje ľudí o tejto udalosti. Systém je však sofistikovaný a varovania vydáva tak, aby nedošlo k preplneniu únikových ciest ľuďmi z neohrozených priestorov. V izbách pre hendikepovaných klientov je okrem akustickej aj optická signalizácia (stroboskopický efekt).

Koncepcia EPS je budovaná tak, aby tieto procesy prebiehali automaticky bez potreby zásahu človeka, ktorý je v takýchto krízových stresových situáciách často ten najslabší článok v reťazci. V prípade hlásenia požiaru z automatického detektora je podľa platných noriem na systéme EPS nastavená dvojstupňová signalizácia poplachu, počas ktorej má obsluha (operátor) vykonať stanovené úkony. Ak sa však tak do uplynutia určeného časového limitu nestane, automaticky sa spustí postupnosť definovaných procesov. Pri tlačidlových hlásičoch sa však všetky akcie spúšťajú okamžite bez oneskorenia. Vtedy sa totiž predpokladá, že hlásič niekto aktivoval vedome.

Systém osvetlenia Lutron

Osvetlenie v spoločných priestoroch hotela má na starosti počítačovo riadený systém ovládania všetkých svetiel v spoločných a kongresových priestoroch hotela. Riadiaci počítač zohľadňuje niekoľko zásadných faktorov, medzi ktorými je astronomický čas. Vo všetkých priestoroch so zvýšeným pohybom ľudí (konferenčné miestnosti a pod.) je možnosť voľby šiestich svetelných režimov s jemným ­dolaďovaním intenzity svetla v miestnosti od stavu ­vypnutia až do úplného vysvietenia priestoru. Z dôvodu úspor energií je na miestach, kde je občasný pohyb zamestnancov, inštalovaná detekcia pohybu, ktorá osvetlenie koridoru zapne a po opustení automaticky vypne. Zamedzuje sa tak plytvaniu energie zbytočným svietením.

Integrovaný bezpečnostný systém

V celom objekte River Parku je inštalovaný integrovaný bezpečnostný systém. Ide o unikátne spojenie troch technológií – kamerového systému, kartového systému kontroly vstupu a elektronického ­zabezpečovacieho systému. Prístupový systém je doplnený o návštevnícky modul obsahujúci čítačku optického rozpoznávania ­znakov (OCR). Informácie z pasu alebo občianskeho preukazu sú do systému vložené automaticky bez nutnosti manuálneho opisovania údajov. Unikátne identifikačné duálne karty prístupového systému sú vyvinuté špeciálne pre potreby hotela. Ide o spojenie dvoch čipov s rôznymi frekvenciami, kde jeden čip slúži pre identifikáciu v zákazníckej a ubytovacej časti hotela a umožňuje automatické prepnutie izby do komfortného režimu.

Druhý čip slúži pre selekciu oprávnenia vstupu do objektu a jeho zázemia. Integrovaný systém SiPass zabezpečuje potrebné interakcie medzi jednotlivými technológiami a poskytuje obsluhe informácie a celkový prehľad o dianí v objekte. Grafická vizualizácia všetkých periférnych zariadení akými sú pohybové detektory, kamery, špeciálne snímače a identifikačné čítačky kariet, uľahčujú orientáciu obsluhe a tým skracujú čas ­reakcie. Bezpečnostná služba ako aj technická správa hotela majú dôkladný prehľad o pohybe osôb v zázemí a vďaka inštalovaným identifikačným čítačkám kariet vie, kto sa v akých miestnostiach práve nachádza (ktorá karta otvorila ktoré dvere).

Už v projektovej fáze riešenia integrovaného bezpečnostného systému bolo potrebné sa prispôsobovať miestu inštalácie a dizajnu interiéru bez zníženia požiadaviek hotela na bezpečnosť (bezpečnostný štandart hotela). Z toho vyplýva aj finálna heterogénnosť inštalovaných periférnych zariadení a snímačov. Obraz o dianí v okolí hotela ­poskytujú ako statické tak aj rýchlo otočné kamery s možnosťou ­priblíženia. Pre ich montáž na unikátnu fasádu bolo potrebné ­vyrobiť špeciálne konzoly, šité na mieru pre každé miesto inštalácie. Široká variácia typov kamier zohľadňuje nie len technické požiadavky akými sú svetelnosť monitorovanej scény ale aj estetické hľadisko, farebnosť a dizajn miesta inštalácie.

Kamery s CMOS čipom majú funkciu dodatočného potláčania šumu. Zrnenie spôsobované znížením svetelnosti odstraňujú digitálnym vyhladením zosnímaného obrazu. V interiéri hotela sú nasadené zväčša statické kamery, no niektoré až s 22-násobným optickým priblížením. Prenos, analýzu, distribúciu, nahrávanie a zobrazovanie videosignálu (obrazu z kamier) zabezpečuje virtuálna digitálna matica SISTORE CX. Vďaka otvorenosti a flexibilite systému je možné sa prispôsobovať dočasným úpravám a trvalým rozšíreniam systému bez ohľadu na to, či ide o rozšírenie snímacej a detekčnej časti, alebo o nové zobrazovacie klientské pracovisko s množstvom monitorov.

Úspora médií potrebných pre archiváciu záznamu je dosiahnutá nahrávaním na základe detekcie pohybu. Záznam tak vzniká len v čase keď obsahuje relevantný informáciu teda nejakú udalosť. Integrovaný bezpečnostný systém ponúka sofistikované vyhľadávanie uložených záznamov vďaka vzájomnej previazanosti jeho jednotlivých technológií. Udalosť má v systéme odkazy na záznamy v jednotlivých technológiách. Pre získanie detailných informácií tak nie je potrebné ich vyhľadávať osobitne tak ako je tomu pri oddelených systémoch.

Bezpečnostný systém má svoju vlastnú kostru, ktorou je samostatná, fyzicky oddelená počítačová sieť od ostatných sietí v komplexe River Park. Na nižšíich hardérových úrovniach je to dátová komunikácia po zbernici. Koncepcia aplikácie bezpečnostného systému SiPass z pohľadu ­používateľa je podobná ako pri systéme merania a regulácie, čiže je jeden centrálny systém a jednotlivé objekty komplexu River Park sú do neho zaradené ako klienti s príslušnými vyselektovanými právami na jeho obsluhu (architektúra klient server).

Energetické zálohy

Serverovne majú záložné zdroje, ktoré v prípade výpadku napájania poskytujú informačným systémom dostatočne dlhý čas (30 minút) na zálohovanie všetkých podstatných dát. Na prvom podzemnom podlaží je veľký záložný diesel agregát s výkonom 1 MW, ktorý je schopný kompletne zásobovať celý hotel elektrickou energiou po dobu piatich hodín s nábehom do jednej minúty.

Hotel prešpikovaný najmodernejšími technológiami

V Kempinski Hotel River Park na ľavom brehu Dunaja našlo uplatnenie množstvo najmodernejších riešení a technológií. Pri návrhu konceptov riadenia sa vyvinulo úsilie o maximálnu automatizáciu, aby bol prípadný ľudský zásah do systému minimálny. Vďaka miere luxusu poskytovaného hosťom ako aj vďaka použitej modernej technike predstavuje Kempinski Hotel River Park špičku toho, čo súčasné slovenské hoteliérstvo môže ponúkuť. Napokon, komplex River Park, ktorého je súčasťou, získal hlavnú cenu verejnosti tohtoročnej edície prestížnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku – Stavba roka.