Odberateľ (spotrebiteľ) sa dostáva do centra pozornosti. Do horizontu roku 2020 sú stanovené jasné priority v energetickej efektívnosti, ktoré vychádzajú zo seriózneho hodnotenia formou energetických auditov a ich dosiahnutie má zabezpečiť zavedenie systému energetického manažérstva. Uvedené kroky reflektujú potrebu riešenia globálnych problémov energetiky.

Kľúčovým problémom globálnej energetiky súčasnosti a najbližších rokov je a bude predovšetkým riešenie energetickej trilemy: energetická bezpečnosť, sociálna spravodlivosť a trvalá udržateľnosť rozvoja. V nastávajúcich obdobiach sa ráta s diverzifikáciou zdrojov energie, so zvyšovaním podielu obnoviteľných zdrojov energie, s dosahovaním energetických úspor a účasťou energetických služieb na riešení problémov energetickej efektívnosti. Dôraz sa kladie na ekonomickú a environmentálne šetrnú prevádzku energetických zariadení a zdrojov spolu s rozvojom regionálnej a municipálnej energetiky.

Jednou z ambícií medzinárodnej konferencie je aj poučenie z celosvetovej praxe, formulované na 22. svetovom energetickom kongrese v juhokórejskom Daegu na konci minulého roka (2013). Kongres vyzval na urýchlené presadzovanie racionálnych postupov a opatrení s cieľom transformácie systému energetiky. Niektoré prevažujúce mýty však bránia správnemu úsiliu exekutívy, energetického priemyslu a občianskej spoločnosti udržateľnými postupmi rozvíjať oblasť energetiky.

Konferencia na základe prezentácie jednotlivých mýtov a diskusie k nim naznačí riešenie nepriaznivo sa vyvíjajúceho stavu a ponúkne svojim účastníkom ich aktívny podiel. Na ilustráciu a motiváciu potenciálnych účastníkov konferencie treba uviesť niekoľko z mýtov, ktoré treba prekonať:

  • globálny dopyt po energii bude stagnovať
  • nárast spotreby bude úplne pokrytý novými, čistými energetickými zdrojmi
  • súčasné obchodné modely a trhy zabezpečujú energetické potreby,
  • súčasné programy zabezpečia prístup k energii pre všetkých 
  • v rozmedzí 10 – 15 rokov,
  • vo svetovom meradle je kapitál lacný a je ho dostatok.

Cieľom tohtoročnej konferencie je prispieť k zvýšeniu odborného poznania pri zabezpečení efektívneho a trvalo udržateľného energetického hospodárstva najmä u nás na Slovensku. Na to sa využíva udržiavanie tradície pravidelného dvojročného cyklu usporadúvania stretnutí odborníkov z oblasti výroby, distribúcie a spotreby energie, vzájomných substitúcií foriem energie a palivových zdrojov, energetických služieb, prevádzkovateľov zariadení na využitie obnoviteľných zdrojov energie a finančných inštitúcií na medzinárodnej úrovni.

Organizátori konferencie ponúkajú účastníkom najnovšie informácie z rôznych oblastí energetickej efektívnosti (www.enef.eu).Spoločným cieľom, a to nie len účastníkov konferencie, je dosiahnuť konkurencieschopnú energetiku, ktorá zabezpečí trvalo udržateľnú, bezpečnú, spoľahlivú a efektívnu ponuku energetických tovarov za prijateľné ceny s dostatočnou ochranou odberateľa, životného prostredia, pri dodržaní atribútov bezpečnosti prístupu k energii
a technickej bezpečnosti.

Ing. Miroslav Kučera