Meranie vzdialenosti horáka v technológii rezania plynom


V procese rezania kovových materiálov pomocou autogénu je veľmi dôležité automatické sledovanie parametrov technológie, ktoré ovplyvňujú kvalitu procesu. Cieľom monitorovania je zabrániť takým chybám, ktoré by viedli k poruchám alebo k prerušeniu procesu rezania. Potrebné je zabrániť aj haváriám horáka, čím sa myslí náraz dýzy o materiál, o rošt stroja alebo náraz pri presunoch. Pre udržanie vysokej kvality rezu je dôležité udržiavať konštantnú vzdialenosť dýzy horáka od povrchu rezaného materiálu.