Účinnosť systému natáčania slnečných kolektorov vo vzťahu k energetickej náročnosti


Článok sa venuje problematike merania množstva získanej tepelnej energie termických kolektorov využívajúcich systém natáčania panelov sledujúcich polohu slnka. V príspevku je opísaný experiment porovnávajúci dva spôsoby umiestnenia termických panelov, a to pevné uloženie a systém využívajúci sledovanie ekliptiky slnka. Hodnotí sa účinnosť premeny slnečnej energie vo vzťahu k meraným hodnotám intenzity slnečného žiarenia, pričom pri systéme natáčania sa hodnotí aj jeho energetická náročnosť.