Členské spoločnosti slovensko-nemeckej iniciatívy #PartnerForSustainability sú však okrem požiadaviek trhu motivované najmä silným zmyslom pre spoločenskú zodpovednosť. Tú presadzujú prostredníctvom širokej palety opatrení zameraných na všetky aspekty udržateľného prístupu k podnikaniu od aplikácie princípov cirkulárnej ekonomiky cez efektívne využívanie zdrojov až po dekarbonizáciu. Z toho dôvodu sa tieto spoločnosti spojili a s pomocou expertov vytvorili súbor nástrojov na dekarbonizáciu. Súbor nástrojov vysvetľuje postup prispôsobený potrebám malých a stredných podnikov (MSP) v štyroch kľúčových krokoch:

  1. Identifikácia zdrojov emisií CO2: Najmä v zložitejších výrobných procesoch a dodávateľských reťazcoch nie je vždy hneď zrejmé, odkiaľ emisie CO2 pochádzajú.
  2. Zhromažďovanie údajov: Údaje o spotrebe a likvidácii, ako aj údaje o emisiách sú nevyhnutné pre merateľnosť dekarbonizácie.
  3. Výber správnych emisných faktorov špecifických pre danú aktivitu: Určenie toho, koľko CO2 vzniká pri prevádzkovej spotrebe energie a zdrojov.
  4. Výpočet a interpretácia: Výpočet stopy CO2 a identifikácia najdôležitejších postupov a opatrení, ktoré treba prijať na dosiahnutie CO2 neutrality.

Keď MSP takto systematicky identifikujú najväčší potenciál úspor CO2 vo svojich podnikoch, pridaná hodnota dekarbonizácie sa stane merateľnou. Ak potom začnú prechádzať na obnoviteľné zdroje energie alebo zvyšovať energetickú účinnosť a efektívnosť využívania zdrojov, urobia významný krok smerom k CO2 neutralite. „V konečnom dôsledku môžu slovenské malé a stredné podniky znížiť svoju spotrebu energie o 15 až 18 %,“ vysvetľuje prezident AHK Peter Lazar.

Do iniciatívy #PartnerForSustainability sa zapojili spoločnosti AfB Slovakia, s. r. o., Evonik Fermas, s. r. o., Kaufland Slovenská republika, v. o. s., Lidl Slovenská republika, v. o. s., Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Volkswagen Slovakia, a. s., Východoslovenská distribučná, a. s., a Západoslovenská energetika, a. s., a spojili svoje sily pod hlavičkou AHK Slowakei.

Spracované podľa tlačovej správy AHK Slowakei.

-tog-