Reflektometrické meranie na vedení 110 KV


Predkladaný príspevok je venovaný problematike reflektometrického merania na 110 kV vzdušnom elektrickom vedení. Reflektometrické meranie umožňuje identifikovať impedančné nehomogenity pozdĺž trasy vzdušného vedenia počas jeho dlhodobej prevádzky. Impedančné nehomogenity sú spôsobené starnutím a degradáciou materiálu prúdových a napäťových prvkov vzdušného vedenia, okamžitými zmenami poveternostných podmienok, ale aj prevádzkovými prúdovo-napäťovými režimami (najmä krátkodobým preťažením elektrických liniek). Včasnou identifikáciou a lokalizáciou miesta výskytu abnormálnych impedančných nehomogenít sa dá predísť možným poruchám vzdušných vedení a zabrániť neočakávaným výpadkom dodávky elektrickej energie s cieľom zabezpečiť jej prevádzkovú spoľahlivosť. Galvanické reflektometrické merania sa bežne využívajú pri lokalizácii porúch na kábloch, avšak nie na vzdušných vedeniach vvn a zvn s indukovaným napätím a prúdom vo vypnutom a uzemnenom trojfázovom systéme.