STN 33 2000-4-41/O1: 2020-05 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom.

STN EN 50238-1: 2020-05 (34 1525) Dráhové aplikácie. Kompatibilita medzi koľajovými vozidlami a systémami na detekciu vlaku. Časť 1: Všeobecne.*)

STN EN 50641: 2020-05 (34 1572) Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Požiadavky na validáciu simulačných programov používaných na návrh napájacích systémov pre elektrickú trakciu.*)

STN EN 50668: 2020-05 (34 1523) Dráhové aplikácie. Signalizačné a riadiace systémy pre mestskú koľajovú dopravu s výnimkou UGTMS.*)

STN EN 60068-2-64/A1: 2020-05 (34 5791) Skúšanie vplyvu prostredia. Časť 2-64: Skúšky. Skúška Fh: Náhodné širokopásmové vibrácie a návod.*)

STN EN IEC 60077-3: 2020-05 (34 1510) Dráhové aplikácie. Elektrické zariadenia koľajových vozidiel. Časť 3: Elektrotechnické súčasti. Pravidlá pre vypínače jednosmerného prúdu.*)

STN EN IEC 60077-4: 2020-05 (34 1510) Dráhové aplikácie. Elektrické zariadenia koľajových vozidiel. Časť 4: Elektrotechnické súčasti. Pravidlá pre vypínače striedavého prúdu.*)

STN EN IEC 60077-5: 2020-05 (34 1510) Dráhové aplikácie. Elektrické zariadenia koľajových vozidiel. Časť 5: Elektrotechnické súčasti. Pravidlá pre vysokonapäťové poistky.*)

STN EN IEC 62290-3: 2020-05 (34 1522) Dráhové aplikácie. Systémy riadenia mestskej dopravy s vyhradenou vodiacou dráhou a povelové/ovládacie systémy. Časť 3: Špecifikácia požiadaviek na systém.*)

STN EN IEC 62858: 2020-05 (34 1390) Hustota úderov bleskov založená na systémoch lokalizácie bleskov (LLS). Všeobecné princípy.*)

STN EN 16931-1+A1: 2020-05 (36 9640) Elektronická fakturácia. Časť 1: Sémantický model základných elementov elektronickej faktúry (Prístup k tejto technickej publikácii CEN a ÚNMS SR je sponzorovaný Európskou komisou. Publikáciu je možné bezplatne stiahnuť na: https://www.sutn.sk/default.aspx?page=ee3244f2-941f-43cf-91bd-a95f7eace349).*)

STN EN 45555: 2020-05 (36 9093) Všeobecné metódy na posúdenie recyklovateľnosti a znovapoužiteľnosti energeticky významných výrobkov.*)

STN EN 50342-2: 2020-05 (36 4310) Olovené štartovacie batérie. Časť 2: Rozmery batérií a označovanie svoriek.*)

STN EN 62841-2-21: 2020-05 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 2-21: Osobitné požiadavky na ručné čističe odtokov.

STN EN IEC 62386-332/AC: 2020-05 (36 0597) Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 332: Osobitné požiadavky. Vstupné zariadenia. Spätná väzba.*)

STN EN IEC 62985: 2020-05 (36 4767) Metódy na výpočet odhadu dávky vzhľadom na veľkosť pacienta (SSDE) pri výpočtovej tomografii.*)

STN EN IEC 63013: 2020-05 (36 0293) LED puzdrá. Dlhodobá predpoveď udržania svetelného a žiarivého toku.*)

Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2020-05“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.