O svoje skúsenosti z navrhovania a výstavby pasívnych budov sa prišli s účastníkmi podeliť odborníci zo Slovenska, Česka a Rakúska. Témy 9. ročníka medzinárodnej konferencie PASÍVNE DOMY 2013 sa zamerali na architektonické a konštrukčné riešenia energeticky hospodárnych budov, rekonštrukcie podľa princípov pasívneho štandardu, nákladovo efektívne opatrenia pre obnovu budov, životný cyklus budov, kvalitu vnútorného prostredia, ako aj metodiku integrovaného navrhovania budov.

Záštitu nad konferenciou prevzalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Slovenská komora architektov a Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora.

Konferenciu otvorila dekanka Fakulty architektúry STU doc. Ľubica Vitková, ktorá vyjadrila radosť z konania podujatia na univerzitnej pôde. Za ňou prehovoril prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Ing. Zsolt Lukáč, ktorý poukázal na potrebu transformácie stavebného trhu a vytvárania nových pracovných príležitostí. Na záver úvodného bloku vystúpil Ing. Ján Magyar zo SIEA, ktorý potvrdil opodstatnenosť nosnej myšlienky konferencie, že cesta k budovám s takmer nulovou potrebou energie vedie cez pasívne domy. Je skutočne prvoradé zabezpečiť energetickú hospodárnosť budovy, dosiahnuť zníženie energetických požiadaviek na vykurovanie a chladenie na nákladovo optimálnu úroveň a až potom využiť miestne obnoviteľné zdroje na pokrytie zvyšnej potreby energie.

Hlavným rečníkom v dopoludňajšom bloku bol rakúsky architekt Markus Prackwieser z ateliéru DIN A4 Architektur, ktorý z bohatého portfólia svojho ateliéru predstavil vo svojej prezentácii tri diela.

V období 2006 - 2010 vyrástol v Innsbrucku obytný súbor Lodenareal v pasívnom štandarde, v tom čase najväčší v Európe. Vzniklo tak 354 bytov, ktoré poskytujú vysoko komfortné a pritom vďaka úspornej prevádzke cenovo dostupné bývanie. O spokojnosti ich užívateľov svedčí prieskum, podľa ktorého je s kvalitou vnútorného prostredia spokojných takmer 90 % obyvateľov.

V Innsbrucku stojí aj tretia olympijská dedina (O3), na ktorej sa podieľal DIN A4 Architektur. Ateliér realizoval šesť z trinástich budov so 182 bytmi. Hybridná konštrukcia (železobetónová nosná štruktúra a drevené sendvičové opláštenie) umožnila rýchlu výstavbu. Všetky objekty sú zrealizované v štandarde pasívneho domu.

Severne od Viedne, v Korneuburgu, sa nachádza ďalšia zaujímavá realizácia DIN A4 Architektur - budova krajského súdu s priľahlými nápravnými zariadeniami. Justičné centrum je architektonicky zaujímavý komplex budov v pasívnom štandarde, demonštrujúci súlad medzi energetickou hospodárnosťou a kvalitou vnútorného prostredia, tepelnej a svetelnej pohody vrátane kvality ovzdušia.

Každým rokom pribúdajú novostavby v pasívnom štandarde, či blízko pasívneho štandardu. Zaujímavé príbehy stavby rodinných domov a výzvy, s ktorými sa architekti stretli pri ich návrhu a realizácii, prinášajú inšpiráciu a chuť hľadať nové zaujímavé riešenia. Hlavnou požiadavkou na stavbu pasívneho rodinného domu  v Kremenici v Stupave bolo postaviť „krásny“ rodinný dom. Arch. Pavol Pokorný z ateliéru POKORNYarchitekti nám opäť potvrdil, že pasívny štandard neobmedzuje kreatívnosť architekta pri návrhu.

Veľkou témou sú rekonštrukcie a obnova existujúcich bytových domov. Prednášajúci Ing. Jiří Beranovský z českého Ekowattu prezentoval svoje skúsenosti s bežnými spôsobmi obnovy a hľadanie optimálneho konceptu rekonštrukcie panelových domov až na pasívny štandard. Zaujímavým príspevkom pre odbornú verejnosť bola prezentácia Ing. Jany Bendžalovej z TSÚS, ktorá porovnávala rôzne okruhy opatrení použitých pri výpočte nákladovo optimálnej úrovne energetickej hospodárnosti budov so zameraním na opatrenia blízko úrovne budov  s takmer nulovou potrebou energie v slovenských podmienkach.

Vieme, že investičné náklady na výstavbu sú dôležitým faktorom  v rozhodovaní investora. Cieľom príspevku Ing. Kataríny Korytárovej z MHSR bolo predstaviť základné pojmy, princípy, vzťahy a postupy pri ekonomickom hodnotení budovy podľa STN EN 15 459, ako aj načrtnúť postup pri porovnávaní dvoch rôznych riešení výstavby - energeticky pasívny dom verzus štandardný dom z pohľadu nákladov počas životnosti budovy.

Arch. Jozef Smola sa s nami podelil o praktické skúsenosti z realizácie novostavby pasívneho bytového domu, keď zákazku v rámci verejného obstarávania získala spoločnosť, ktorá nemala predchádzajúce skúsenosti s pasívnymi domami, a to za 2/3 bežnej ceny. Zámerne podhodnotená ponuka s cieľom získať zákazku za každú cenu vedie k tlaku na zámenu materiálov, výrobkov a má dopad na kvalitu stavebných prác aj harmonogram. Investor sa stáva do istej miery rukojemníkom stavebnej firmy. Skúsenosti z priebehu stavby by mali byť cenným podnetom k zamysleniu, nakoľko je projektová a dodávateľská sféra v SR pripravená na realizáciu veľkých stavieb do pasívneho štandardu.

Príspevok prof. Jozefa Štefka z Technickej univerzity vo Zvolene prezentoval výsledky bilancie spotrebovanej a vyprodukovanej energie, ako aj hodnotenie parametrov vnútornej klímy rodinného domu na báze dreva v Kremničke pri Žiari nad Hronom. Ukázal tiež vplyv správania sa užívateľov na spotrebu energie a ďalšie monitorované parametre. Po ukončení konferencie sa konal spoločenský večer, kde sa mohli účastníci a prednášajúci porozprávať už v uvoľnenej atmosfére. Na druhý deň sa uskutočnila exkurzia po pasívnych budovách. Vo Viedni jej účastníci navštívili prvú certifikovanú pasívnu výškovú budovu Reiffeisenbank a v Korneuburgu si prezreli výnimočnú realizáciu - prezentované justičné centrum od DIN A4 Architektur. Popoludní pokračovali na Slovensku návštevou dvoch rodinných domov v Stupave, samozrejme v pasívnom štandarde.

Môžeme konštatovať, že tohtoročná konferencia priniesla dobrý pocit, že stavať aj rekonštruovať budovy do pasívneho štandardu sa stáva témou dňa, čaká nás však mnoho práce najmä v oblasti vzdelávania a osvety v radoch odbornej verejnosti, ako aj štátnej správy. Stavebný sektor je pomalý v prijímaní zmien, preto je nevyhnutné začať s transformáciou nášho stavebníctva hneď.


Ing. Ľubica Šimkovicová
Inštitút pre energeticky pasívne domy