Odborný garant

prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, Slovensko
e-mail: ladislav.jurisica@stuba.sk

Technical guarantee

prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.
Slovak University of Technology in Bratislava
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Institute of Control and Industrial Informatics
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, Slovak Republic
e-mail: ladislav.jurisica@stuba.sk

Obsah

Control theory
Teória riadenia

Decentralized control: some aspects of stability and performance
Decentralizované riadenie: niektoré aspekty stability a kvality
Danica Rosinová

Tuning decentralized controllers for robustness and performance
Návrh robustných decentralizovaných regulátorov so zaručenou kvalitou regulácie
Alena Kozáková and Vojtech Veselý

Predictive Control of Nonlinear Process
Prediktívne riadenie nelineárneho procesu
Jana Paulusová, Mária Dúbravská

Hybrid Predictive Control of Nonlinear Process
Hybridné prediktívne riadenie nelineárneho procesu
Jana Paulusová, Mária Dúbravská

Diskrétny systém riadenia s premenlivou štruktúrou a predikciou stavu
Discrete variable structure control system with state prediction
Michal Boršč, Branislav Thurský, Jaroslav Hricko

Systém riadenia s premenlivou štruktúrou bez kĺzavého režimu
Variable structure control system without sliding mode
Michal Boršč, Branislav Thurský, Jaroslav Hricko

Applications of control systems
Aplikácie riadiacich systémov

Implementation of predictive control on industrial controllers
Implementácia prediktívneho riadenia v priemyselných regulátoroch
Eva Miklovičová, Marián Mrosko

Simulation Methods for Bottleneck Detection in Manufacturing Systems
Simulačné metódy zisťovania úzkych miest vo výrobných systémoch
Michal Leporis, Zdenka Králová

Parallel computing on graphics cards
Paralelné výpočty na grafických kartách
Slavomir Kajan, Juraj Slačka

Controller Design for the Static System with Electric Actuated Valve
Syntéza regulátora statickej sústavy s akčným členom tvoreným ventilom s elektrickým pohonom
Štefan Chamraz, Richard Balogh 

Mechatronic systems
Mechatronické systémy

Resolution of robot kinematic redundancy as a problem of adaptive control
Riešenie problému kinematickej redundancie ako úlohy adaptívneho riadenia
Anton Vitko, Ladislav Jurišica, Andrej Babinec, František Duchoň and Marian Kľúčik

Application of a Visual System for Mobile Robot Navigation (OpenCV)
Aplikácia vizuálneho systému na navigáciu mobilného robota (OpenCV)
Peter Pásztó, Peter Hubinský

Navigational maps based on the GPS data
Navigačné mapy na základe GPS dát
Jaroslav Hanzel, Marián Kľúčik, Ladislav Jurišica

New robust MRAS-based method for sensorless vector control of Induction Machines
Nová robustná MRAS štruktúra otvoreného vektorového riadenia asynchrónnych strojov
Jakub Vonkomer, Milan Žalman

Master-slave position servo-drive design of aircore linear motor with permanent magnets
Návrh master-slave polohového servosystému lineárneho motora s permanentnými magnetmi bez železa
Tatiana Radičová, Milan Žalman

Control System for Hybrid Electric Drive
Riadiaci systém hybridného elektrického pohonu
Richard Balogh

Hybrid control of the mono axial vehicle
Hybridné radenie jedno osového vozidla
Hubinský Peter, Rodina Jozef

Estimation of the gantry crane natural frequency using MEMS accelerometer
Určenie vlastnej frekvencie kmitov portálového žeriava pomocou MEMS akcelerometra
Peter Hubinský, Jozef Kurilla, Lukáš Palkovič

Robust controller design for the 3D crane process
Návrh robustného regulátora pre 3D žeriav
Thuan Nguyen Quang, Ivan Holič

Robust controller design for magnetic levitation model
Návrh robustného regulátora pre magnetickú levitáciu
Mária Hypiusová, Jakub Osuský

 

Stiahnuť AT&P journal PLUS 1/2010 (10 MB)