WAGO I/O SYSTEM je registrovaná obchodná značka pre patentovaný stavebnicový systém vstupno-výstupných modulov a k nim prislúchajúcich riadiacich alebo komunikačných jednotiek. Prostredníctvom vstupných modulov ponúka WAGO možnosť merať priamym alebo nepriamym spôsobom širokú škálu veličín.

Na meranie teploty a elektrických veličín ponúka WAGO moduly s priamym pripojením senzorov, bez prevodníkov; na meranie teploty sú moduly s termočlánkom a na odporové meranie. Moduly na meranie termočlánkom sú dvojvstupové, prispôsobené termočlánkom s charakteristikou J, K, L, S, T, alebo je v ponuke univerzálny, parametrizovateľný modul pre všetky typy charakteristík termočlánkov. Ponuka modulov na odporové meranie je podstatne bohatšia. Líši sa podľa počtu vstupov na jeden modul: dva, štyri a osem senzorov na jeden modul; podľa typu odporového senzora: PT100, PT1000, Ni100, Ni1000, Ni1000/TK6180, Ni1000/TK5000, NTC20k, alebo podľa typu merania odporu v rozsahu 10 až 1 200 Ohm a 10 až 5 000 Ohm. Aj v tejto ponuke je voľne konfigurovateľný modul. Moduly pre dva senzory umožňujú aj trojvodičové pripojenie senzorov, viacvstupové moduly sú určené len na dvojvodičové pripojenie. Jeden z typov modulov pre odporové senzory je špeciálny typ pre mostíkové tenzometre (DMS), umožňujúce priamo merať hmotnosť alebo silové pôsobenie.

Moduly na priame meranie elektrických veličín umožňujú merať elektrické parametre v jedno- a trojfázových sieťach s malým a nízkym napätím, do 690 V, AC aj DC, s priamym prúdovým vstupom do 5 A, cez prúdové transformátory s prevodom na 1 A alebo 5 A, Rogowského cievkou do 5 000 A a najnovšie vyhotovenie (dostupné bude od júla 2017) na meranie bočníkom do 20 kA AC aj DC. Tieto moduly spracúvajú namerané hodnoty komplexne a na výstupe sú všetky dôležité informácie pre prevádzku elektrického zariadenia: napätie a prúd vrátane minimálnych a maximálnych hodnôt, činný, jalový aj zdanlivý výkon pre jednotlivé fázy, trojfázové hodnoty, činná a jalová spotrebovaná energia, účinník, frekvencia siete, kvadrant toku energie a smer rotácie poľa. Niektoré moduly vykonávajú aj analýzu vyšších harmonických od 2. po 41. Striedavé hodnoty merajú vo frekvencii od 10 do 2 000 Hz, takže sú vhodné na meranie aj za frekvenčnými meničmi. Napätie a prúd merajú metódou TRMS, takže spracúvajú efektívne hodnoty aj pri neharmonickom priebehu prúdu a napätia. Programová podpora týchto modulov obsahuje aj pripravené grafické rozhrania s editovateľnými textami na použitie vo vizualizácii.

Senzory, ktoré sprostredkúvajú meranie, WAGO v ponuke nemá, až na jednu výnimku, a to prúdové meniče na indukčnom princípe s feromagnetickým jadrom (klasické prúdové transformátory vo viacerých mechanických vyhotoveniach),alebo bez feromagnetického jadra (Rogowského cievky).

Prúdové transformátory sú v ponuke pre primárny prúd od 32 A do 1 000 A, s prevodom na 1 A alebo 5 A. Prúdové transformátory ponúkame na pevnú montáž s potrebou rozpojenia vedenia pri montáži alebo vo vyhotovení na montáž bez nutnosti prerušenia vedenia (s otvárateľným jadrom). Rogowského cievky sú pre prúdy do 500 A, 2 000 A a 5 000 A, výstup z nich sa pripája do modulu na meranie elektrických veličín špeciálne upraveného na tieto cievky alebo do prevodníka typového radu JUMPFLEX na štandardný analógový signál. Rogowského cievky nevyžadujú rozpojenie meraného vedenia pri inštalácii, majú malú hmotnosť, a tak nezaťažujú merané vedenie.

Prúdové meniče na elektronickom princípe sú založené na meraní prúdu halovou sondou. Ponúkajú sa v dvoch vyhotoveniach, a to ako modul JUMPFLEX na meranie AC aj DC prúdu do hodnoty 100 A so štandardným analógovým výstupom, aleo vo forme meracích sond AC alebo DC prúdov do 160 A, s výstupom v číslicovej forme na zbernici RS-485.

Okrem doteraz spomínaných vstupných modulov vhodných na meranie má WAGO v ponuke aj širokú škálu vstupných modulov pre binárne signály a tiež kompletný sortiment analógových aj binárnych výstupných modulov, prípadne špeciálnych rozhraní na komunikáciu po zberniciach alebo rádiovým prenosom. Na základe tohto výberu potom možno I/O modulmi WAGO zrealizovať kompletný riadiaci systém pre priemyselné technológie alebo zariadenia týkajúce sa automatizácie budov vrátane integrovaného merania spotreby energie.

Aby bolo možné vybudovať riadiaci systém, treba ešte zabezpečiť spoľahlivé napájanie, bezpečné vstupno-výstupné galvanické oddelenie, ochranu pred prepätím, rozhranie HMI, komunikačnú sieť a tiež spoľahlivé pripojenie vodičov cez svorky a konektory. To všetko sa dá zastrešiť značkou WAGO.

Kompletné katalógové podklady sú na stránke WAGO: www.wago.com
Technickú podporu vám poskytnú zamestnanci spoločnosti PROELEKTRO, spol. s r. o., ktorá zastupuje značku WAGO na Slovensku.