1394 Trade Association

Združenie 1394 Trade Association sa aktívne venuje rozvíjaniu a využívaniu štandardu IEE 1394/FireWire. Hlavným záujmom združenia je pomáhať všetkým spoločnostiam pracujúcim na vývoji produktov a služieb so zbernicou 1394 pre spotrebnú elektroniku, periférne zariadenia, počítače a priemyselné aplikácie. Členovia sa aktívne podieľajú na štandardizácii a implementácii FireWire do rozličných priemyselných a komerčných odvetví. www.1394ta.org

BCDI (Belgian Center for Domotics and Immotics)

Európska sieť pre automatizáciu domov a budov – BCDI zabezpečuje podporu produktom a službám od najvyspelejších spoločností zaoberajúcich sa automatizáciou budov a domov v Európe. Belgické centrum pre „domotiku“ a „imotiku“ spoločne založili tri inštitúcie, ktoré reprezentujú tri hlavné sektory v belgickej ekonomike: stavebníctvo, spracovanie kovov a energetiku. Hlavné aktivity centra sú preto zamerané na rozvoj komunikačných prostriedkov pre profesionálov, na štúdie o vývoji trhu, na technologické inovácie a na organizovanie školení v spolupráci s odbornými inštitúciami. www.bcdi.be

Bluetooth SIG (Bluetooth Special Interest Group)

Medzinárodné združenie Bluetooth SIG vzniklo už v roku 1998 v USA. Združenie zastrešujú hlavné osobnosti vo wireless, telekomunikácii, automotive, priemyselnej automatizácii a sieťových odvetviach, ktorí spoločnými silami vyvíjajú bezdrôtovú technológiu bluetooth. Hlavní podporovatelia združenia sú Ericsson, Intel, Lenovo, Microsoft, Motorola, Nokia a Toshiba. Viac ako 13-tisíc členov z celého sveta spolupracuje na rozširovaní bluetooth technológie do všetkých priemyselných odvetví. www.bluetooth.com

CECED (European Committee of Manufacturers of Domestic Appliances)

CECED je priemyselná skupina zastupujúca výrobné odvetvie domácich spotrebičov v Európe. Členmi sú výrobcovia malých a väčších elektrických spotrebičov, výrobcovia ventilačných systémov, klimatizácie a vykurovacích zariadení a 26 národných priemyselných združení. CECED je štrukturované na pracovné skupiny, ktoré analyzujú špecifické témy: nový prístup k bezpečnosti a použiteľnosti, ochrana zákazníkov, medzinárodná štandardizácia, IRIS (medzinárodný informačný systém opráv), PI projekt (informácie o produkte cez elektronické médium) alebo štatistiky a prieskumy trhu. www.ceced.org

CEDIA (Custom Electronic Design&Installation Association)

CEDIA je medzinárodná obchodná organizácia, ktorej členovia sa špecializujú na návrh a inštaláciu elektrických systémov pre domy a budovy. Táto nezisková organizácia vznikla v roku 1989 v americkom Indianopolise a v súčasnosti má viac ako 3 500 členov po celom svete. Členskú základňu tvoria dodávatelia rezidenčných elektronických systémov, výrobcovia, obchodní zástupcovia, distribútori, inžinierske spoločnosti a priemyselní špecialisti. www.cedia.net

CELENEC

Európska komisia pre elektrotechnickú štandardizáciu (CELENEC) vznikla v roku 1973 zlúčením dvoch bývalých európskych organizácií: CENELCOM a CENEL. Teraz je CELENEC nezisková technická organizácia spravovaná podľa belgického práva. Skladá sa z národných elektrotechnických komisií z 31 európskych štátov. Hlavným poslaním komisie je tvorba nezávislých elektrotechnických noriem, ktoré pomáhajú rozvíjať jednotný európsky trh pre elektrické a elektrotechnické výrobky a služby. www.cenelec.eu

CIBSE (Chartered Institution of Building Services Engineers)

CIBSE (Autorizovaná inštitúcia služieb stavebného inžinierstva) je medzinárodný orgán, ktorý zastupuje a poskytuje podporu stavebných služieb, ako je osvetlenie, kúrenie, ventilácia, klimatizácia, systémy pre zdravotníctvo a výťahy. CIBSE vydáva medzinárodne uznávané normy, pokyny a kódexy, ktoré nastavujú najlepšie kritériá pre prax v profesii. Inštitúcia je zastúpená v hlavných orgánoch a organizáciách reprezentujúcich stavebné a strojárske odbory v Európe a vo svete. www.cibse.org

DALI-AG (Digital Addressable Lighting Interface Working Group)

DALI-AG je pracovný kolektív patriaci do organizácie ZVEI – do nemeckej asociácie elektrických a elektrotechnických výrobcov. Zameriava sa na vývoj a propagáciu štandardu DALI (digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia). Tento štandard opisuje nové rozhranie pre riešenia riadenia osvetlenia definovaného priemyslom a je stanovený v technickej norme IEC 929. www.dali-ag.org

DASH7 Alliance

Aliancia DASH7 je nezisková priemyselná asociácia, ktorá podporuje využívanie technológie DASH7, zabezpečuje súčinnosť medzi zariadeniami a službami a vzdeláva svojich členov. DASH7 je bezdrôtový štandard vyvinutý s cieľom bezpečného a jednoduchého prenosu dát medzi elektrickými zariadeniami. Kompatibilné zariadenia so sebou dokážu komunikovať až do vzdialenosti deväťdesiatich metrov a pracujú na frekvencii 433 MHz (globálne nelicencované frekvenčné pásmo). Viac ako 30 vedúcich priemyselných spoločností sa už spojilo a spolupracuje na tvorbe tejto technológie. www.dash7.org

ECA (Electrical Contractors' Association)

Združenie elektrotechnických dodávateľov tvoria spoločnosti z oblasti elektroinštalačných prác. ECA sa zameriava na elektrotechnický priemysel, a to hlavne na bezpečnosť, vzdelávanie, technologický rozvoj a zvyšovanie výkonu v priemysle. Úzko spolupracuje s vládou a hlavnými vnútroštátnymi orgánmi v Anglicku s cieľom zlepšiť priemyselné normy a postupy. www.eca.co.uk

Ďalšie pokračovanie seriálu nájdete v nasledujúcich číslach iDB Journalu.