Vaše nové inteligentné automatické dvere Smart slide® zaujali aj na májovej výstave MSV v Nitre. Čo bolo impulzom ich vývoja?

Impulzom vývoja našich inteligentných dverí Smart slide® bola výzva priniesť na trh nový typ komplexného riešenia pre moderné objekty nehnuteľností, ktoré sa tak stávajú samostatnými funkčnými jednotkami. Keďže v dobe veľmi dynamickej informatizácie spoločnosti, predovšetkým na Slovensku a v okolí podobným riešeniam vôbec nikto nevenoval pozornosť, rozhodli sme sa priniesť určité moderné a užitočné prvky aj do priemyselných automatizovaných riešení, akými sú napr. automatické dvere Smart slide®.

Naše automatické dvere Smart slide® sú založené na báze počítača s 32-bitovým mikroprocesorom schopným akejkoľvek variability vo vzťahu k novým výpočtovým riešeniam a systémom (facility systémy budovy, elektronická identifikácia a evidencia ľudí, automatické programovanie vstupov/výstupov a pod.). Disponujú vlastnou IP adresou, čo posúva systém do inej roviny a stáva sa samostatnou súčasťou virtuálneho sveta s mnohými v tomto segmente dosiaľ nepoznanými možnosťami. Dvere Smart slide® tak tvoria komplexný individuálny systém budovy, ktorý je schopný komunikovať so správcovskými systémami, elektronickým vrátnikom, dochádzkovým systémom a pod. i prostredníctvom internetu a vzdialených zariadení nachádzajúcich sa kdekoľvek na svete.

V čom sa Smart slide® odlišuje od súčasných zaužívaných riešení? Z akých prvkov sa skladá a aké technické možnosti ponúka?

Väčšina štandardných riešení poskytuje len veľmi málo flexibility a okrem základných funkcií, ktoré sú zamerané na otváranie a ­zatváranie, neumožňujú jednotlivým používateľom prispôsobovať celý systém individuálnym požiadavkám – vlastne akýkoľvek zásah do takéhoto systému je do veľkej miery limitovaný možnosťami systému (otvorenie/zatvorenie, zimný/letný/núdzový režim). Ak má ­zákazník záujem o programové prispôsobenie a nastavenie hlavného vstupného zariadenia do budovy s možnosťou jeho napojenia na čipovú/kartovú identifikačnú jednotku jednotlivých osôb vstupujúcich do budovy so súčasným napojením na vlastný facility systém konkrétnej nehnuteľnosti či na internet umožňujúci tak neustály ­monitoring dverí a tým aj vstupu do budovy vrátane diaľkového ovládania prostredníctvom internetu, zväčša to býva neriešiteľný problém.

Naše dvere sú však spojením všetkých uvedených možností do ­jediného systému, ktorý vieme zákazníkovi „ušiť“ na mieru tak, aby starosť o vstupné dvere už nebola jeho starosťou, ale záležitosťou kompletne monitorovanou a spravovanou inými firmami. Do dverí vieme napr. implementovať počítadlo zákazníkov, ktoré sníma počet vstupujúcich a odchádzajúcich osôb zvlášť pre každý samostatný vchod a vyhodnocuje údaje na báze denných, týždenných, mesačných či iných štatistík. Dvere Smart slide® môžu navyše slúžiť aj ako reklamný priestor, či už s grafickou, alebo zvukovou stopou, keď je internou súčasťou dverového systému zobrazovacie zariadenie – v rámci dotykového displeja alebo v progresívnejších riešeniach ako priehľadné zobrazovacie fólie na sklenených tabuliach dverí a svetlíkov alebo zvukové zariadenie prepojené so snímacím systémom dverí, ktoré vždy pri vstupe uvíta zákazníka alebo prehrá iné vopred určené hlásenie či reklamu. Obsah, ktorý je takýmto spôsobom distribuovaný koncovému zákazníkovi, možno kedykoľvek meniť a upravovať, a to i vzdialene prostredníctvom vlastného PC či mobilu.

V akých oblastiach vidíte potenciál nasadenia Smart slide®? Prejavuje slovenský trh o Smart slide® záujem?

Náš trh, ale nielen ten, priam vyžaduje v súčasnosti nové, funkčné riešenia, ktoré možno napojiť na internet a ovládať napr. prostredníctvom smartfónu či ľubovoľného iného zariadenia, napr. z pohodlia vlastného domova. Tešíme sa preto vzrastajúcemu záujmu o naše dverové či iné inteligentné systémy. Ako každá mladá firma si aj spoločnosť Technologica neustále hľadá cestu k novým zákazníkom, ktorí oceňujú možnosti, ktoré im Smart slide® riešenia prinášajú.

Ak klient prejaví záujem o nasadenie technológie Smart slide® a má už nainštalované automatické dvere, musí ich vymeniť za tie, ktoré dodávate v rámci riešenia vy?

Smart slide® môžeme chápať ako komplexný mechanický a elektronický systém, t. j. pri dodávke každých dverí sú ich súčasťou aj moduly umožňujúce pripojenie či nastavenie na iné výpočtové alebo elektronické systémy. Ak by však zákazník mal záujem iba o niektorú zložku systému Smart slide®, napr. elektronického vrátnika s počítadlom zákazníkov a ich implementáciu do existujúcich zariadení alebo IP systém s pripojením na internet, je to za určitých okolností po dôkladnej analýze aktuálneho riešenia možné, v praxi však niektoré súčasti väčšinou musia byť nahradené novými modernými riadiacimi mechanizmami, najmä ak sú funkčne zastarané.

Do akej miery je rozsah otvárania dverí variabilný? Dokáže sa ­automaticky plynulo prispôsobovať počtu vchádzajúcich ľudí?

Dvere Smart slide® sú plne adaptabilné takmer vo všetkých ­smeroch, znamená to teda i skutočnosť, že podľa požiadaviek vieme nastaviť rozsah otvorenia dverí v závislosti od konkrétnych okolností, napr. zimná prevádzka – úzky priechodný otvor, letná prevádza – široký priechodný otvor, jedna prechádzajúca osoba – otvorenie umožňujúce vstup tejto osoby, viac osôb – plné otvorenie až po okraj dverí, pričom šírku otvorenia dverí a rozsah, po ktorý sa otvoria, možno nastaviť ľubovoľne pre akýkoľvek bod dráhy dverí. Táto technológia umožňuje aj plynulé prispôsobenie rozsahu otvorenia dverí podľa počtu prechádzajúcich osôb, podľa veľkosti objektu prechádzajúceho dverami či iných parametrov.

Umožňuje technológia Smart slide® diaľkovú správu a servis?

Samozrejme. Ak sú Smart slide® napojené na lokálnu sieť, možno k nim pristupovať cez takúto sieť (či už šifrovane na základe konkrétnych oprávnení, alebo ľubovoľne v rámci lokálnej siete) ­alebo v prípade napojenia na internet možno systém aj monitorovať, spravovať, servisovať a dokonca ovládať z akéhokoľvek koncového zariadenia (napr. počítača, smartfónu, tabletu). Systém Smart slide® je vybavený aj vlastným softvérom s intuitívnym používateľským rozhraním, ktoré používame na diaľkovú správu dverí a iných zariadení.

Zákazníkovi vieme zároveň nastaviť tento program podľa želaného stupňa zabezpečenia (napr. možnosť príslušného prevádzkara pristupovať k údajom konkrétnej prevádzky a následne inej oprávnenej osoby, ktorá vie údaje vyhodnocovať napr. pre celú sieť predajní, k celému systému používanému vo viacerých objektoch) alebo mu na mieru prispôsobíme program, ktorý bude disponovať po funkčnej stránke unikátnymi funkciami alebo bude prepojený s jeho vlastným programovým vybavením. To všetko umožňuje ­zároveň pohodlnú diaľkovú správu vybraných zariadení, či už nami, alebo priamo zákazníkom.

Ak vidíte nejaký vývoj v oblasti automatických dverí, kde v posledných 20 rokoch prebehol?

Vývoj v tejto oblasti je dosť nevýrazný, priam až stagnujúci, čo nás v konečnom dôsledku viedlo k tomu, aby sme sa pustili do vývoja ­inteligentných dverí, ktoré náš súčasný trh s funkciami obsiahnutými v dverách Smart slide® neponúka. Väčšina ľudí však nie je zvyknutá implementovať nové systémy do dverového zariadenia, a preto je tento segment zo strany svetových výrobcov dverových systémov trošku zanedbávaný, dopyt po inteligentnejších systémoch je však čoraz výraznejší, takže sa aj dvere Smart slide® stávajú čoraz ­populárnejšími v porovnaní s tými od iných výrobcov zo zahraničia.

Kam siahajú vaše ambície vo vývoji riešení pre sektor budov, resp. nehnuteľností?

Naše vývojové ambície sa, samozrejme, nekončia pri automatických dverách, keďže v súčasnosti disponujeme už vlastnou ­konštruktérskou i programátorskou kanceláriou, ktoré sú našimi vývojovými centrami neustále navrhujúcimi nové možnosti usporiadania a ovládania budov či iných objektov. Predovšetkým automatizácia a prepájanie jednotlivých priemyselných systémov nás vedie k tomu, že máme záujem pripravovať komplexné administračné a monitorovacie riešenia pre individuálne nehnuteľnosti alebo súbory nehnuteľností, ako sú napr. budovy, prevádzky obchodov, siete retailových predajní či distribučných a servisných centier, kde dochádza v rámci jedného systému k výmene informácií medzi ­dodávateľmi (surovín, produktov), odberateľmi, servisnými firmami, dodávateľmi energií a pod.

Príslušné centrum/budovy tak budú schopné vlastnej existencie na základe údajov, ktoré sa v reálnom čase posudzujú prostredníctvom jedného systému spôsobilého ­vyhodnocovať chýbajúci tovar v skladoch či servisné výjazdy na ­základe chybných hlásení jednotlivých systémov budovy (napr. dverí , vzduchotechniky, osvetlenia), on-line komunikujúceho s celým portfóliom dodávateľských firiem. Logistika tak bude adresnejšia, presnejšia, rýchlejšia a v konečnom dôsledku i lacnejšia a úspornejšia. Spoločnosť technologica sa vždy bude snažiť prinášať moderné a účinnejšie technológie na priemyselné využitie.

Ďakujeme za rozhovor.