ombináciou modulu Balluff IO Link Master a následným spojením s nákladovo efektívnymi vstupno-výstupnými modulmi Balluff IO Link možno efektívne spracovať až 136 vstupných/výstupných signálov, ktoré sú voľne konfigurovateľné. Porovnaním konceptu štandardných zbernicových modulov pre 136 vstupov/výstupov dokáže toto inovatívne IO Link riešenie s jedným modulom ušetriť 15 až 20 % nákladov na vstup/výstup. Ak do toho zarátame náklady na zbernice, napájacie káble a úsporu pri elektroinštalácii, úspory by mohli dosiahnuť až 30 až 40 % v závislosti od konceptu riešenia.

Na spojenie medzi Master modulom a IO Link senzorovým hubom sa používa štandardný trojžilový netienený kábel s konektormi M12. Na to potrebujete iba jednu adresu na zbernici, aby ste pripojili osem vstupno-výstupných IO Link modulov a efektívne a variabilne pripojili v okruhu max. 20 m 136 vstupov a výstupov. Výhodou požitia takéhoto pripojenia je, že systém je veľmi rýchlo pripravený na bezpečné uvedenie do prevádzky a identifikácia poruchy nevyžaduje špeciálny hardvér. Výmena poškodeného kábla je rýchlejšia, čím je čas odstránenia chyby krátky, a v skladových zásobách nemusíte držať rôzne typy káblov.
Vysoké náklady často vznikajú aj pri potrebe inštalácie ďalších inteligentných prvkov do zariadení, kde treba doplniť ďalšie karty na potrebné rozhrania a ich pripojenia so senzormi riešiť tienenými káblami. Nakoľko IO Link systém využíva výhradne štandardné trojvodičové netienené „snímačové“ káble, problém variability rôznych káblov odpadá.

136 vstupov/výstupov na jednom module

Vďaka IO Link komunikácii sú Profinet, resp. Ethernet/IP, moduly vhodné pre rozmanité aplikácie, napr. na meranie vzdialeností, detekciu objektov, priemyselnú identifikáciu, ako aj na meranie tlaku, teploty a iných spojitých veličín. IO Link systém poskytuje výhody nielen pri inštalácii štandardných senzorových/aktuátorových systémov, ale aj pre inteligentné IO Link periférie, ktoré komunikujú cez štandardnú IO Link zbernicu s nadradeným systémom, pričom ich parametre možno meniť priamo z obslužného panela stroja.

www.balluff.sk