Čo je to Smart Metering a ako nám môže pomôcť?

Pod pojmom Smart Metering rozumieme meranie spotreby elektrickej energie, doplnené o obojsmernú komunikáciu medzi centrálou distribučnej spoločnosti a elektromermi u odberateľov elektriny. Takýto systém umožňuje diaľkový odpočet spotreby elektriny aj posielanie informácií a povelov do elektromerov.

Elektromery sa odčítavajú raz ročne a to sa asi neoplatí. Aké povely a informácie sa majú posielať elektromerom a čo s nimi budú robiť?

Stručne môžeme povedať, že zavádzanie veľkého počtu distribuovaných zdrojov energie (rozptýlených po celom území krajiny) a obnoviteľných zdrojov energie (často fungujúcich podľa počasia, teda nestabilne a nepredvídateľne) a snahy o efektívne využitie všetkých zdrojov energie, ktoré máme k dispozícii, vyžadujú merať podstatne častejšie a okrem samotnej spotreby aj ďalšie veličiny, ktoré slúžia na vyhodnotenie kvality elektriny a efektívnosti jej výroby, prenosu a spotreby.

A ako je to s tými informáciami a povelmi?

Najjednoduchší spôsob, ako ušetriť na elektrine, je vypnúť všetky spotrebiče. Akurát že budeme bez svetla, tepla, kávy, televízie, počítačov, telefónov, výťahov… Nič moc. Výrobcovia a dodávatelia elektriny zase nič nezarobia a tiež nebudú dvakrát nadšení. Tadiaľto cesta nevedie. Ako vždy, najlepšia je stratégia win-win, keď získajú obe strany. A na to nestačí len merať, namerané údaje treba šikovne (áno, Smart) využiť na riadenie siete, napr. vypínanie/zapínanie zdrojov a spotrebičov (a neplatičov) a informovanie zákazníkov o spôsobe šetrenia, napr. o aktuálnej cene elektriny. To, samozrejme, znamená zaviesť premyslenú (zložitejšiu, dynamickú) tarifnú štruktúru, ktorá bude motivovať zákazníkov spotrebúvať lacnejšiu elektrinu (keď jej je prebytok) a šetriť drahšiu (keď je jej nedostatok).

Vaša firma získala ocenenie Najúspešnejší exponát veľtrhu ELO SYS 2013 za Programový systém na zber, spracovanie a prezentáciu energetických meraní M.E.D. II. Môžete nám ho bližšie predstaviť?

Systém M.E.D. II poskytuje svojim používateľom okamžitý aj integrálny prehľad o spotrebe rôznych druhov energií a médií (elektriny, tepla, vody, plynu) a umožňuje evidovať a rozdeľovať tieto spotreby medzi jednotlivé pracoviská (napr. podniku) a používateľov (napr. obytného domu alebo obchodného centra), ako aj vypočítať celkovú spotrebu energie na základe čiastkových meraní. Prispieva k jednoduchému rozpočítavaniu nákladov a k ich úspore. Je vhodný pre odberateľov, ktorí potrebujú jednoduchý a efektívny nástroj na monitorovanie, evidovanie a vyhodnocovanie nákladov na energie spotrebované na týchto meracích miestach.

Čo si pod tým môžeme predstaviť?

Systém sa ponúka formou služby, zákazník do neho pristupuje odkiaľkoľvek pomocou webovej stránky (webovej aplikácie). Namerané údaje sa zobrazujú v tabuľkovej a grafickej podobe. Jednoduché demo je na adrese www.e-metering.sk/MED2/, kde si môžete simultánne zobraziť napr. výrobu elektriny vo FVE a spotrebu elektriny v budove, na ktorej streche je FVE umiestnená, alebo rôzne elektrické veličiny po jednotlivých fázach. Automaticky možno merania vyhodnocovať pomocou reportov, ktoré poskytnú rýchly prehľad o stave počítadiel či spotrebe energií a umožnia aj zhotovenie komplexných štatistík, vyhodnotenie kvality dodávanej energie, jej výpadkov alebo dokonca odhad spotreby energie na nasledujúce obdobie.

Čo ak mám záujem o iné vyhodnotenie svojich meraní?

Koncepcia systému M.E.D. II umožňuje dopĺňať prakticky ľubovoľné spracovanie nameraných údajov podľa predstáv a požiadaviek zákazníka a analyzovať zdroje, príčiny a súvislosti medzi rôznymi veličinami a parametrami energetických sústav z pohľadu výrobcu, distribútora aj spotrebiteľa. Údaje zo systému možno aj exportovať do iných systémov zákazníka na ďalšie spracovanie.

Čo považujete vy na vašom systéme za najzaujímavejšie?

V súčasnosti je veľmi zaujímavou funkciou systému M.E.D. II schopnosť automaticky posielať denné a mesačné hlásenia o výrobe obnoviteľných zdrojov elektrickej energie prevádzkovateľovi prenosovej sústavy (SEPS), organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE), prípadne prevádzkovateľom distribučných sústav tak, ako to predpisuje platná energetická legislatíva na Slovensku. Je to dosť otravná povinnosť, ktorá stojí za to, aby ju plnila technika a nemusel na ňu pravidelne myslieť človek. Snahy o šetrenie, ktoré sme spomínali na začiatku nášho rozhovoru, nie sú len doménou perspektívneho Smart Meteringu. Už aj v súčasnosti majú veľkoodberatelia predpísané obmedzenia svojej spotreby elektriny formou odberových diagramov a rezervovanej kapacity. Systém M.E.D. II dokáže spracovávať údaje z elektromerov s krokom jedna minúta a strážiť tzv. štvrťhodinové maximum tak, aby nebolo prekročené a aby odberateľ nebol penalizovaný.

Stále hovoríme len o elektrine, ale vy ste spomínali aj teplo, plyn, vodu…

Diaľkový odpočet elektromerov má dlhú tradíciu všade tam, kde ide o veľké objemy elektriny (a veľké platby za ne). Aktuálne aktivity zastrešené pojmom Smart Metering teda môžeme chápať ako prirodzené rozšírenie existujúceho stavu, smerujúce k maloodberateľom s cieľom poskytnúť im viac užitočných informácií; na druhej strane distribučné spoločnosti takto získajú veľké množstvo síce malých hodnôt, ale v súhrne to aj im poskytne užitočné informácie s ohľadom na efektívnejšie riadenie a vyššiu spoľahlivosť ich distribučnej sústavy.

Druhá „samozrejmosť“, ktorú si treba uvedomiť, je, že zariadenia na diaľkový odpočet potrebujú elektrické napájanie a niekedy na komunikáciu používajú aj existujúce elektrické vedenia. Tam, kde treba merať teplo, plyn alebo vodu, elektrina vôbec nemusí byť. Nasadenie Smart Meteringu v prípade elektriny je teda prirodzene jednoduchšie, a aj preto sa skoro vždy začína práve elektrinou. Posledný, hoci možno najdôležitejší dôvod, prečo sa (nielen tu) venujeme najmä elektrine, je nedostatočné uvedomenie si významu častejšieho merania spotreby tepla, plynu a vody (aj elektriny). V doterajšej praxi dostaneme vyúčtovanie spotreby väčšinou raz ročne. Ak máme nedoplatok, sme mrzutí, ale nevieme s tým nič urobiť, lebo nevieme čo, kedy a ako sme urobili zle.

Ak máme preplatok, sme radi, ale opäť nevieme čo, kedy a ako sme urobili dobre a ako to máme zopakovať, aby bol budúci rok opäť dobrý alebo ešte lepší. Keby sme poznali našu spotrebu už za minulý deň, vedeli by sme hneď, či stúpla, klesla alebo sa nemenila. Som presvedčený, že každý z nás si pamätá, čo sa dialo včera – polieval som trávnik, je krásny (fíha, to je vody; možno by stačilo menej), deti sa sprchovali a voda tiekla po celý čas (toľko vody? to sa im trpieť nebude!), robili sme veľké upratovanie, okná boli celý deň dokorán, aspoň sa dobre vyvetralo (to nemôže byť správny údaj, na to vetranie si budeme musieť dať pozor). A možno by sme začali aj s výskumom – skúsim prať na nižšej teplote, uvidím, čo to spraví so spotrebou a výsledkom prania. Začneme takto uvažovať?

Ďakujeme za rozhovor.