1. etapa rekonštrukcie bytového domu vo Zvolene na ulici J. Kozáčeka 12 v roku 2007 – 2008

Vlastníci bytov v bytovom dome na návrh splnomocneného ­zástupcu vlastníkov začali vážne uvažovať nad skutočnosťou, že ceny energií neustále rastú a treba už niečo robiť. Projekt zateplenia domu zadával projektantovi priamo splnomocnený zástupca vzhľadom na  to, že norma určuje minimálnu hodnotu tepelného odporu pre staré stavby na nízku hodnotu tepelného odporu (to však zväčša znamená len tenké vrstvy tepelných izolantov a nové omietky) a správcovia vlastníkom odporúčajú a projektantom zadávajú toto kritérium; hrubšie vrstvy sú pomerne málo zastúpené, hoci dnes už nie je problém získať materiál na väčšiu hrúbku vrstvy a cena už vôbec nie. Je však logické, že cena je vyššia a hrúbka izolantu nevyrieši všetko. Rozhodnutie splnomocneného zástupcu, ktoré vlastníci schválili na základe vysvetlenia finančných nákladov a ­následných úspor, znamenalo súhlas so zateplením na lepšie ­tepelnoizolačné parametre. V čase projektovania ešte nebol zabehnutý systém energetického projektového hodnotenia a bol obmedzený na posúdenie tepelného odporu konštrukcií a kondenzáciu vodnej pary v ­konštrukcii. Preto bolo potrebné zatepliť steny izolantom s hrúbkou 14 cm, kde sme však narazili na problém s dostupnosťou kotviaceho materiálu s potrebnou dĺžkou, a tak sa rozhodlo o izolácii s hrúbkou 12 cm, čo bolo v tom čase najväčšie dostupné kotvenie. Pre zaujímavosť väčšina stavieb sa aj dnes izoluje izolantom 7 cm.

Súčasťou projektu bolo odstránenie netesných malých okienok na schodisku s jednoduchým sklom a ich nahradenie väčším oknom s izolačným dvojsklom. Celé opatrenie prinieslo úspory, z ktorých bolo možné zrealizovať aj nový výťah, pretože starý bol už technicky aj bezpečnostne nevyhovujúci. Tiež jeho údržba a prevádzka boli z roka na rok nákladnejšie.

Informácie o spotrebe tepla uvádzame na základe skutočnosti, hodnoty sú veľmi blízke hodnotám získaných výpočtom vykonaným spracovateľom energetického certifikátu.

Bytový dom sa dostal po rekonštrukcii do energetickej triedy B. Následne nás čakala druhá etapa – nový zdroj tepla.

Obr. 1

2. etapa rekonštrukcie bytového domu vo Zvolene na ulici J. Kozáčeka 12 v roku 2011

Druhá etapa zahŕňala rekonštrukciu stúpacích vedení (studenej vody, TÚV s cirkuláciou, plynu, kanalizácie s likvidáciou starej ­azbestovocementovej kanalizácie a časti ležatých rozvodov), časti vykurovania (nové vyregulovanie systému) a elektroinštalácie a nový, vlastný zdroj tepla na báze tepelných čerpadiel s odpojením sa od centrálneho zdroja alebo s jeho využívaním len ako záložného zdroja. Všetky ekonomické prepočty nasvedčovali skutočnosti, že táto investícia sa vlastníkom oplatí a z úspor dokážu splácať úver a tiež investíciu do rekonštrukcie TZB. Vlastníci schválili financovanie prostredníctvom úveru a všetky potrebné náležitosti.

Pri posudzovaní ekonomickej efektívnosti investícií do zdroja tepla však vychádza, paradoxne, na poslednom mieste KOST, aj keď uvažujeme, že nás jej obstaranie nestojí nič, tesne pred ňou je vlastná plynová kotolňa a náskok majú tepelné čerpadlá, aj keď ide o najdrahšiu investíciu. Prečo to tak je? Odpoveď je jednoduchá: tepelné čerpadlá pripravujú tepelnú energiu za podstatne najnižšie náklady. Je však veľmi dôležité, ako je systém navrhnutý. Sú projektanti, ktorí kalkulujú vysoký podiel doplnkového zdroja, a tak síce investícia stojí o málo menej, ale jej efektívnosť je zlá. Tepelné čerpadlá bežne fungujú podľa druhu do teploty –20 °C, pričom potrebujú malý ­podiel doplnkového zdroja, a to je efektívne riešenie. Veď teploty pod –10 °C sa vyskytujú sporadicky.

S dodávateľom centrálneho tepla sa pôvodne uvažovalo ako so ­záložným zdrojom, ale v minimálnom množstve oproti celkovej potrebe, čo sa pre SVB MODRÝ DOM ukázalo ako finančne nevýhodné, a tak sa vybudovala malá plynová kotolňa s nástennými kondenzačnými kotlami, pričom táto investícia by sa mala vrátiť už po 1,5 roku. Tento zdroj výpočtovo nahradí max. do 10 % ročnej potreby tepla (reálne však očakáva projektant do 5 %), čo budeme schopní povedať až po roku fungovania a následne spresniť s počtom narastajúcich rokov.

Porovnanie nákladov na teplo

Doterajšie ukazovatele hovoria o radikálnych úsporách v nákladoch na teplo. Aj keď osem mesiacov nie je relevantný čas na porovnanie, ale už tieto hodnoty naznačujú výrazný posun k zníženiu nákladov. Zariadenie bolo spustené počas veľkých mrazov vo februári. A náklady na prevádzku počas tohto mesiaca výrazne klesli pri zachovaní spotreby tepla. Sú tu uvedené dva mesiace, január a február 2012, ktoré boli klimatickými podmienkami veľmi podobné. Úspora v porovnaní týchto dvoch mesiacov je 61 %.

Obr. 2

Treba ešte vyladiť celú sústavu z hľadiska prevádzky doplnkového zdroja (plynových koltov) tak, aby bola prevádzka čo najúspornejšia.

Technické parametre zariadenia

Na bytovom dome sú osadené tepelné čerpadlá Stiebel Eltron so systémom vzduch/voda WPL 47. Inštalované zariadenia majú menovitý tepelný príkon 3 x 26,46 kW pri A2/W35, čo je 79,38 kW. Systém pozostáva z troch tepelných čerpadiel, dvoch plynových nástenných kotlov, akumulačnej nádoby a dvoch zásobníkov TÚV s objemom 2 x 1 000 l. Strojovňa celého systému je umiestnená na streche bytového domu, zásobníky TÚV sú v spoločných priestoroch bytového domu v suteréne. Hydraulické prepojenie je komplikovanejšie, nakoľko všetky stúpacie potrubia ÚK a TÚV, pôvodné trasy, sú vedené z päty domu. Takže bolo nutné prepojiť nový tepelný zdroj s jestvujúcimi trasami v bytovom dome. Keďže sa robila celková obnova bytového domu, boli tieto trasy zakomponované do projektu. V bytovom dome ostala zachovaná vykurovacia sústava, čo sa týka veľkosti, avšak zateplením sa dosiahli výrazné úspory na tepelných stratách, čo umožnilo znížiť teplotu systému na hodnotu 45/40 °C. Teplota TÚV je nastavená na 47 °C, čo vďaka prestavbe TZB a dôkladnému zatepleniu bohato vyhovuje. Táto teplota je už využiteľná na nízkoteplotné vykurovanie pri zachovaní pôvodných vykurovacích telies.

Záver

Záverom zo získaných údajov je jednoznačné potvrdenie štúdie a prepočtov, ktoré sa vykonali pri návrhovej (projekčnej) fáze projektu, o vhodnosti využitia tepelných čerpadiel aj pre väčšie celky, nielen pre rodinné domy. Celkové potvrdenie bude až pri ročnom vyhodnotení a po viacročnej prevádzke, keď bude dostupné väčšie množstvo údajov o prevádzke.

Ing. Miroslav Bauco

Ing. Adam Brestovský

STIEBEL ELTRON