STN 92 0205/Z1: 2019-05 (92 0205) Správanie sa stavebných výrobkov a konštrukcií v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti káblových systémov. Požiadavky, skúšky, klasifikácia a aplikácia výsledkov skúšok.

STN EN 13501-1: 2019-05 (92 0850) Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň.*)

STN EN 13501-6: 2019-05 (92 0850) Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 6: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie silnoprúdových káblov, riadiacich káblov a komunikačných káblov.*)

STN EN 16925: 2019-05 (92 0421) Stabilné hasiace zariadenia. Sprinklerové systémy na použitie v budovách na bývanie. Projektovanie, inštalovanie a údržba.*)

STN P CEN/TS 54-14: 2019-05 (92 0404) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 14: Pokyny na navrhovanie, projektovanie, inštalovanie, uvedenie do prevádzky, prevádzkovanie a údržbu.*)

STN 33 2000-7-704: 2019-06 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-704: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Inštalácie na staveniskách a búraniskách.

STN 33 2000-7-708: 2019-06 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-708: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Karavanové parky, kempingy a podobné priestory.

STN EN 55016-4-2/A2/AC: 2019-06 (33 4216) Špecifikácia metód a meracích prístrojov na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Časť 4-2: Neistoty meraní, štatistiky a modelovanie medzí. Neistota meracích prístrojov.*)

STN EN IEC 60204-11: 2019-06 (33 2200) Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 11: Požiadavky na zariadenia na striedavé napätie nad 1 000 V alebo na jednosmerné napätie nad 1 500 V a neprevyšujúce 36 kV.*)

STN EN IEC 61000-3-2: 2019-06 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-2: Medze. Medze vyžarovania harmonických zložiek prúdu (zariadenia so vstupným fázovým prúdom <= 16 A). *)

STN EN IEC 61000-6-1: 2019-06 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-1: Všeobecné normy. Norma na odolnosť pre prostredia obytné, obchodné a ľahkého priemyslu.*)

STN EN IEC 61000-6-2: 2019-06 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-2: Všeobecné normy. Norma na odolnosť pre priemyselné prostredia.*)

STN EN IEC 61496-3: 2019-06 (33 2205) Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrosenzitívne ochranné zariadenia. Časť 3: Osobitné požiadavky na aktívne optoelektronické ochranné zariadenia citlivé na rozptylové odrazy (AOPDDR).*)

STN EN IEC 62474: 2019-06 (34 5904) Uvádzanie materiálov pri výrobkoch elektrotechnického priemyslu a pre elektrotechnický priemysel).*)

STN EN 12193: 2019-06 (36 0071) Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie športovísk.*)

STN EN 13032-2: 2019-06 (36 0401) Svetlo a osvetlenie. Meranie a vyhodnotenie fotometrických údajov svetelných zdrojov a svietidiel. Časť 2: Prezentácia údajov pre vnútorné a vonkajšie pracoviská.

STN EN 50600-4-2/A1: 2019-06 (36 7254) Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 4-2: Efektívnosť využitia energie.*)

STN EN 50600-4-3/A1: 2019-06 (36 7254) Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 4-3: Činiteľ obnoviteľnosti energie.*)

STN EN 61010-1/A1: 2019-06 (36 2000) Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 1: Všeobecné požiadavky.*)

STN EN IEC 60730-2-14: 2019-06 (36 1950) Automatické elektrické riadiace zariadenia. Časť 2-14: Osobitné požiadavky na elektrické ovládače.*)

STN EN IEC 60730-2-9: 2019-06 (36 1950) Automatické elektrické riadiace zariadenia. Časť 2-9: Osobitné požiadavky na riadiace zariadenia so snímaním teploty.*)

STN EN IEC 62087-7: 2019-06 (36 7004) Audio-, video- a podobné zariadenia. Určenie spotreby energie. Časť 7: Monitory počítačov.*)

STN EN IEC 63033-2: 2019-06 (36 8001) Multimediálne systémy a zariadenia automobilov. Systém na monitorovanie jazdy. Časť 2: Metódy záznamu systému na monitorovanie jazdy.*)

STN P CEN ISO/TS 21805: 2019-06 (92 0433) Pokyny na navrhovanie, výber a inštalovanie vetracích otvorov na ochranu konštrukčnej celistvosti uzatvorených priestorov chránených plynovými hasiacimi zariadeniami (ISO/TS 21805: 2018).*)

*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.