Nájdenie rovnováhy medzi dodávkou a spotrebou v rámci prenosovej sústavy je komplexná úloha. Práve v tejto oblasti spoločnosť Danfoss podporuje výrobcov OEM a systémových integrátorov pomocou certifikovaných riešení pre inteligentnú konverziu energií, ktoré šetria čas, náklady aj prácu pri testovaní a certifikácii.

Vo fáze návrhu inteligentnej siete a pri hľadaní a dosiahnutí rovnováhy medzi dodávkou a spotrebou patrí medzi hlavné faktory súlad s miestnymi predpismi a normami. Požiadavky na súlad sa týkajú bezpečnosti, elektromagnetickej kompatibility a kódexov distribučných a prenosových sústav. Takéto kódexy, normy a predpisy ovplyvňujú návrh, konštrukciu, inštaláciu, uvedenie do prevádzky a prevádzku ako celku, s cieľom chrániť všeobecné zdravie, bezpečnosť a blaho.

Jedným z najnovších trendov v inteligentných sieťach je integrácia "chýbajúceho článku": skladovania energie. Skladovanie energie umožňuje sieti plynule reagovať na nepredvídateľné výkyvy a výrobu a spotrebu energie zákazníkov. Skladovanie energie sa často realizuje vo forme batérií alebo systémov akumulácie energie.

Inteligentná sieť s ukladaním energie

Inteligentné siete s integrovaným skladovaním energie umožňujú časový posun v dodávkach energie, aby sa kompenzovala kolísavá povaha výroby energie z mnohých druhov obnoviteľných zdrojov. Slúžia aj ako záložné zdroje energie v prípade výpadkov alebo špičiek v dopyte po sieti, čo projektantom umožňuje navrhovať menšie zariadenia skôr pre bežné ako špičkové zaťaženie.

Tradičná sieť: spotreba v odberných miestach spôsobuje kolísanie zaťaženia elektrickej siete.

Inteligentná sieť: Akumulátory tlmia výkyvy zaťaženia v elektrickej sieti, takže v dôsledku spotreby v odberných miestach prakticky nedochádza k výkyvom v sieti. Výsledkom je vyššia kvalita energie, čo umožňuje vytvárať projekty s efektívnejšou infraštruktúrou a nižšími nákladmi.

Konverzia energie pre inteligentné siete

Integráciou skladovania energie a rôznych zdrojov energie do siete poskytujú inteligentné riešenia Danfoss na konverziu energie vyšší výkon siete a znižujú potrebné kapitálové investície. Výrobcovia OEM a systémoví integrátori môžu používať referenčné návrhy spoločnosti Danfoss na zjednodušenie a optimalizáciu návrhu a implementácie svojich energetických systémov, čím ušetria čas, náklady a prácu pri testovaní a certifikácii.

Riešenia spoločnosti Danfoss podporujú širokú škálu technológií výroby energie a riešení na skladovanie energie:

  • Palivové články
  • Veterná energia
  • Solárna energia
  • Vodná energia
  • Batériové systémy skladovania energie BESS
  • Frekvenčné meniče Danfoss
  • CAES skladovanie energie stlačeného vzduchu
  • Energia vodopádu
  • Geotermálna energia

Chcete si prečítať viac o možnostiach pre vaše aplikácie alebo sa dozvedieť, ako vyzerajú reálne aplikácie s pohonmi Danfoss a ďalšie zaujímavosti oblasti inteligentních sietí? Navštívte webovú stránku spoločnosti Danfoss.