V roku 1998 boli bezpečnostné systémy známe len v obmedzenom kruhu zainteresovaných ľudí. S akou víziou a očakávaniami ste vtedy zakladali vašu spoločnosť?

Pred založením spoločnosti CGC som pracoval v oblasti počítačov. Keď sa počítače začali predávať už aj vo veľkoobchodných reťazcoch, povedal som si, že tadiaľ asi cesta nevedie, lebo pri rovnakých obchodných výsledkoch dôjde k poklesu profitabilnosti firmy. Začal som teda uvažovať nad inými oblasťami podnikania a po napísaní pár tipov na papier mi vyšlo, že by to mala byť oblasť bezpečnosti vo všeobecnosti. Za týmto výberom nasledovala otázka, v čom sa od nepamäti robil biznis. V úvahách som zašiel až do staroveku, kde napríklad rímsky cisár bol vždy obklopený nejakou strážou a armádou. Preto sa pre mňa bezpečnosť stala tým hlavným smerom v podnikaní. Následne prišlo rozhodovanie medzi softvérom a hardvérom. Nakoniec som sa rozhodol ísť cestou vyššej pridanej hodnoty, čiže vývoja softvéru.

Prečo ste sa rozhodli pre vývoj vlastného produktu, keď sa možno stačilo poobzerať v zahraničí a predávať už hotové riešenia?

V čase zakladania našej firmy sa v oblasti bezpečnostných systémov vyskytovali najmä uzavreté systémy, ale ja som sa vždy na túto problematiku pozeral zo širšieho pohľadu. Zároveň sa v uvedenom období začal objavovať internet, prvé modemy, webové stránky a vtedy mi napadla myšlienka urobiť systém, ktorý by aj tie dovtedy uzavreté systémy dokázal riadiť na spoločnej báze cez webový prehliadač. Tu vznikla prvotná myšlienka centralizovaného riešenia bez nutnosti inštalovania exe súborov, ktorú možno prirovnať v súčasnosti k populárnym cloud riešeniam.

Pre akú oblasť ste začali vyvíjať váš prvý produkt a v čom bol výnimočný?

Môj kolega, spoluzakladateľ CGC, pracoval ešte pred jej založením vo firme, ktorá sa venovala veľkoobchodu, prevádzkovala sklady a popri tom riešili aj problematiku distribúcie a logistiky, online evidenciu objednávok a pod. Aj táto skúsenosť nás neskôr v CGC inšpirovala k tomu, že bude perspektívne začať využívať vtedy najmodernejšie internetové a komunikačné technológie, ktoré sa dali využiť napr. na prenos údajov od zákazníka do centrály spoločnosti. Vtedy vznikol náš prvý produkt zameraný na oblasť veľkoobchodu a veľkoskladov, pričom predajne z rôznych miest Česka a Slovenska si mohli online objednávať tovar a vidieť skutočný stav zásob veľkoskladu v reálnom čase. Tesne pred začiatkom roku 2000, ktorého sa mnohí experti v oblasti informatiky obávali práve pre tri nuly v letopočte a následné komplikácie, ktoré by sa v operačných systémoch počítačov mohli v tejto súvislosti vyskytnúť, nás jeden zákazník požiadal o preprogramovanie systému kontroly vstupu, bežiacu pod platformu Windows. Vďaka našim predchádzajúcim skúsenostiam sa nám to úspešne podarilo. Odtiaľ bol už len krok k tomu, aby sme do novo vyvinutého systému integrovali aj ďalšie bezpečnostné prvky, ako sú kamery, zabezpečovacie a požiarne ústredne.

Mali ste v tom čase informáciu o tom, že by existoval na Slovensku alebo v Čechách nejaký podobne fungujúci systém?

V čase nášho vývoja existovali riešenia, ktoré dokázali poprepájať zariadenia rôznych výrobcov len cez sériové komunikačné rozhranie. Naše riešenie však využívalo na vzájomnú komunikáciu ethernet s protokolom TCP/IP. Na začiatku sa ešte vyskytovali problémy, ktoré sme však časom aj v spolupráci s výrobcami hardvéru dokázali vyriešiť. Požiadali sme ich o úpravy niektorých komunikačných protokolov na rozhraniach tak, aby vyhovovali požiadavkám na prenos údajov cez ethernet. Môžem teda povedať, že sme boli pioniermi v tejto oblasti nielen na Slovensku, ale aj v Čechách.

Vytvoriť úspešný produkt vyžaduje nielen vizionárske danosti, ale aj tím kreatívnych ľudí. Zápasili ste pri ich hľadaní s veternými mlynmi alebo to šlo ako po masle?

Pri kreovaní tímu sme išli veľmi priamo po známych a skúsených odborníkoch, ktorých sme väčšinou osobne poznali. Všetci už mali predchádzajúce skúsenosti s programovaním v jazyku C, s prácou s hardvérom či mikroprocesorovou technikou. Vďaka ich skúsenostiam a predstaveniu našej vízie na oblasť bezpečnosti sme boli schopní vygenerovať prvé časti našej vlastnej aplikácie. Určite sme s veternými mlynmi v tom čase nebojovali, práve naopak. K dispozícii bol dostatok erudovaných ľudí s hlbokými znalosťami ešte z čias pred rokom 1989, ktorí však boli schopní veľmi rýchlo sa adaptovať na prichádzajúce nové technológie a platformy. Dnes je to z hľadiska nájdenia vhodných odborníkov iné, niekedy to zachádza až k tomu boju s veternými mlynmi.

Medzi trendy posledných pár rokov patria aj tzv. cloud riešenia, ktoré sa už začali objavovať aj v oblasti bezpečnosti a riadenia budov. Na akom princípe tieto riešenia fungujú práve v tejto oblasti?

Cloud riešenia sú v súčasnosti čoraz populárnejšie. Podľa môjho názoru si to možno veľmi zjednodušene predstaviť ako portál = cloud. Naša aplikácia, tak ako je od začiatku generovaná, bola vyvíjaná de facto ako cloud riešenie. Aj keď sa tomu v tom čase tak nehovorilo. Dnes jednému väčšiemu zákazníkovi naša aplikácia spravuje cca štyristo objektov. Zákazník má k dispozícii zabezpečený prístup na jeden centrálny server, čo by sa už dalo definovať ako cloud riešenie. Všetky objekty komunikujú s jedným centrálnym serverom, na ktorom beží jedna aplikácia. Server je pripojený cez zabezpečené pripojenie do internetu, pričom je vyriešená bezpečnosť jeho prevádzky z hľadiska zálohovaného napájania energiou aj jeho informačná bezpečnosť. Cloud je prirodzený vývoj v oblasti poskytovania softvérových aplikácií.

V čom vidíte hlavné prínosy cloud riešení pre koncového zákazníka?

Hlavnou výhodou je úspora nákladov na strane zákazníka. Nemusí investovať do nákupu drahého hardvéru, ktorý musí svojou kvalitou spĺňať dostupnosť 24/7, nemusí nakupovať samotnú aplikáciu, keďže si prenajme len nejakú jej časť. Ďalšia výhoda je, že cloud riešenia jednoduchším spôsobom sprístupňujú softvérové aplikácie na strane ich poskytovateľa, ale aj zariadenia pripojené do komunikačnej infraštruktúry na strane koncového zákazníka. Zákazník vždy musí vyriešiť problém vnútornej adresácie zariadení a takisto spôsob, ako sa k týmto zariadeniam dostane zvonku. Pri cloud riešeniach tento problém odpadá, lebo k zariadeniam, ktoré sú pripojené do internetovej siete, sa vieme priamo pripojiť cez zabezpečené zariadenie. Treťou výhodou je rýchlosť, akou môže zákazník využívať funkcionality cloud riešenia za podstatne kratší čas v porovnaní s tým, ak by sa mal obdobný systém implementovať priamo u zákazníka.

Ako sú riešenia vašej spoločnosti pripravené na tieto trendy?

Systematicky sledujeme vývoj v daných oblastiach a po zvážení sa im v rámci ďalšieho vývoja našich produktov prispôsobujeme. Sme pripravení na tieto trendy a aplikujeme ich prínosy do oblasti zabezpečovacích a kamerových systémov, malej alebo strednej automatizácie a v poslednej dobe aj do oblasti informačnej bezpečnosti. Náš ťažiskový produkt má niekoľko verzií – aplikácia SBI je určená najmä pre veľkých zákazníkov. Niektorí z nich z oblasti telekomunikácií či sieťových odvetví napr. nemôžu z bezpečnostných dôvodov využívať cloud riešenia. Pre stredné spoločnosti máme k dispozícii verziu SBI Easy. Cloudové riešenie označené ako SBI Portal je určené pre menšie firmy a širšiu verejnosť.

Jednou z rýchlo sa rozvíjajúcich oblastí sú aj tzv. technologicky vyspelé domy, bežne nazývané inteligentné. Tu hrá nezastupiteľnú úlohu domáca automatizácia. Venujete sa aj tejto oblasti?

Časť aplikácie SBI je venovaná práve oblasti malej automatizácie, 
a to najmä z hľadiska jej čo najefektívnejšieho využitia u koncového zákazníka. V súčasnosti sú v tejto súvislosti najdôležitejšie odpovede na otázky, aké procesy má malá automatizácia riešiť a aké majú byť jej reálne prínosy. Koncoví zákazníci už majú v súčasnosti možnosť nakúpiť si rôzne prvky malej automatizácie, ale my sa pozeráme aj na to, ako ich prepojiť, povedzme, so zabezpečením objektu. Primárnym cieľom nasadenia malej automatizácie by malo byť nielen zvýšenie komfortu bývania, ale najmä úspory z hľadiska nákladov za energie. Z hľadiska hardvéru sa orientujeme na zariadenia s bezdrôtovou komunikáciou prostredníctvom protokolov ZigBee a Z-Wave. Výsledkom je, že koncový zákazník má možnosť monitorovať a riadiť automatizačné zariadenia prostredníctvom inteligentného telefónu s operačným systémom iOS, Android alebo Windows Phone.

Existuje prepojenie riešení pre malú domácu automatizáciu s aplikáciou SBI?

Aplikácia SBI rieši vo svojom vnútri prepojenia so systémami domovej automatizácie. Napríklad ak používateľ pri svojom odchode „zakóduje“ objekt, aplikácia SBI túto skutočnosť zaregistruje a v súlade s nastavením používateľa zabezpečí zhasnutie svetiel (prípadne naopak svetelné scény imitujúce prítomnosť v objekte ako výstrahu pre zlodejov), vypne klimatizáciu a pod. Navyše možno prepojiť SBI aplikáciu na pulty centrálnej ochrany alebo subjekty, ktoré sa starajú o dohľad nad spotrebou energií v objekte. SBI teda efektívne spája automatizáciu s bezpečnosťou.

Stavebný priemysel na Slovensku v súčasnosti nemá na ružiach ustlané. Na druhej strane, keď sa už realizujú stavby najmä väčšieho rozsahu, väčšinou ide o projekty zaujímavé aj z technického hľadiska, využívajúce moderné riadiace, bezpečnostné a informačné systémy. Možno teda povedať, že developeri sa už stotožnili  s modernými technológiami a nepovažujú ich iba za, takpovediac, panské huncútstvo?

Treba najprv rozlíšiť dve veci – investor je subjekt, ktorý zadáva vypracovanie projektu, a developer je ten, kto daný projekt realizuje. Investor chce niečo postaviť a má nejakú predstavu o tom, čo chce v budúcnosti používateľom toho objektu ponúknuť. Z tohto pohľadu sa veľa vecí definuje v tejto fáze. Projektant, ktorý vstupuje do hry ako druhý v poradí, má možnosť niektorú z uvedených predstáv usmerniť, prípadne navrhnúť alternatívne riešenia. Ak sa investorom správnym spôsobom podajú prínosy prepojenia systémov do jedného celku, veľmi rýchlo pochopia efektívnosť takéhoto riešenia. A treba povedať, že mnohí investori majú vcelku slušne obsadené technické oddelenia, ktorých pracovníci sa dokážu orientovať v súčasných riešeniach a poznajú prínosy ich využívania. Dobré riešenie môže investorovi spätne priniesť úspory v nákladoch či už znížením počtu obslužného personálu, alebo z hľadiska úspory nákladov za efektívnejšie využívanie energií.

Zoberme na chvíľu do ruky sklenenú guľu a pozrime sa na to, ako by mohol trh so zabezpečovacími, riadiacimi a informačnými systémami pre budovy a domy vyzerať v najbližšej dekáde na Slovensku?

To je ťažká otázka. Z môjho pohľadu bude ešte väčší tlak na to, aby sa všetky procesy digitalizovali a boli riešené prostredníctvom informačných technológií. Znalosti mnohých spoločností, ktoré ponúkajú a inštalujú riešenia v oblasti IT, bezpečnosti či automatizácie, nie sú na dostatočnej úrovni a bude musieť dôjsť k „preosiatiu“ trhu aj 
z tohto pohľadu. Už nebude stačiť vedieť natiahnuť káble a pripájať zariadenia, do popredia sa budú čoraz viac dostávať spoločnosti s fortieľom, so silným know-how, ktoré dokážu generovať pridanú hodnotu. Bude dochádzať k ešte väčšiemu prepojeniu doteraz nezávisle fungujúcich technológií a systémov. Masívne sa bude musieť posilniť aj priepustnosť liniek, najmä na prenos obrazu. Doménou našej spoločnosti v budúcnosti je a zostáva širokospektrálna integrácia systémov automatizácie a bezpečnosti a môžem povedať, že  v niektorých oblastiach svojimi výsledkami ukazujeme smer aj iným.

Ďakujeme za rozhovor.