Podporné programy Európskej únie


Po tzv. Lisabonskej stratégii, ktorá mala určovať stratégiu rozvoja Európskej únie do roku 2010, Európsky parlament schválil na roky 2011 – 2020 stratégiu Európa 2020, ktorého najdôležitejším cieľom je dostať hospodársky priestor EÚ z terajšej recesie a pripraviť európske hospodárstvo na nasledujúce storočie.