STN EN 50059: 2019-02 (33 2038) Ručné elektrostatické striekacie zariadenia. Bezpečnostné požiadavky. Ručné striekacie zariadenia na nehorľavé náterové látky.*)

STN 33 2000-4-41: 2019-03 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom.

STN EN 50136-1/A1: 2019-03 (33 4596) Poplachové systémy. Poplachové prenosové systémy a zariadenia. Časť 1: Všeobecné požiadavky na poplachové prenosové systémy.*)

STN EN 50341-2-9/A1: 2019-03 (33 3300) Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-9: Národné normatívne hľadiská (NNA) pre Veľkú Britániu a Severné Írsko (založené na EN 50341-1: 2012) .*)

STN EN 55016-4-2/A2: 2019-03 (33 4216) Špecifikácia metód a meracích prístrojov na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Časť 4-2: Neistoty meraní, štatistiky a modelovanie medzí. Neistota meracích prístrojov.*)

STN EN 60079-1/AC: 2019-03 (33 2320) Výbušné atmosféry. Časť 1: Ochrana zariadení pevným uzáverom "d".*)

STN EN 60079-18/AC: 2019-03 (33 2320) Výbušné atmosféry. Časť 18: Ochrana zariadení zapuzdrením "m"

STN EN 61850-6/A1: 2019-03 (33 4850) Komunikačné siete a systémy automatizácie elektrických staníc. Časť 6: Jazyk na opis konfigurácie na komunikáciu v staniciach s inteligentnými elektronickými zariadeniami (IED) .*)

STN EN 62351-3/A1: 2019-03 (33 4622) Riadenie elektrických výkonových sústav a pridružená výmena informácií. Bezpečnosť údajov a komunikácií. Časť 3: Bezpečnosť komunikačných sietí a systémov. Profily vrátane TCP/IP.*)

STN EN 62676-3/AC: 2019-03 (33 4592) Obrazové sledovacie systémy na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 3: Analógové a digitálne videorozhrania.*)

STN EN IEC 60375: 2019-03: 2019-03 (33 0100) Dohovor o elektrických obvodoch.*)

STN EN IEC 62325-451-6: 2019-03 (33 4860) Rámcová schéma komunikácie na trhu s energiou. Časť 451-6: Zverejňovanie informácií o trhu, kontextuálne a konštrukčné modely pre európsky trh.*)

STN EN IEC 62676-5: 2019-03 (33 4592) Obrazové sledovacie systémy na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 5: Špecifikácie údajov a charakteristiky kvality zobrazenia kamerových zariadení.*)

STN EN 61466-2/A2: 2019-03 (34 8054) Kompozitné závesné izolátory pre vonkajšie vedenia s menovitým napätím nad 1 kV. Časť 2: Rozmerové a elektrické charakteristiky.*)

STN EN IEC 60376: 2019-03 (34 6728) Špecifikácia hexafluoridu síry (SF6) technického stupňa čistoty a plynov používaných v zmesiach s SF6 na používanie v elektrických zariadeniach.*)

STN EN IEC 60404-13: 2019-03 (34 5884) Magnetické materiály. Časť 13: Metódy merania rezistivity, hustoty a faktora plnenia oceľových pásov a plechov pre elektrotechniku.*)

STN EN IEC 61788-23: 2019-03 (34 5685) Supravodivosť. Časť 23: Meranie pomeru zvyškového odporu. Pomer zvyškového odporu Nb supravodičov.*)

STN EN IEC 61788-24: 2019-03 (34 5685) Supravodivosť. Časť 24: Meranie kritického prúdu. Zachovaný kritický prúd supravodivých drôtov Bi-2223 so strieborným plášťom po dvojitom ohybe pri izbovej tepote.*)

STN EN IEC 61788-25: 2019-03 (34 5685) Supravodivosť. Časť 25: Meranie mechanických vlastností. Skúška v ťahu pri izbovej teplote na drôtoch REBCO.*)

STN EN 50107-3: 2019-03 (36 0620) Výrobková norma zahŕňajúca svetelné značky s výbojkami a/alebo s diódami emitujúcimi svetlo (LED) a/alebo s elektroluminiscenčnými (EL) svetelnými zdrojmi s menovitým napätím neprevyšujúcim 1 000 V, s výnimkou všeobecného osvetlenia a osvetlenia na núdzové a dopravné účely.*)

STN EN 50556: 2019-03 (36 5601) Systémy cestnej dopravnej signalizácie.*)

STN EN 60335-2-28/A11: 2019-03 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-28: Osobitné požiadavky na šijacie stroje.

STN EN 60675/A2: 2019-03 (36 1069) Priamo pôsobiace elektrické ohrievače miestností. Metódy merania prevádzkovej spôsobilosti.*)

STN EN 60728-11/A11: 2019-03 (36 7211) Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 11: Bezpečnosť.*)

STN EN 61167: 2019-03 (36 0260) Halogenidové výbojky. Špecifikácie prevádzkových vlastností.*)

STN EN 61215-2/AC2: 2019-03 (36 4630) Terestriálne fotovoltické (PV) moduly. Posúdenie návrhu a typové schválenie. Časť 2: Skúšobné postupy.*)

STN EN 62386-101/A1: 2019-03 (36 0597) Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 101: Všeobecné požiadavky. Súčasti systému.*)

STN EN 62446-1/A1: 2019-03 (36 4670) Fotovoltické (PV) systémy. Požiadavky na skúšanie, dokumentáciu a údržbu. Časť 1: Systémy pripojené na elektrickú rozvodnú sieť. Dokumentácia, preberacie skúšky a prehliadka.*)

STN EN IEC 60238/A1: 2019-03 (36 0383) Objímky s Edisonovým závitom na svetelné zdroje.*)

STN EN IEC 60268-4: 2019-03 (36 8305) Elektroakustické zariadenia. Časť 4: Mikrofóny.*)

STN EN IEC 60335-2-76: 2019-03 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-76: Osobitné požiadavky na napájacie zariadenia elektrických ohrád.*)

STN EN IEC 60728-113: 2019-03 (36 7211) Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 113: Optické systémy na prenos vysielaného signálu pri zaťažení digitálnych kanálov.*)

STN EN IEC 61853-3: 2019-03 (36 4635) Skúšanie a energetické hodnotenie fotovoltických (PV) modulov. Časť 3: Energetické hodnotenie PV modulov.*)

STN EN IEC 61853-4: 2019-03 (36 4635) Skúšanie a energetické hodnotenie fotovoltických (PV) modulov. Časť 4: Štandardné referenčné klimatické profily.*)

STN EN IEC 62040-2: 2019-03 (36 9066) Zdroje neprerušovaného napájania (UPS). Časť 2: Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) .*)

STN EN IEC 62386-221: 2019-03 (36 0597) Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 221: Osobitné požiadavky na ovládacie zariadenia. Riadenie záťaže (zariadenie typu 20) .*)

STN EN IEC 62442-1: 2019-03 (36 0513) Energetické vlastnosti ovládacích zariadení svetelných zdrojov. Časť 1: Ovládacie zariadenia žiariviek. Metóda merania na stanovenie celkového príkonu obvodov ovládacieho zariadenia a účinnosti ovládacieho zariadenia.*)

STN EN IEC 62442-2: 2019-03 (36 0513) Energetické vlastnosti ovládacích zariadení svetelných zdrojov. Časť 2: Ovládacie zariadenia vysokotlakových výbojok (okrem žiariviek). Metóda merania na stanovenie účinnosti ovládacích zariadení.*)

STN EN IEC 62442-3: 2019-03 (36 0513) Energetické vlastnosti ovládacích zariadení svetelných zdrojov. Časť 3: Ovládacie zariadenia halogénových svetelných zdrojov a svetelných zdrojov LED. Metóda merania na stanovenie účinnosti ovládacích zariadení.*)

STN EN IEC 62885-5: 2019-03 (36 1058) Spotrebiče na čistenie povrchov. Časť 5: Vysokotlakové a parné čističe pre domácnosť a na komerčné použitie. Metódy merania funkčných vlastností.*)

*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.