STN 33 2000-5-56: 2019-05 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-56: Výber a stavba elektrických zariadení. Napájanie na bezpečnostné účely.*)

STN 33 2000-7-722: 2019-05 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-722: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Napájanie elektrických vozidiel.*)

STN 33 2000-8-2: 2019-05 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 8-2: Smart elektrické inštalácie nízkeho napätia.*)

STN EN IEC 62325-503: 2019-05 (33 4860) Rámcová schéma komunikácie na trhu s energiou. Časť 503: Pokyny na výmenu údajov týkajúcich sa trhu pre profil IEC 62325-351.*)

STN EN IEC 62862-3-2: 2019-05 (33 3180) Solárne tepelné elektrárne. Časť 3-2: Systémy a súčasti. Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy na veľkorozmerné parabolické žľabové kolektory.*)

TNI CLC/TR 60079-32-1: 2019-05 (33 2320) Výbušné atmosféry. Časť 32-1: Elektrostatické ohrozenia. Návod.*)

STN EN 50129: 2019-05 (34 2602) Dráhové aplikácie. Komunikačné a signalizačné systémy a systémy na spracovanie údajov. Elektronické signalizačné systémy súvisiace s bezpečnosťou.*)

STN EN IEC 60332-3-10/AC: 2019-05 (34 7101) Skúšky elektrických a optovláknových káblov v podmienkach horenia. Časť 3-10: Skúška vertikálne šíreným plameňom na vertikálne uložených vodičoch alebo kábloch vo zväzkoch. Zariadenia.*)

STN EN IEC 61340-6-1: 2019-05 (34 6440) Elektrostatika. Časť 6-1: Riadenie elektrostatiky v zdravotnej starostlivosti. Všeobecné požiadavky na vybavenosť.*)

STN EN IEC 61375-2-6: 2019-05 (34 2675) Elektronické železničné zariadenia. Vlaková komunikačná sieť (TCN). Časť 2-6: Komunikácia medzi palubnými a pozemnými systémami.*)

STN EN IEC 62961: 2019-05 (34 6723) Izolačné kvapaliny. Skúšobné metódy na stanovenie medzipovrchového napätia izolačných kvapalín. Stanovenie pomocou prstencovej metódy.*)

STN EN IEC 63000: 2019-05 (34 6001) Technická dokumentácia na posudzovanie elektrických a elektronických výrobkov z hľadiska obmedzenia obsahu nebezpečných látok.*)

STN 36 0410: 2019-05 (36 0410) Osvetlenie pozemných komunikácií. Výber tried osvetlenia.

STN EN 50318: 2019-05 (36 2314) Dráhové aplikácie. Systémy odberu prúdu. Validácia simulácie dynamickej interakcie medzi pantografovým zberačom a vrchným trolejovým vedením.*)

STN EN 50342-1/A1: 2019-05 (36 4310) Olovené štartovacie batérie. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy.*)

STN EN 50342-6/A1: 2019-05 (36 4310) Olovené štartovacie batérie. Časť 6: Batérie na používanie na mikrocykly.*)

STN EN 50597: 2019-05 (36 1078) Spotreba energie predajných automatov.*)

STN EN 60061-1/A58: 2019-05 (36 0340) Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 1: Pätice pre zdroje svetla.*)

STN EN 60061-2/A54: 2019-05 (36 0340) Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 2: Objímky.*)

STN EN 60061-3/A55: 2019-05 (36 0340) Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 3: Kalibre.*)

STN EN 60335-2-11/A2: 2019-05 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-11: Osobitné požiadavky na bubnové sušičky.*)

STN EN 60335-2-24/A1: 2019-05 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-24: Osobitné požiadavky na chladiace zariadenia, zariadenia na výrobu zmrzliny a výrobníky ľadu.*)

STN EN 60335-2-24/A2: 2019-05 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-24: Osobitné požiadavky na chladiace zariadenia, zariadenia na výrobu zmrzliny a výrobníky ľadu.*)

STN EN 61167/A1: 2019-05 (36 0260) Halogenidové výbojky. Špecifikácie prevádzkových vlastností.*)

STN EN 62386-102/A1: 2019-05 (36 0597) Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 102: Všeobecné požiadavky. Ovládacie zariadenia.*)

STN EN 62386-103/A1: 2019-05 (36 0597) Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 103: Všeobecné požiadavky. Riadiace zariadenia.*)

STN EN 62612/A2: 2019-05 (36 0292) Svetelné zdroje LED s integrovanými predradníkmi na všeobecné osvetlenie s napájacím napätím > 50 V. Prevádzkové požiadavky.*)

STN EN 62707-1/A1: 2019-05 (36 0586) Triedenie LED (LED-binning). Časť 1: Všeobecné požiadavky a súradnicová mriežka bielej farby.*)

STN EN 62784: 2019-05 (36 1009) Vysávače a odsávače prachu s úrovňou vybavenia ochrany Dc pre zber horľavého prachu. Osobitné požiadavky.*)

STN EN IEC 60268-21: 2019-05 (36 8305) Elektroakustické zariadenia. Akustické merania na výstupe.*)

STN EN IEC 60665: 2019-05 (36 1057) Ventilátory a regulátory na striedavý prúd pre domácnosť a na podobné účely. Metódy merania funkčných vlastností.*

STN P CEN/TS 17261: 2019-05 (36 9756) Biometrická autentizácia na riadenie prístupu ku kritickej infraštruktúre. Požiadavky a hodnotenie.*)

*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.