Odborný garant

prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Ústav riadenia a priemyselnej informatiky

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, Slovensko

e-mail: ladislav.jurisica@stuba.sk

 

 

Technical guarantee

prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.

Slovak University of Technology in Bratislava

Faculty of Electrical Engineering and Information Technology

Institute of Control and Industrial Informatics

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, Slovak Republic

e-mail: ladislav.jurisica@stuba.sk

 

 

Obsah


Teória riadenia / Control theory

 

Decentralized control: some aspects of stability and performance

Decentralizované riadenie: niektoré aspekty stability a kvality

Danica Rosinová

 

Tuning decentralized controllers for robustness and performance

Návrh robustných decentralizovaných regulátorov so zaručenou kvalitou regulácie

Alena Kozáková and Vojtech Veselý

 

Predictive Control of Nonlinear Process

Prediktívne riadenie nelineárneho procesu

Jana Paulusová, Mária Dúbravská

 

Hybrid Predictive Control of Nonlinear Process

Hybridné prediktívne riadenie nelineárneho procesu

Jana Paulusová, Mária Dúbravská

 

Diskrétny systém riadenia s premenlivou štruktúrou a predikciou stavu

Discrete variable structure control system with state prediction

Michal Boršč, Branislav Thurský, Jaroslav Hricko

 

Systém riadenia s premenlivou štruktúrou bez kĺzavého režimu

Variable structure control system without sliding mode

Michal Boršč, Branislav Thurský, Jaroslav Hricko

 

Aplikácie riadiacich systémov / Applications of control systems

 

Implementation of predictive control on industrial controllers

Implementácia prediktívneho riadenia v priemyselných regulátoroch

Eva Miklovičová, Marián Mrosko

 

Simulation Methods for Bottleneck Detection in Manufacturing Systems

Simulačné metódy zisťovania úzkych miest vo výrobných systémoch

Michal Leporis, Zdenka Králová

 

Parallel computing on graphics cards

Paralelné výpočty na grafických kartách

Slavomir Kajan, Juraj Slačka

 

Controller Design for the Static System with Electric Actuated Valve

Syntéza regulátora statickej sústavy s akčným členom tvoreným ventilom s elektrickým pohonom

Štefan Chamraz, Richard Balogh

 

Mechatronické systémy / Mechatronic systems

 

Resolution of robot kinematic redundancy as a problem of adaptive control

Riešenie problému kinematickej redundancie ako úlohy adaptívneho riadenia

Anton Vitko, Ladislav Jurišica, Andrej Babinec, František Duchoň and Marian Kľúčik

 

Application of a Visual System for Mobile Robot Navigation (OpenCV)

Aplikácia vizuálneho systému na navigáciu mobilného robota (OpenCV)

Peter Pásztó, Peter Hubinský

 

Navigational maps based on the GPS data

Navigačné mapy na základe GPS dát

Jaroslav Hanzel, Marián Kľúčik, Ladislav Jurišica

 

New robust MRAS-based method for sensorless vector control of Induction Machines

Nová robustná MRAS štruktúra otvoreného vektorového riadenia asynchrónnych strojov

Jakub Vonkomer, Milan Žalman

 

Master-slave position servo-drive design of aircore linear motor with permanent magnets

Návrh master-slave polohového servosystému lineárneho motora s permanentnými magnetmi bez železa

Tatiana Radičová, Milan Žalman

 

Control System for Hybrid Electric Drive

Riadiaci systém hybridného elektrického pohonu

Richard Balogh

 

Hybrid control of the mono axial vehicle

Hybridné radenie jedno osového vozidla

Hubinský Peter, Rodina Jozef

 

Estimation of the gantry crane natural frequency using MEMS accelerometer

Určenie vlastnej frekvencie kmitov portálového žeriava pomocou MEMS akcelerometra

Peter Hubinský, Jozef Kurilla, Lukáš Palkovič

 

Robust controller design for the 3D crane process

Návrh robustného regulátora pre 3D žeriav

Thuan Nguyen Quang, Ivan Holič

 

Robust controller design for magnetic levitation model

Návrh robustného regulátora pre magnetickú levitáciu

Mária Hypiusová, Jakub Osuský

 

Stiahnuť AT&P journal PLUS 1/2010 (10 MB)