STN EN 50678: 2020-07 (33 1101) Všeobecný postup na overovanie účinnosti ochranných opatrení pri elektrických zariadeniach po oprave.*)

STN EN 55011/A11: 2020-07 (33 4211) Priemyselné, vedecké a zdravotnícke zariadenia. Charakteristiky vysokofrekvenčného rušenia. Medze a metódy merania.*)

STN EN 55014-1/A11: 2020-07 (33 4214) Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky na spotrebiče pre domácnosť, elektrické náradie a podobné prístroje. Časť 1: Vyžarovanie.*)

STN EN 55032/A11: 2020-07 (33 4232) Elektromagnetická kompatibilita multimediálnych zariadení. Požiadavky na emisie.*)

STN EN 61000-4-25/A2: 2020-07 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-25: Metódy skúšania a merania. Metódy skúšania odolnosti zariadení a systémov proti HEMP.*)

STN EN IEC 55015/A11: 2020-07 (33 4215) Medze a metódy merania charakteristík rádiového rušenia zariadení elektrického osvetlenia a podobných zariadení.*)

STN EN IEC 60079-0/AC: 2020-07 (33 2320) Výbušné atmosféry. Časť 0: Zariadenia. Všeobecné požiadavky.*)

STN EN 50305: 2020-07 (34 1565) Dráhové aplikácie. Káble pre železničné koľajové vozidlá s osobitnou požiarnou charakteristikou. Skúšobné metódy.*)

STN EN 50306-1: 2020-07 (34 1565) Dráhové aplikácie. Silnoprúdové káble pre dráhové vozidlá s osobitnou požiarnou charakteristikou. Časť 1: Všeobecné požiadavky.*)

STN EN 50306-2: 2020-07 (34 1565) Dráhové aplikácie. Silnoprúdové káble pre dráhové vozidlá s osobitnou požiarnou charakteristikou. Časť 2: Jednožilové vodiče.*)

STN EN 50306-3: 2020-07 (34 1565) Dráhové aplikácie. Silnoprúdové káble pre dráhové vozidlá s osobitnou požiarnou charakteristikou. Časť 3: Tienené jednožilové a mnohožilové vodiče s tenkostenným plášťom.*)

STN EN 50306-4: 2020-07 (34 1565) Dráhové aplikácie. Silnoprúdové káble pre dráhové vozidlá s osobitnou požiarnou charakteristikou. Časť 4: Jednožilové a mnohožilové vodiče s plášťom.*)

STN EN 60077-1: 2020-07 (34 1510) Dráhové aplikácie. Elektrické zariadenia koľajových vozidiel.

STN EN 60077-2: 2020-07 (34 1510) Dráhové aplikácie. Elektrické zariadenia koľajových vozidiel. Časť 2: Elektrotechnické súčasti. Všeobecné pravidlá.

STN EN 60754-1/A1: 2020-07 (34 7104) Skúška plynov vznikajúcich pri horení materiálov z káblov. Časť 1: Stanovenie obsahu halogénovodíka.*)

STN EN 60754-2/A1: 2020-07 (34 7104) Skúška plynov vznikajúcich pri horení materiálov z káblov. Časť 2: Stanovenie acidity (meraním pH) a konduktivity.*)

STN EN 61034-1/A2: 2020-07 (34 7103) Meranie hustoty dymu pri horení káblov za definovaných podmienok. Časť 1: Skúšobné zariadenie.*)

STN EN 61034-2/A2: 2020-07 (34 7103) Meranie hustoty dymu pri horení káblov za definovaných podmienok. Časť 2: Skúšobný postup a požiadavky.*)

STN EN IEC 60317-27-3: 2020-07 (34 7307) Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 27-3: Medený vodič pravouhlého prierezu ovinutý papierovou páskou.*)

STN EN IEC 61857-32: 2020-07 (34 6220) Elektroizolačné systémy. Postupy na tepelné hodnotenie. Časť 32: Multifaktorové hodnotenie so zvýšenými faktormi počas diagnostického skúšania.*)

STN EN 50310/A1: 2020-07 (36 9072) Siete pospájania pre telekomunikácie v budovách a iných stavbách.*)

STN EN 60335-2-105/A2: 2020-07 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-105: Osobitné požiadavky na multifunkčné sprchové kúty.*)

STN EN 60335-2-78/A11: 2020-07 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-78: Osobitné požiadavky na grily na vonkajšie použitie.*)

STN EN 60335-2-82/A2: 2020-07 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-82: Osobitné požiadavky na obslužné a zábavné automaty.*)

STN EN IEC 60118-13: 2020-07 (36 8860) Elektroakustika. Sluchové protézy. Časť 13: Požiadavky a metódy merania odolnosti voči elektromagnetickému rušeniu digitálnych mobilných bezdrôtových prístrojov.*)

STN EN IEC 60335-2-71: 2020-07 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-71: Osobitné požiadavky na elektrické ohrievače na liahnutie a odchov zvierat.*)

STN EN IEC 60335-2-87: 2020-07 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-87: Osobitné požiadavky na elektrické zariadenia na omračovanie zvierat.*)

STN EN IEC 60601-2-66: 2020-07 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-66: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti prístrojov pre nedoslýchavých a zostáv prístrojov pre nedoslýchavých.*)

STN EN IEC 60730-2-22: 2020-07 (36 1950 Automatické elektrické riadiace zariadenia. Časť 2-22: Osobitné požiadavky na tepelné ochrany motorov.*)

STN EN IEC 60904-4: 2020-07 (36 4606) Fotovoltické súčiastky. Časť 4: Referenčné solárne súčiastky. Postupy na určenie spätnej sledovateľnosti kalibrácie.*)

STN EN IEC 62115: 2020-07 (36 1338) Elektrické hračky. Bezpečnosť.*)

STN EN IEC 62115/A11: 2020-07 (36 1338) Elektrické hračky. Bezpečnosť.*)

STN EN IEC 62311: 2020-07 (36 7080) Posudzovanie elektronických a elektrických zariadení z hľadiska obmedzenia expozície osôb elektromagnetickým poliam (0 Hz – 300 GHz).*)

STN EN IEC 62368-1: 2020-07 (36 9064) Zariadenia audio/video, informačných a komunikačných technológií. Časť 1: Požiadavky na bezpečnosť.*)

STN EN IEC 62368-1/A11: 2020-07 (36 9064) Zariadenia audio/video, informačných a komunikačných technológií. Časť 1: Požiadavky na bezpečnosť.*)

STN EN IEC 62680-1-2: 2020-07 (36 8365) Rozhrania univerzálnej sériovej zbernice pre dáta a napájanie. Časť 1-2: Spoločné súčasti. Špecifikácia napájania elektrickou energiou cez USB.*)

STN EN IEC 62941: 2020-07 (36 4631) Terestriálne fotovoltické (PV) moduly. Systém kvality výroby PV modulov.*)

STN EN IEC 62942: 2020-07 (36 8306) Formát súboru pre profesionálny prenos a výmenu digitálnych zvukových údajov.*)

STN EN IEC 63005-2: 2020-07 (36 8570) Videokamera a záznamník údajov pri nehodách cestných vozidiel. Časť 2: Skúšobné metódy na hodnotenie prevádzky základných funkcií.*)

STN EN IEC 63078 : 2020-07 (36 1109) Zariadenia na elektrotepelné a elektromagnetické spracovanie. Skúšobné metódy na indukčne zahrievané zariadenia.*)

STN 92 0201-1/Z3: 2020-07 (92 0201) Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 1: Požiarne riziko, veľkosť požiarneho úseku.

STN 92 0201-3/Z4: 2020-07 (92 0201) Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 3: Únikové cesty a evakuácia osôb.

STN 92 0201-4/Z3: 2020-07 (92 0201) Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 4: Odstupové vzdialenosti.

STN EN ISO 11925-2: 2020-07 (92 0211) Skúšky reakcie na oheň. Zapáliteľnosť stavebných výrobkov vystavených priamemu pôsobeniu plameňového horenia. Časť 2: Skúška jednoplameňovým zdrojom (ISO 11925-2: 2020).*)

Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2020-07“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.